Деловодна информация
00601община Долна Митрополия
982 08/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/02/2019 (дд/мм/гггг)
00601-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долна Митрополия 000413725
ул. Св. Св. Кирил и Методий №39
Долна Митрополия BG314 5855 България
инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ООСИКИ +359 64680704
dolnamitropolia@el-soft.com +359 64680704

Интернет адрес/и

http://www.dolnamitropolia.bg

http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208FwqV1438572


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190208FwqV1438572
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. по обособени позиции
45000000      
Строителство

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. по обособени позиции“.
В обхвата на поръчката са включени следните обекти, обособени в отделни позиции:
• Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.";
• Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г."
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1828912.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Tериторията на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен, Република България.

Обект на поръчката в обособената позиция е изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.В обхвата на настоящата обособена позиция са включени следните улици :
• ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от О.Т 244 до О.Т 111;
• ул. „Митко Палаузов“ от О.Т 241 до О.Т 144;
• ул. „Юрий Гагарин“ от О.Т 219 до О.Т 253;
• ул. „Фердинанд Александров“ от О.Т10 до О.Т 242.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1276613.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка ще се финансира по мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 съгласно ДБФП № 15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г.

Нама

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Територията на гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия

Обект на поръчката в обособената позиция е изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. В обхвата на настоящата обособена позиция е включена ул. „Трети март“ от О.Т 202 до О.Т 277 .
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
552299.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка ще се финансира по мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 съгласно ДБФП № 15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г.

няма
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно ІI-ра група, минимум IV-та /четвърта/ категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2. Деклариране. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А:„Годност“
3. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
- за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Изискването се отнася и за двете обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Възложителят определя критерий за подбор по чл. 61, ал. 1 по т. 2 от ЗОП, а именно: Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ . Критерият за подбор е еднакъв и за двете обособени позиции.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б.“а“ от ЗУТ в размер на 100 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за затраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват
2. Деклариране: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица и издател на същата.
3. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1 по т. 1 б. "а" от ЗОП, а именно: Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Критерият за подбор е еднакъв и за двете обособени позиции.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, включващи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката с общ обем на строително монтажни дейности за всяка обособена позиция, както следва:
За обособена позиция №1 - с обща квадратура на улична/пътна мрежа не по-малко от 17 000.00 /седемнадесет хиляди / кв.м.
За обособена позиция №2 - с обща квадратура на улична/пътна мрежа не по-малко от 7 000.00 /седем хиляди / кв.м.
Забележка 1: Под „дейности, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка и квадратура не по-малко от посочената по-горе за съответната обособена позиция.
- Участникът трябва да е реализирал посочената минимална квадратура за всяка обособена позиция.
- При участие в повече от една обособена позиция, изискването за квадратура на пътните участъци се прилага сумарно и може да се докаже с един или няколко изпълнени обекти. Изпълнен е обект, за който са издадени съответните документи по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект с минимален общ обем на строително монтажни дейности, чрез посочване от страна на участниците в процедурата на квадратурата на всяка от дейностите, на които участникът се позовава за покриване на този критерий за подбор в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническите спецификации, ЗУТ и др. приложими нормативни актове, съгласно българското законодателство.
2.Гаранция,обезпечаваща авансово предоставените средства.Преди извършване на авансово плащане по договора Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства по договора за съответната позиция.
3.Гаранции за изпълнение - Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 3 % от стойността на договора. Същата може да се предостави в една от следните форми: Парична сума; Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - условията по гаранциите са описани в Указанията неразделна част от Документацията за участие. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/03/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала находяща се в община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №39

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема:
Авансово плащане в размер на 40% (четиридесет на сто) от договорената ценаи се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:
-- съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения договор;
- получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по ДБФП № 15/07/2/0/00687 от 04.07.2018 г.. за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия» по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;
-представяне от Изпълнителя на Възложителя на гаранция за авансово предоставени средства;
-издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума/част от цената;
Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно съгласно ДБФП № 15/07/2/0/006687 от 04.07.2018 г., е дължимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след датата на последното по време действие:
- Протокол образец 19 за установяване на извършените видове и количества строително-монтажни работи, одобрен от Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор, както и протокол за обема на извършената работа;
- Констативен акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- Протокол Образец 16 за установяване на годността за ползване на строежа /съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/;
- Попълнена фактура за размера на окончателното плащане.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки.Възложителят отстранява от участие и участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и 4 ЗОП. При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на 14-дневния срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва