Деловодна информация
00339
2801-02094 05/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/02/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ямбол 000970496
ул.Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова, Радостин Евтимов +359 046681439/+359 046681339/+359 046681113
m.karaivanova@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/225


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://yambol.bg/profile/item/225
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Местно самоуправление

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската пътна мрежа, площадни п
45000000      
Строителство

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно:1. Строителство на улици,площадни пространства и благоустройствени обекти;2. Основни и текущи ремонти на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти;3.Изготвяне на инвестиционни проекти, касаещи т.1 и т.2.4.Упражняване на авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233330      
45453000      
45233252      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Място на изпълнение на поръчката е територията на гр. Ямбол – уличната и общинска пътна мрежа, площадни пространства, тротоари, алеи и настилки.

1.ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР:I.Проектиране:1.Проектите предвиждат ново строителство, основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици,площадни пространства, тротоари, алеи и настилки в Община Ямбол;2.Проектите следва да бъдат в три еднообразни екземпляра и в следната пълнота:
2.1.Част „Пътна“ и Част „Геодезия“:Ситуация – М 1:500 или М 1000;Надлъжни профили 1:1000/100 или 1:2000/200;Подробни напречни профили;Типови напречни профили;Отводняване, вертикална планировка и трасировъчен план;Обяснителна записка; Обобщена количествена сметка;Данни за прави и криви, както и трасировъчни данни за отлагане на оста на улицата и за бордюрните криви;Коти на готовата улица;2.2.Част „ВиК“;2.3.Част „Електрическа“;2.3. Организация на движение;2.4. ВОБД;2.5. План за безопасност и здраве;2.6. План за управление на отпадъците;II.Упражняване на авторски надзор:ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: Във всички случаи, когато присъствието на проектант е задължително;Периодични проверки на обекта за упражняване на авторски надзор;За участие в приемателни комисии на извършените строително-монтажни работи;При подписване на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.III.Строително-монтажни работи:1.Работи по текущи ремонт на пътищата:1.1. Текущ ремонт на асфалтобетонови настилки посредством механизирано фрезоване на единични дупки с фреза, полагане на асфалтобетоновия пласт с асфалтополагач;1.2. Текущ ремонт на асфалтобетонови настилки посредством изрязване на повредената настилка с фугорез, почистване на дупката със сгъстен въздух, напръскване на основата с битум и полагане на пласта асфалтобетон ръчно;1.3. Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка посредством ръчно оформяне на дупките с кирка, почистване със сгъстен въздух, напръскване с битум и полагане на пласта плътен асфалтобетон ръчно;1.4.Битумен разлив за връзка;1.5.Текущ ремонт на паважни настилки;1.6.Текущ ремонт на тротоарни настилки;2.Направа и ремонт на парапети, еластични предпазни огради и монтиране на тела за ограничаване на паркирането по тротоарите.3.Работи по основен ремонт и ново строителство.4. Земни работи.5.Работи по Благоустрояване.6.Водоснабдяване и канализация.7. Работи по Конструкции.
IV. Приблизителен обем на основните дейности от предмета на поръчката за 1 година:
- 15 000 м2 асфалтови кърпежи;
- 10 000 м2 цялостно полагане на асфалтова настилка;
- 5500 м2 изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на тротоари;
- 1500 м. - Доставка и монтаж бордюри 18/35/50;
- 1900 м2 – текущ ремонт на паважна настилка
- 500 м. - Доставка и монтаж градински бордюри 8/16/50
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
10000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показателят Предложение за изпълнение на поръчката, с тежест 60 т., посочен в раздел II.2.5.,се формира от:1)Оценка на минимално изискуемо съдържние -20т.;Качествени аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката-20 т. и Мерки за опазване на околната среда в строителството -20т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответната категория на обекта, включен в нея: втора група – транспортна инфраструктура, минимум III–та категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни за чуждестранни участници.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А;
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:
Заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответната категория на обекта, включен в нея: втора група, минимум III–та категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни за чуждестранни участници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Участникът следва да притежава застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора група минимум трета категория, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора група минимум трета категория, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, проектиране и строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
2. За изпълнението на проектирането и авторския надзор като част от предмета на настоящата обществена поръчка следва да бъде ангажиран минимум следния персонал от експерти с проектантска правоспособност за разработване на: част "Пътна"; част "Геодезия";част „ВиК“;част „Електрическа“; част „Конструктивна“; част "ПБЗ"; част "Пожарна безопасност"; част "Проекто-сметна документация"; част "ВОБД"; част "Организация и безопасност на движението".
3. За изпълнение на строителството като част от инженеринга, участникът следва да разполага с техническо/-и лице/-а, включени или не в структурата на участника, както и с лица, които отговарят за контрола на качеството, с определена професионална компетентност.
4 Участникът следва да разполага със собствени или ползвани на друго валидно правно основание: асфалтова база за доставка на асфалтови смеси, акредитирана лаборатория с неизтекъл срок на валидност на акредитацията, необходими за извършване на работите, предмет на поръчката за срока на договора.
5.Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: заверено копие или оригинал на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015/БДС или еквивалент.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискванията.
ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението!


1.Под изпълнени проектиране и строителство се разбира:А) Изпълнено,през последните 5г. от датата на подаване на офертата, проектиране и строителство: ИЛИ Б) Изпълнено,през последните 3г. от датата на подаване на офертата проектиране И
Изпълнено през последните 5г.,от датата на подаване на офертата,строителство.1)Под „сходно” проектиране следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство/реконструкция/ремонт/ на улична или пътна мрежа;Забележка:обектът,за който е изготвен инв. проект следва да бъде въведен в експлоатация.2)Под „сходно” строителство с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа с обем:-не по-малко от: ВАРИАНТ 1: 25 000 м2 положена асфалтова настилка;или ВАРИАНТ 2: 15 000 м2 извършени асфалтови кърпежи и 10 000 м2 цялостно полагане на асфалтова настилка;-не по-малко от 5500 м2 изградени и/или реконструирани и/или рехабилитирани тротоари;Забележка: Строителството се счита за изпълнено,когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр.15 и/или Протокол обр.16 или др. документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!2.Предложените проектанти трябва да притежават актуални удостоверения за ППП съгласно ЗКАИИП.Проектанти с проф.квалификации,придобити в други държави членки и в трети държави,да имат призната проф. квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта съответен проектант,като 1 лице може да съвместява 2 или повече позиции от изискуемия проектантски екип,когато притежава ППП (удостоверение/сертификат или еквивалентен документ) по съответната част на инв. проект.Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част,когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответната/-ите част/-и от инв. проект.3.Мин. състав:1.Ръководител на обект-строителен инженер,с висше образование по специалност „Пътно строителство” или еквив.Забележка:Ръководителят на обекта изпълнява функции на общо ръководство по изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка,в т.ч. контролира изпълнението на всеки един възложен обект в рамките на същия.3.2.Контрол по качество-да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. документ.3.3.Експерт по безопасност и здраве в строителството-да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквив. документ.3.4.Инженер, специалност „Транспортно строителство” или еквив.;3.5. Инженер Геодезист, който да притежава висше образование в областта на геодезията,картографията и фотограметрията или еквив..Експертът да притежава удостоверение от Агенция по геодезия,картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата,правоспособни да извършват дейности по кадастъра или еквив.документ.3.6.Строит.техници /минимум двама/-със средно специално образование с образователна степен „Строителен техник“ или еквив. с 4г.курс на обучение и придобита проф. квалиф. в областите "Архитектура и строителство".3.7.Участникът следва да има на свое разположение и Инженер-„ПГС”,„ССС“ или еквив.,който при необходимост или след изрично изискване на Възложителще взема участие в изпълнението на конкретен обект.4.Участникът да разполага със собствени или ползвани на др. валидно правно основание:асфалтова база за доставка на асфалтови смеси,акредитирана лаборатория с неизтекъл срок на валидност.5.Предметен обхват на сертификата-строителство
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка,в една от следните форми:- Парична сума;- Банкова гаранция;- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;Гаранцията под формата на парична сума се превежда по сметката на община Ямбол: IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01 BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД – клон Ямбол.10% (десет на сто) от Гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в Договора.Сумата за гаранционно поддържане се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на най-дългия гаранционен срок по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/03/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Ямбол, сградата на община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, ст.203

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1,т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва