Деловодна информация
00339
2801-00916 18/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00339-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова; Димитър Спасов +359 46681423/+359 46681422
mpetrova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/223


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://yambol.bg/profile/item/223
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Комплексно почистване на: сградата на Община Ямбол и прилежащият и терен; помещение в Областен информационен център; сградата на "Безистен"; стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие "
90911200      
Услуги

„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр. Ямбол

„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
В частта за почиств.на Обл.инф.ц-р по проект„Осигуряване функционирането на Обл.инф.център-гр.Ямбол през периода 2019-2021г.“,Процед.№BG05SFOP001-4.004,финансиран по ОП"ДУ"съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Икономически най-изгодната оферта се определя на база критерия за възлагане „най-ниска цена“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Условието е неприложимо в настоящият случай.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По аргумент от вида на правната норма на чл. 61 от ЗОП, а именно - диспозитивен, Възложителят не поставя изисквания за финансови и икономически условия

По аргумент от вида на правната норма на чл. 61 от ЗОП, а именно - диспозитивен, Възложителят не поставя изисквания за финансови и икономически условия
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1(една) *дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.*Под дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейност(услуга) по почистване на административни сгради и/или сгради с обществено предназначение, на площ от минимум 5 000кв. метра. При подаване на офертата, на основание чл. 67,ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. 1б); За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;
2. Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети поне 3 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва: а. за сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен,включително зрителната зала на ул.”Г. С. Раковски” № 7 – минимум 6 броя лица за почистване; б. за помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска”№ 34 –минимум 1 брой лице за почистване; в. за сградата на „Безистен”-Културно–информационен център” - минимум 2 броя лица за почистване;
г. за обект „стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул.„Търговска“№ 11”–Възложителят не поставя изискване за минимален брой лица за почистване и оставя на преценката на Изпълнителя да определи дали да осигури други лица и какъв да бъде техния брой. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно:част IV Критерии за подбор, раздел В–Технически и професионални способности, т.6. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3. Техническо оборудване–участникът трябва да докаже, че разполага с минимум 2 броя собствени, наети, на лизинг или на друго правно основание професионални подопочистващи машини-1 бр. за сградата на Община Ямбол и 1 бр. за сградата на „Безистен”-Културно–информационен център”. При подаване на офертата, на основание чл.67,ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно:част IV Критерии за подбор, раздел В–Технически и професионални способности т. 9;За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:Декларация за инструментите,съоръженията и техническото оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен,с предметен обхват в областта на упражняване на услуги по почистване на административни сгради и/или сгради с общ. предназначение,или еквивалентни. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: заверено копие или оригинал на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискванията.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) *дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.
*Под дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, се разбират дейност(услуга) по почистване на административни сгради и/ или сгради с обществено предназначение, на площ от минимум 5 000 кв. метра.
2. Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети поне 3 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:
а. за сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7 – минимум 6 броя лица за почистване
б. за помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 – минимум 1 брой лице за почистване
в. за сградата на „Безистен” - Културно – информационен център” - минимум 2 броя лица за почистване
г. за обект „стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11” – Възложителят не поставя изискване за минимален брой лица за почистване и оставя на преценката на Изпълнителя да определи дали да осигури други лица и какъв да бъде техния брой, или е достатъчно да използва услугите на лицата по т. 8.2, букви „а-в“ включително.
3. Техническо оборудване – участникът трябва да докаже, че разполага с минимум 2 броя собствени, наети, на лизинг или на друго правно основание професионални подопочистващи машини - 1 бр. за сградата на Община Ямбол и 1 бр. за сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на упражняване на услуги по почистване на административни сгради и/ или сгради с обществено предназначение, или еквивалентни.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Стандарти за осигуряване на качеството;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Срок за изпълнение на поръчката: 36 месеца, считано от датата на подписването на договора от страните или до изчерпване на финансовия ресурс, което от двете събития настъпи първо.
2. Срок за валидност на офертите: минимум 90 дни считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.
3. Място на изпълнение на поръчката са: сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината, намираща се на адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 7; Областен информационен център намиращ се на адрес: ул. „Търговска“ № 34; сградата на „Безистен“ – Културно – информационен център с местонахождение - гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол; стаи 1“и“ и 2“и“ на ет. 2 в сградата на „Военно окръжие - Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол ул. „Търговска“ № 11.
4. Оглед на обекта- задължително е преди изготвяне и подаване на офертата си участниците да са извършили на място оглед на обектите по предходната точка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

09/05/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Ямбол, сградата на община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, стая 431

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, се определя въз основа на най-ниска цена. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най – малък бюджетен разход, т.е. най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва