Деловодна информация
2743
242 15/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
2743-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ПГМСС Н.Й.Вапцаров с.Средище 000559025
ул. Добруджа № 80
Средище BG325 7560 България
Камен Димитров Неделчев +359 86262475
mss.sr@mail.bg +359 86262475

Интернет адрес/и

https://pgmss.weebly.com/

http://sop.bg/pgmss-986/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/pgmss-986/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА”
16700000      
Доставки

Доставка чрез закупуване на един брой нов колесен трактор за нуждите на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище, община Кайнарджа, който ще се използва в учебните заниятия на учениците за обучение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» , с адрес: п.к. 7560, с. Средище, ул. Добруджа № 80, община Кайнарджа, област Силистра.

Доставка чрез закупуване на един брой нов колесен трактор за нуждите на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище, община Кайнарджа», който ще се използва в учебните заниятия на учениците за обучение
Критериите по-долу
 
ДА Срок на реакция при установена повреда    15
Брой безплатни гаранционно (сервизно) обслужване на тракторите по време на гаранционния срок    15
Срок за доставка на трактора    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма поставено изискване от Възложителя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма поставено изискване от Възложителя

няма поставено изискване от Възложителя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база за трактори и друга селскотопарнска техника
2.Участникът следва да разполага с мобилна група за отстраняване на повреди на местонахождение на земеделската техника.
Поне едно от лицата следва да има висше образование по специалност ЗТТ, МТТ или друга сходна, относима към предмета на поръчката.


1. Минимум 1 бр. сервизна база - собствен или нает, която следва да е на отстояние най-много до 60 километра от местонахождението на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище.
2.Минимум две лица – участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми (по избор на изпълнителя): парична сума, внесена по сметка на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище, безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на АОП или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Банковата гаранция трябва да съдържа изявление на банката издател, че ще плати в срок от три работни дни на ПГМСС « Н.Й.Вапцаров» - с. Средище по нейно писмено изкане, в което е заявено, че изпълнителят не е изпълнил свое задължение по договора за обществена поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Застраховката като гаранция следва да съдържа всички условия, предвидени за банковата гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно проекта на договор. Продължава в VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
876123

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с.Средище, ул. Добруджа № 80, община Кайнарджа, област Силистра

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията ще се освободи в 30 дневен срок след приключване на договора..
Участник се отстранява от участие в обществената поръчка в случаите по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, Част III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТПТДС, както и участници, които са свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, както и участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП или чието ценово предложение надвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката или участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си, както и участник, който не отговаря на условията, посочени в настоящото обявление и в документацията или не отговаря на правилата и изискванията свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.
Органи от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към услугите предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения свързани с данъци и осигуровки:
- Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
относно задължения свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
- Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mtsp.goverment.bg
- Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg
- ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва