Деловодна информация
00510
Изх.1500-7 15/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/01/2019 (дд/мм/гггг)
00510-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
бул. Девня № 78
Девня BG331 9162 България
Кънчо Минчев +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/ulichno-osvetlenie-2019


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Девня чрез договор с гарантиран резултат
45316100      
Строителство

Предвижда се: 1/ Подмяна на уличните и паркови осветители с нови енергийно-ефективни. При прилагането тази мярка се предвижда подмяната на осветителите със съвременни енергийно ефективни осветителни тела, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за съответния клас улици и паркови площи. Техническите решения на участниците следва да са съобразени със специфичните архитектурни и културни особености на определени участъци на територията на града и/или съществуващите осветители, като не променят техния дизайн. Не е необходимо участниците да се придържат към броя функциониращи осветители, а към това улиците и парковите площи да са осветени съгласно нормативните изисквания, т.е. може да предвидят монтиране на същия брой, на по-малък брой или по-голям брой осветители, стига да се постигне съответната осветеност и реализиране на заложената икономия на енергия. 2/ Съгласно извършения Енергиен одит следва да бъде извършено изграждане/монтаж на нови касети за улично осветление на подходящо
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1478370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45316100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Територията на община Девня

Предвижда се:
? Подмяна на уличните и паркови осветители с нови енергийно-ефективни. При прилагането тази мярка се предвижда подмяната на осветителите със съвременни енергийно ефективни осветителни тела, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за съответния клас улици и паркови площи. Техническите решения на участниците следва да са съобразени със специфичните архитектурни и културни особености на определени участъци на територията на града и/или съществуващите осветители, като не променят техния дизайн. Не е необходимо участниците да се придържат към броя функциониращи осветители, а към това улиците и парковите площи да са осветени съгласно нормативните изисквания, т.е. може да предвидят монтиране на същия брой, на по-малък брой или по-голям брой осветители, стига да се постигне съответната осветеност и реализиране на заложената икономия на енергия.
? Съгласно извършения Енергиен одит следва да бъде извършено изграждане/монтаж на нови касети за улично осветление на подходящо място.
? Отстраняване на възникнали аварии по захранващата мрежа за срока на Договора.
? Енергиен мениджмънт на Системата за осветление на общ. Девня;
? Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. При прилагането на тази енергоспестяваща мярка се предвижда новата система за управление която да има минимум функциите, описани в техническата спецификация.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1478370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или 1 / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

3.1.1. Кандидатътили участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи на 3-та група, III-та или по – висока категория. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни кандидати или участници. Доказва се с представянето на: Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Кандидатът следва да има съотношение на активи и пасиви за последните 3 (три) финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 1,5.
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
? удостоверения от банки;
? годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
? справка за общия оборот.
2. 3.2.2. Кандидатите и участницитетрябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти от 3-та група, III-та или по-висока категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице, със срок на валидност, не по-малък от срока на валидност на офертата.На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.


1. Кандидатът следва да има съотношение на активи и пасиви за последните 3 (три) финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 1,5.
2. 3.2.2. Кандидатите и участницитетрябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти от 3-та група, III-та или по-висока категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице, със срок на валидност, не по-малък от срока на валидност на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки кандидат и участниктрябва да имат внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат за ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от независим, акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейностите по строителство.На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи:Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Съгласно, чл. 64, ал. 6-7 от ЗОП възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
2. Всеки кандидати участник трябва да имат внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно БДС ENISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от независим, акредитиран сертифициращ орган с обхват дейностите построителство.На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи:Сертификати за въведена система на управление на качеството БДС ENISO 14001:2015 за опазване на околната среда или еквивалентен или еквивалентен. Съгласно, чл. 64, ал. 6-7 от ЗОП възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.
3. 3.3.3. Кандидатът следва да има опит при изпълнението на договори за изграждане на улично, индустриално или жилищно осветление, с обем, сходен с предмета на поръчката, като най-малко за последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите. На етап сключване на договор, кандидатът, избран за изпълнител, следва да представи: Доказателство за извършеното строителство под формата на удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
4. Всеки кандидат и участник трябва да разполагат с необходимия квалифициран персонал, за изпълнение на проектантските и строително-монтажните работи от поръчката. На етап сключване на договор, кандидатът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на техническите лица, които отговарят за изпълнението на поръчката.


1. Внедрена система за управление на качеството и да притежава валиден сертификат за ISO 9001:2015или еквивалент, издаден от независим, акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейностите по строителство.
2. Внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно БДС ENISO 14001:2004 или еквивалент, издаден от независим, акредитиран сертифициращ орган с обхват дейностите построителство.
3. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката. За идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се счита изпълнение на мерки за енергийна ефективност на системи за външно/вътрешно изкуствено осветление на улични, индустриални или жилищни обекти. на стойност не по-малка от 800 000 /осемстотин хиляди/ лева без ДДС За изпълнен обект се счита обект, който е въведен в експлоатация.
4.Минималното изискване за квалифициран персонал, който да е отговорен за изпълнението на поръчката, е както следва:
за целия срок на изпълнение на Договора:
? Ръководител проект с висше образование – бакалавър/магистър и опит в сферата на енергийния мениджмънт или управлението и мониторинга на Договор с гарантиран резултат
? Специалист по системи за управление и автоматизация с висше образование бакалавър или магистър професионален опитне по-малко от 3 години;
За срока на изпълнение на етап проектиране и изграждане на мерките за енергийна ефективност:
? технически ръководител – висше техническо образование в сферата на електроенергетиката и професионален опит 3 години.
? експерт здравословни и безопасни условия на труд – притежаващ съответната правоспособност за това.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Състезателна процедура с договаряне
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

22/04/2019 (дд/мм/гггг)   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

    (чч:мм) Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(продълж. от II.1.4.): място. 3/ Отстраняване на възникнали аварии по захранващата мрежа за срока на Договора. 4/ Енергиен мениджмънт на Системата за осветление на общ. Девня; 5/ Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. При прилагането на тази енергоспестяваща мярка се предвижда новата система за управление която да има минимум функциите, предвидени в техническата спецификация към поръчката.
1. Изисквания за лично състояние. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са налице изключенията по чл. 4; обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; както и участници, представляващи свързани лица по § 2, т. 45 ДРЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с попълване на Част III на еЕЕДОП, в приложимите полета съобразно указанията в документацията. Възложителят изисква от участника избран за изпълнител декларация по чл.59, ал.1, т. 3 ЗМИП. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Условията и срокът за задърж. или освобожд. на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.
3. Източник на финансиране: Национален доверителен екофонд.
4. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва