Деловодна информация
00621
325 15/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00621-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Две могили 000530529
бул. България 84
Две могили BG323 7150 България
Йоана Димитрова +359 8141-9208
obshtina@dvemogili.bg +359 8141-9208

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

https://sop.bg/dvemogili-681/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили по прило
09310000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
142798.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, СЪГЛАСНО СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.
Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение.
Списък на ползвателите и обектите е посочен в самостоятелно приложение
Общ обем на поръчката 884232 КWh нетна активна електрическа енергия, в това число:
854232 КWh нетна активна електрическа енергия определена на база предходно потребление на възложителя.
30000 КWh нетна активна електрическа енергия като „опция за допълнителни доставки”
Количество по договора може да бъде по-малко от посоченото и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
142798.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) – статус АКТИВЕН;
2. Участниците следва да притежават валидна лицензия за „Координатор на балансираща група“ – статус АКТИВЕН;
3. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл.11 т. 13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „Енерго-Про Мрежи“ АД в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.
ВАЖНО! Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група преди подписване на договора.
Доказване:
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група и Удостоверение от „Енерго-Про Мрежи“ АД, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическо състояние на участниците в обществената поръчка

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група “.
3.3. Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя – декларира се в ЕЕДОП.


1.Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по – малко от 800000 КWh електрическа енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени.
3.Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя – декларира се в ЕЕДОП.
Доказване
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група “, стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3. Доказване
Участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на техническите мрежи и съоръжения – чл. 64 ал. 1 т. 4 от ЗОП.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник , когато е налижце някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, преди подаване на офертата, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се ще се отворят в Конферентната зала на Община Две могили. гр. Две могили, бул. България 84, етаж 2.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно,
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

5.1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3% от прогнозната обща стойност на поръчката без включен ДДС (с включени опции за допълнителни доставки).
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка представя документът за предоставената гаранция за обезпечаване изпълнението на договора при неговото сключване.
Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде предоставена под формата на парична сума, то тя може да се внесе в брой на касата на Община Две могили или да се преведе по банков път по следната набирателна сметка на Община Две могили:
Сметка в лв. (BGN):
ООБ АД, КЛОН ДВЕ МОГИЛИ ,
BIG - BUIBBGSF;
IBAN – BG25UBBS80023300343910
ВАЖНО!!! Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. ЕЕДОП се представя задължнително в електронен вид. Задължението за електронно представяне на ЕЕДОП влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка ( Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018г.)
С оглед гореизложеното на интернет страницата на Община Две могили, към съответното електронно досие на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го заредят (качат) на страницата на системата за еЕЕДОП https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg . Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се подписва цифрово. ЕЕДОП се представя на подходящ оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
По посочения начин ЕЕДОП се представя (ако е приложимо) за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за обединението- участник, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва