Деловодна информация
00027
РД-08-3111 20/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
20/12/2018 (дд/мм/гггг)
00027-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД 130072241
ул. Болнична 15
Пазарджик BG423 4400 България
Владимир Томов +359 34408603
mbal_pz_op@abv.bg +359 34408766

Интернет адрес/и

www.mbal-pz.com

http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/144
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла 00027-2018-0014
98310000      
Услуги

Пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение, със средства и материали на изпълнителя, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Услугата се извършва в база/пералня, собственост на Изпълнителя. Получаването на мръсното и предаването на изпраното болнично бельо става всеки работен ден в склад пералня на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД.

Пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение, със средства и материали на изпълнителя, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя. Изпълнителят предоставя за ползване на възложителя необходимия брой единици бельо и постеловъчен инвентар без допълнително заплащане за срока на договора, както следва:
- 1700 спални комплекта /долен чаршаф с ластик, плик и калъфка/,
- хавлиени кърпи за ръце – 600 бр.,
- нощници за АГО- 100 броя,
- пелени за микропедиатрия и детско отделение,
като общо прогнозно количество 120000/ сто и двадесет хиляди / кг за целият срок на договора.
Изпиране и гладене на болнично бельо, постелъчен инвентар и работно облекло собственост на Възложителя, като общо прогнозно количество 140000 / сто и четиридесет хиляди /кг за целият срок на договора. При необходимост повредени единици се закърпват. Износеното и повредено болнично постелъчно бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя се заменя с ново по искане на възложителя, без допълнително заплащане. Прането се получава от изпълнителя всеки работен ден, като в същия момент се предава готовото пране. Чистото бельо, облекло и одеяла следва да се опаковат в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Количествата болнично пране са прогнозни и не пораждат задължения на Възложителя да ги употреби в пълен размер. При необходимост количествата могат да бъдат надхвърляни.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата процедура могат да участват всички лица, за които не са на лице основанията по чл. 54 от ЗОП и които отговарят на българското законодателство с оглед предмета на обществената поръчка и на условията заложени от Възложителя в документацията за участие. Всеки участник трябва да е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ, съгласно НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект Обществена пералня за болнично бельо
Изискването се доказва като участникът попълва раздел А:ГОДНОСТ в Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, че е вписан в регистъра и да посочат в индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата, както и датата на вписване, или представя копие от съответния документ
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да декларира наличието на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган или да докаже регистрацията си в еквивалентен регистър на държавата,в която е установен, или декларира или представя номер на удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

6.1. Да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
6.2. Да разполага с техническите лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка
6.3. Да разполага със собствени или наети ( договор за наем ) на помещенията, в които изпълнява дейността по пране, гладене и сушене.
6.4. Да разполага с оборудване и транспортни средства, капацитет за изпълнение на технологичния процес за химио-термо дезинфекция на прането.
6.5. Да посочи дезинфекционни средства, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката,като същите са разрешени от МЗ
6.6. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.
6.7. Участникът трябва да има внедрена система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.
6.8. Участникът може да представи и други документи, доказващи, техническите и професионалните му възможности, както и съответствието и качеството на предлаганите медицински изделия с изискванията и условията на възложителя.


Документи за доказване на техническите възможности на участниците и изисквано минимално/ни ниво/а:
6.1.1. Списък на услуги - не по-малко от една, идентична или сходна, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на еЕЕДОП;
Под „сходни „ да се има предвид изпиране, дезинфекция и гладене за болнично бельо
Забележка: „изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
6.2.1. Да разполага с техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, отговарящи за контрола на качеството на изпълнението на обществена поръчка, чрез посочване - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
Минимални изисквания: не по-малко от 5 (пет) човека персонал
6.3.1. Да разполага със собствени или наети ( договор за наем ) на помещенията, в които изпълнява дейността по пране, гладене и сушене, чрез посочване в - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
6.4.1. Да разполага с оборудване и транспортни средства, капацитет за изпълнение на технологичния процес за химио-термо дезинфекция на прането чрез посочване в - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
Минимални изисквания: минимум 1 (един) брой автомобил, сушилна машина, машина за химическо чистене, перални- 2 броя, гладачна машина, каландър.
6.5.1. Да посочи дезинфекционни средства, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката, като същите са разрешени от МЗ, чрез посочване в - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
6.6.1. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката, чрез посочване в - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
6.7.1. Участникът трябва да има внедрена система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката., чрез посочване в - В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл. 80 и 81 от ППЗОП, когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/01/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

"МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД гр. Пазарджик, ул."Болнична" 15, Деканат, ет. 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, като и документи по чл. 112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва