Деловодна информация
00338
АО-05-03-7946 19/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
19/10/2018 (дд/мм/гггг)
00338-2018-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Билял Црънгалов +359 84618121
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181019aQDJ3153409
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост...
45210000      
Строителство

Предметът включва:
- изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за Център за работа с деца на улицата.
. Инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза — „Технически проект”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части необходими за изготвяне на инвестиционния проект.
- изпълнение на СМР – основен ремонт на втори етаж от сграда в рамките на два блока, които с проекта ще бъдат свързани функционално, където ще бъде разположена услугата ЦРДУ.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР съгласно одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.
- упражняване на авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
700532      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Предметът включва:
- изготвяне на инвестиционен проект - срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект”
- изпълнение на СМР на обекти – С цел функциониране на Центъра за работа с деца на улицата е необходимо сградата, предназначена за целта, да претърпи основен ремонт и да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. В терена има съществуващ комплекс от сгради/общинска собственост/ ,използвани преди като Дом за медико - социални грижи за деца .Социалното заведение е закрито. В част от сградите е разположен Дневен център за деца с увреждания / ДЦДУ /. Предвижда се ЦРДУ трайно да се разположи на втори етаж от сграда с идент.№ 61710.504.122.2 с площ от 398 кв.м. ./условно наречена блок А / и втори етаж от сграда с идент.№ 61710.504.122.3 с площ от 217 кв.м./условно наречена блок Б / ,които да бъдат свързани функционално съобразно предвижданията на проекта, следва да бъде запазен входът в единия блок, а към втория да се проектира нов вход от юг чрез пасарела, който да бъде достъпен за хора с увреждания.. Центърът ще е с капацитет 15 потребителя, като са предвидени всички помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели.– помещение за първоначален прием със санитарно помещение и пералня; кабинети и помещения за персонала(директор, психолог, възпитател, касиер, социален работник, лекар и домакин); помещение за лични вещи, санитари и перално; санитарен възел за персонала; ателиета по интереси (музикално, художествено, компютърно); салон за игра и физически занимания, два броя занимални, дневна, столова с разливочна, санитарни възли и бани за пребиваващите деца. За да се осигури предвиденото решение следва да се премахнат всички вътрешни преградни зидове, ел.инсталации и ВиК инсталация. Новопроектираният подход(пасарела) се предвижда да бъде изграден от масивна стоменобетонова конструкция. Предвижда се топлоизолация на външните стени и топло и хидроизолация на тавана. Ще бъдат подменени фасадните прозорци. Фасадите ще бъдат изпълнени с подходяща мазилка, а вътрешните стени – съобразно предназначението(тавани с латекс, стените на сервизните помещения следва да бъдат с фаянс до тавана), подовете ще бъдат изпълнени съобразно предназначението(стълбища, тераси, коридори, площадки, столова с разливочна – с гранитогрес, а дневна, кабинети, занимални, ателиета по интереси, салон за игри – с хетерогенни PVC настилки.
- упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    55
Срок за изпълнение на поръчката    15
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
700532      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020...

...съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи – четвърта категория – а за чуждестранни лица, в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата в която са установени.
Изискването се отнася и за всеки член на обединението който ще изпълнява строително-монтажни работи както и за всеки подизпълнител, който ще изпълнява строително-монтажни работи.
1. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите, регистрационен талон, или други еквивалентни документи.
Когато е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ удостоверяващ вписването му в съответния регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност” за проектант, и за строител, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.
Доказване:Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".


Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност”, за проектант, с покритие в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, съгласно чл.5, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, и за строител в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, който ще изпълнява проектиране и/или строително-монтажни работи, както и за всеки подизпълнител, изпълняващ проектиране и/или строително-монтажни работи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности - строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да е изпълнил дейности – проектиране, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП, в част Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката изпълнение през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството - Технически ръководител, Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд и Отговорник за контрола на качеството. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
4. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на проектирането - Ръководител на екипа – архитект, Проектант по част „Конструктивна”, Проектант по част „Геодезия”, Проектант по част „Електрическа” и Проектант по част „ВиК”, проектант по част „ОВК“. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност – строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.Под дейности сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира – изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 615 кв.м.
2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност – проектиране, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с извършване на проектиране за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 615 кв.м.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството,както следва:Технически ръководител –строителен инженер или строителен техник–образование-минимум средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” или еквивалент,или висше образование по специалност „ПГС/ССС” или еквивалентна, с минимум 10 години професионален опит по специалността и да е ръководил минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката - изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или ремонтни дейности, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради с РЗП минимум 615 кв.м. ,Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд-да отговаря на изискванията по чл.5,ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството” по същата наредба,или еквивалентен документ,Отговорник за контрола на качеството-с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение,с придобита професионална квалификация в областта на строителството и 1 година професионален опит в контрола на качеството;
4. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на проектирането,както следва:Ръководител на екипа–архитект,притежаващ пълна проектантска правоспособност,стаж по специалността минимум 5 години,Проектант по част „Конструктивна”–притежаващ пълна проектантска правоспособност по част Конструктивна или еквивалентна,със стаж по специалността минимум 5 години,Проектант по част „Геодезия“-притежаващ пълна проектантска правоспособност по част Геодезия или еквивалентна, със стаж по специалността минимум 5 години,Проектант по част „Електрическа”-притежаващ пълна проектантска правоспособност по част Електрическа или еквивалентна,със стаж по специалността минимум 5 години,Проектант по част „ВиК”-притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна,със стаж по специалността минимум 5 години, проектант по част „ОВК“ притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” или еквивалентна, със стаж по специалността минимум 5 години.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Продължава в т.VI.3…
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай,че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,Възложителят изисква от участника– обединение,да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението,като документът трябва да съдържа клаузи,от които да е видно,че е определен партньор,който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икономическото и финансовото състояние,техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от третите лица задължения при подаването на офертата.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7,чл.55,ал.1,т.1-3 и 5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.59,ал.1,т.3 от ЗМИП, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,който е предложил цени за изпълнение на поръчката,по-висока от определените от Възложителя прогнозни стойности на поръчката,в чиято оферта са установени аритметични грешки при формиране на цената,участник, който е предложил по-дълги срокове за изготвяне на инвестиционния проект и/или за изпълнение на строително – монтажните работи,участник-обединение, който промени съставът на обединението след подаването на офертата, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка .Участник лишен от правото да упражнява определена професия „строител“ и/или "проектант" или дейност „строителството“ и/или "проектиране" съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства, че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка,съдържаща:1.Заявление за участие,вкл.:Опис на представените документи-Обр.№1;еЕЕДОП.2.Оферта,вкл.Техническо предложение:Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,не е законният представител на участника.. Техническо предложение за изпълнение на поръчката–Обр.№2-в техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва да посочи сроковете за изпълнение на поръчката в календарни дни, в цяло число, включващи срок за разработване на инвестиционен проект във фаза технически....

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП, пред КЗК - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП.
продължава от II.1.1)..и изграждане на Център за работа с дена на улицата" гр. Разград", продължава от VI.3)..срок за изпълнение на СМР както и гаранционен срок за предвидените за изпълнение СМР, В Техническото предложение участниците следва да опишат последователността и сроковете за изпълнение, които не трябва да надвишават зададените от Възложителя. Освен последователността, участниците следва да предложат и организация за изпълнение на поръчката. Дейностите трябва да бъдат зададени реалистично и да бъдат изпълними от гледна точка на технологичните процеси в строителството. Организацията за изпълнение следва да е диференцирана и да отчита и проектирането като самостоятелна дейност.Техническото предложение следва да е съобразено с критериите за възлагане. Ценовото предложение на участника, попълнено по Обр.№3. и поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената;Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF формат всички документи.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП,тел.070018700,www.nap.bg;Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,тел.02/8119443,www.mlsp.government.bg.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ,тел.02/9406331,www.moew.government.bg.Гаранцията(Г-я) обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3% от предложената обща цена за изпълнение на договора.Г-ята се предоставя в една от следните форми:парична сума;банкова г-я;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Г-ята за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице- гарант.Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на г-ята за изпълнение.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата г-я,съответно вносител на сумата по г-ята или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на г-ята за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.При избор на г-я за изпълнение -парична сума, тя следва да се внесе по банков път по сметката на Об.Разград:БАНКА: БАНКА: „ТЕКСИМ БАНК“ АД – клон Разград,IBAN:BG76TEXI95453305971800,BIC: TEXIBGSF.При избор на банкова г-я, тя трябва да отговаря на следните изисквания:да бъде открита в полза на възложителя;да бъде неотменима и безусловна;да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок до 3(три) работни дни,при първо писмено искане,направено от Възложителя;срок на валидност– предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката, удължен с 30 календарни дни. При представяне на г -ята за изпълнение,в плат.нареждане или в банковата г-я изрично се посочва предмета на общ. поръчка, за които се представя г- ята. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Тя следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Срокът на полицата следва да бъде съобразен и да покрива срокът за изпълнение на участника, удължен с 30 календарни дни.Възложителят освобождава г-ята за изпълнение без да дължи лихви за периода,през който средствата законно са престояли при него.Г-ята за изпълнение се представя при подписване на договора от участника,определен за изпълнител на поръчката.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва