Деловодна информация
00064
12-00-164 18/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/10/2018 (дд/мм/гггг)
00064-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Чепеларе 000615164
ул. Беломорска 44Б
Чепеларе BG424 4850 България
Евгени Паунов +359 30518280
mail@chepelare.bg +359 30518279

Интернет адрес/и

www.chepelare.org

https://chepelare.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=uEgdCOuvHcI%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://chepelare.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=uEgdCOuvHcI%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустрояване на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“
45233120      IA13
Строителство

„Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустрояване на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:
• Дейност 1: Изготвяне на технически проект по всички части;
• Дейност 2: Изпълнение на СМР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      IA13
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

к.к.Пампорово

Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:
• Дейност 1: Изготвяне на технически проект по всички части;
• Дейност 2: Изпълнение на СМР.
Проектирането и строителството ще обхванат 5 подобекта. За всеки от подобектите се предвиждат разваляне на съществуваща асфалтова настилка и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка, полагане на асфалтова настилка, направа на бордюри, изграждане на отводнители. Обектите са втора група, четвърта категория. Пълното описание на заложените за изпълнение дейности е направено в техническата спецификация на документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
5400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
405

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за втора група, четвърта категория строежи, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя информация за еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочва данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от втора група, четвърта категория и талон към него или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1а от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. заверено копие от годишните финансови отчети или техни съставни части за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква;
2. справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват проектиране или строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).


1.1.Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка.
2.1.2.2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Участникът предоставя информацията в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. Доказателства (чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП) за извършените услуги - удостоверения, издадени от получателя или от друг компетентен орган на услугата и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга и/или други по преценка на участника.
2.Участникът да е изпълнил през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид СМР по изгр. и/или реконстр. и/или ремонт в обем - пътна или улична мрежа с изпълн. дейн. по разваляне на същ. асф. наст., напр. на борд., изгражд. на отводнители
Уч. предост. изиск. инф в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. Доказателства (чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП) за изпълненото строителство - удостоверения, издадени от получателя или от друг компетентен орган относно строителството, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълненото строителство и/или други по преценка на участника.
3.Участникът да притежава валидни сертификати, които удостоверяват наличието на: система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или екв. и система за управление на околната среда по стантарт ISO 14001:2015 или екв.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Участникът да предостави информация в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
1. Заверени копия от валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или екв. и система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015 или екв., включващи в обхвата си изпълнение на проектиране и строителство или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки.
4.Участникът да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
Участникът да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП.
За доказване на посочените изисквания участниците представят списък на ключовите експерти,в който е посочена професионална компетентност на лицата;.


1.1.Участ. да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „услуга, предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт в обем - пътна или улична мрежа.
2.1.Участ. да е изпълнил през посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт в обем - пътна или улична мрежа с дейности по разваляне на асф. настилка и бордюри, полагане на трошенокам. и асф.настилка, направа на бордюри, изграждане на отводнит.
3.1.Участ.да има валидни сертификати, удостоверяващи наличието на: с-ма за упр. на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или екв. и с-ма за упр. на околната среда по стантарт ISO 14001:2015 или екв. В обхвата на сертификация да се включва изпълнението на проектиране и строителство.
4.1.Екип за изготвяне на инвест.проект
– Проектанти по част „Пътна“ – 2 бр - висше образование с мин.ОКС „магистър” или екв., когато е придобита в чужбина, специалност „Транспортно строителство“ или екв.
– Проектанти по част „Геодезия“ – 2 броя - висше образование с мин. ОКС „магистър” или еквивалентна, когато е придобита в чужбина, специалност „Геодезия“ или екв.
– Проектант по част „Електро“ - висше образование с мин. ОКС „магистър” или екв., в случаите когато е придобита в чужбина, специалност: „Електроинженер“ или екв.
– Проектант по част „ВиК“ - висше образование с минимална ОКС „магистър” или еквивалентна, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или екв.
– Проектант по част „Конструктивна“ - висше образование с минимална ОКС „магистър” или еквивалентна, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или екв.
Всички проектанти да имат пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП. Всеки от проектантите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на минимум 1 услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, а именно - изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” изграждане и/или реконструкция и/или ремонт в обем - пътна или улична мрежа.
Екип за строителството:
– Ръководител на екипа - висше образование с ОКС „магистър” или екв., в случаите когато е придобита в чужбина. Проф. квалификация „строителен инженер“, специалност „Транспортно строителство“ или екв.
– Инженер геодезист – висше образование с ОКС „магистър” или екв., в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Геодезия” или екв.
– Технически ръководител – висше образование с минимална ОКС "магистър” или екв., в случаите когато е придобита в чужбина, с проф. квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ.
– Специалист за контрол на качеството - да има валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ или екв.
Всеки от експертите следва да е взел участие в съот. експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора.
3. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, или парична сума, или застраховка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на Община Чепеларе,находяща се на ул. Беломорска 44Б, гр. Чепеларе.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстават участниците, упълномощени от тях лица и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие се отстраняван участниците за които са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
7.1. Участници, които са свързани лица и са подали различни оферти за участие в настоящата поръчка.
„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
7.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
7.3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
7.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.
7.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
7.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
7.7 Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
7.8. Участник, който е предложил обща цена за изпълнение в размер по-голям от определената в обявлението и настоящата документация прогнозна (максимална) стойност за нейното изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва