Деловодна информация
00115
 
да
да
17/10/2018 (дд/мм/гггг)
00115-2018-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
инж. Мая Кръстева - строителен инженер на проекта; Албена Добрева -гл. експерт, отдел Обществени поръчки , тел. 082 881725 +359 082881786
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

http://ruse-bg.eu/bg

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/416/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/416/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 082881635
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

http://ruse-bg.eu/bg

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/416/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и строителство на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“
45233120      
Строителство

Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“
Обектът е в рамките на проект с:
Водещ бенефициент: Община Гюргево
Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Договор за финансиране: ЕФРР № 98829 от 31.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор - Община Гюргево
Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности:
А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект;
Б. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
В. Строителство
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4727915      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Русе

Проектиране,строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“
Обектът е в рамките на проект с:
Водещ бенефициент: Община Гюргево
Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Договор за финансиране: ЕФРР № 98829 от 31.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор - Община Гюргево
Критериите по-долу
 
ДА К2 – Организация за изпълнение на строителството    40
К3 - „Срок за изпълнение на поръчката”(срок за проектиране - тежест 30; срок за изпълнение на СМР - тежест 70 )    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
4727915      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата”

Възлож. изисква от определения изп. да предостави гаранция за изпълн. на договора– 5 % от стойн. му без ДДС. Гаранциите се предоставят в една от формите по чл. 111 ЗОП. Предложената от учаастника цена не може да надвишава следните стойности без ДДС: за проектиране-154 834,00лв., за СМР-4 516 037,00лв., за авт.надзор 57 044,00лв.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За изпълнение на предмета на поръчката участникът трябва: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета категория, втора група, а за чуждестранни лица – да бъде вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата – членка, в която е установен. Наличието на вписване в публичните регистри, участникът декларира в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „А: Годност“, т. 1, като предоставя следната информация: интернет страницата на публичните регистри, в които е вписан; номер и дата на издаване на разрешения/удостоверение за вписване; органа, издал документите. Документи за доказване в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП - копия на валидни: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от трета категория, втора група /транспортна инфраструктура/. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При отделно изпълнени проектиране и строителство:списък на строителството на сходни обекти в областта на транспортната инфраструктура, придружен с удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приклчило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания и списък на услугите – проектиране на сходни обекти в областта на транспортната инфраструктура с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта строителството на (заверено копие). 3. Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
* Документите за доказване на съответствието с поставените изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал.6 от Закона за обществени поръчки: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът да има опит в изпълнението на поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, независимо от обема, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира инженеринг (проектиране и строителство) на обект в областта на транспортната инфраструктура – изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на улица и/или път през населено място, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалентни документи – в случай, че дейностите са изпълнени в чужбина. Участникът може да докаже наличието на опит в сходни дейности и чрез поотделно изпълнени проектиране през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата на сходни обекти в областта на транспортната инфраструктура – изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на улица и/или път през населено място, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквивалентни документи – в случай, че дейностите са изпълнени в чужбина. 2. Участникът следва да е сертифициран в областта на строителството по EN ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:Изисквания към екипа от проектанти за изготвяне на техническият инвестиционен проект на поръчката:-Пътен инженер - Проф. област /квалиф-я/: Строит. инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналог. специалност (вкл. и в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум в 3 (три) обекта в обл. на пътната инфраструктура, като проектант по част пътна. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2018 г. -инженер Геодезия - Проф. област /квалиф-я/: Строит. инженер, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“ или аналогична специалност (вкл. и в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум в 3 (три) обекта в областта на пътната инфраструктура, като проектант по част Геодезия. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2018 г.-Инженер по част ВиК - Проф. област /квалиф-я/: Строит.инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или аналогична специалност (вкл. и в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум в 3 (три) обекта в областта на пътната инфраструктура, като проектант по част ВиК. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2018г.
>следва в Раздел VI.3)Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник:за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, обстоятелства по чл. 69 ЗПКОНПИ. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
____________________
*Участн. могат да получат необх. информ., свързана със закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и усл.на труд от следн. институции: -Относно задълж., свързани с данъци и осигуровки:НАП:Информ.тел. на НАП - 0700 18 700; инт. адрес: www.nap.bg-
>>продължава в Раздел VI.3)Допълн.информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Русе, Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

-Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на строителството в поръчката: Ръководни служители:– 1 бр. Ръководител на обект – Проф. област /квалиф-я/: Строит. инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или "Пром. и гражд. строителство" или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналог. специалност (вкл. и в случай, че образованието е придобито в друга държава).Опит: мин. в 3 обекта, като ръководител на обект по време на строит. на строежи в областта на пътната инфраструктура, за които е било необходимо издав. на разрешение за строеж и документ за въвежд. на обекта в експлоатация или еквив. докум.-ако дейностите са изпълнени в чужбина.– 1 бр. Техн.ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ – с проф. квалиф-я строит. инженер, архитект или строит. техник или аналогична (в случай, че образованието е придобито в друга държава).Опит: мин. в 3 обекта, като технич. ръководител по време на строит. на строежи в областта на пътната инфраструктура, за които е било необх. издаване на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация или еквив. док.-ако дейностите са изпълн. в чужбина.– 1 бр. Отговорник по контрола на качеството – Проф.област /квалиф-я/: Висше или средно спец.технич. образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат/Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР или еквивалент.Опит: мин.в 3 обекта, като отговорник по контрол на качеството или еквив.позиция по време на строит. на строежи.– 1 бр.Експерт по ЗБУТ – Проф. област /квалиф-я/: Висше или средно спец.технич. образование и завършено обучение за Експерт/Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквив. в случай, че обуч.е получено в чужбина. Опит: мин. 3 обекта, като Експерт по ЗБУТ по време на строит.на строежи, като лице притежаващо удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провежд. на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осиг. на здравосл. и безопасни условия на труд или еквив. позиция в случай, че опитът е придобит в чужбина.Участниците могат за конкр. поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независ. от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икон. и фин. състояние, технич. способности и проф.компетентност. По отношение на критериите, св. с проф. компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалиф-я или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. <<изпълнит. представя гаранция за изпълнение на доовора-5 % от стойн. на дог.без ДДС; част от нея –1% от стойн. на договора без ДДС се осв. до 30 к.дни след прием.на техн.проект;гаранция за гаранц.поддръжка- 0.5% от стойн.на договора без ДДС-осв. се до 20 к.дни от изтич.на гар.срокове.
>>Отн. задълж., опазв.на ок. среда:МОСВ Информ. център на МОСВ:. Раб. ден от 14 до 17 ч.1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Тел.02/ 940 6331 Инт. адрес: http://www3.moew.government.bg/ -Относно задълж., закрила на заетостта и усл.на труд:МТСП: Инт. адрес: http://www.mlsp.government.bgСофия 1051, ул. Триадица №2 Тел.: 02/ 8119 443 Сп. с полезни връзки към публ. рег-и и комп.органи, съгл. действ.законодателството в РБ: ТР към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/(НАП) - www.nap.bg/ Портал за електр. услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/Министерство на правосъдието на РБ- http://mjs.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва