Деловодна информация
00193ТУ-София
04-00-244 17/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
17/10/2018 (дд/мм/гггг)
00193-2018-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Технически университет - София 831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство
София BG411 1000 България
Донка Симеонова - юрисконсулт, отдел Обществени поръчки +359 29653906
zop@tu-sofia.bg +359 28683215

Интернет адрес/и

www.tu-sofia.bg

https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/186


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/186
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „Технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на Втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (три и пет проводна) ел. инсталация, полагане на кабели за системата за управление и наблюдение на трафични параметри, подови настилки, стенни замазки и боядисване. Включва и проектиране, строителство и изграждане на метална рамка тип «пасарелка» с горещо поцинковано покритие върху бетонни основи за поставяне на сензорни елементи и системи за измерване на трафични параметри на територията на общински път, над 6 платна на булевард „Санкт Петербург“, пред Втори корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив. Включително и упражняване на авторски надзор. Целта на обществената поръчка е изграждане на портална рамка над бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
346846.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45100000      
45200000      
45400000      
45300000      
45310000      
45332000      
45331000      
45262400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Местоположение на обекта: бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив п.к. 4017, България

Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „Технически проект“ за извършване на СМР във фоайето на Втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (три и пет проводна) ел. инсталация, полагане на кабели за системата за управление и наблюдение на трафични параметри, подови настилки, стенни замазки и боядисване. Включва и проектиране, строителство и изграждане на метална рамка тип «пасарелка» с горещо поцинковано покритие върху бетонни основи за поставяне на сензорни елементи и системи за измерване на трафични параметри на територията на общински път, над 6 платна на булевард „Санкт Петербург“, пред Втори корпус на Филиал Пловдив. Включително и упражняване на авторски надзор. Инвестиционният проект да се разработи в следните части: Строителни конструкции; Пътна; Електро; Геодезия; Пожарна безопасност;ПУСО; План за безопасност и здраве; Количествена сметка по всички части, включително и количествено–стойностни сметки по всички части и общо за проекта. Целта на обществената поръчка е изграждане на портална рамка над бул.Санкт Петербург № 63,Пловдив.Върху нея трябва да могат да се монтират различни Информационни и Интелигентни Сензорни Системи (ИСС) с цел изграждане на лаборатория по „Интелигентни Транспортни Системи” (ИТС). Лабораторията трябва да може да анализира, измерва и сертифицира ИСС от различни производители и да проверява тяхната надеждност,точност и пригодност за експлоатация по Републиканската Пътна Мрежа на България.С цел осигуряване на достъп до съоръженията порталната рамка трябва да осигурява достъп на сервизни специалисти до съоръженията без да се спира трафика по булеварда.За целта трябва да се изгради пешеходна зона (тип пасарелка) с ширина минимум 1 метър.До порталната рамка трябва да се осигури канално-тръбна връзка за осигуряване на трифазно електрозахранване с минимална мощност 30KW. Изпълнителят трябва да изгради и канално-тръбна връзка между втори корпус на ТУ София – Филиал Пловдив и порталната рамка за осъществяване на оптична връзка между тях. С цел инсталацията на сензори в пътя е необходимо да се подмени асфалтовата настилка на разстояние 50 метра преди сензорите и 25 метра след тях. Към системата за измерване и събиране на параметри за трафика е предвиден и център за съхранение и анализ на получените данни. Сградата е изпълнена с монолитна стоманобетонна носеща конструкция с носещи стоманобетонови основи, стени, колони, греди и плочи. Центърът ще бъде разположен на етаж 0 (L1_C4) и полуетажи -0.5 (L2.1_C4) и +0.5 (L2.2_C4), където съществуващо стълбище и фоайе ще бъдат ремонтирани с цел да поемат функциите на Център за данни и лаборатория. Помещението на едно ниво с площ 50 м2 е на етаж 0 (L1_C4) е предвидено за сървърно помещение и помещение с непрекъсваеми захранвания. За функционирането на центъра се предвижда изграждане на стени за обособяване на отделните помещения, монтаж на протовопожарни врати, поставяне на нови двойни подове и тавани, възстановяване на подова настилка с цел обезпрашаване, боядисване на стени, премахване на радиатор, зазиждане на прозорци. За лабораторията към центъра на полуетажи -0.5 (L2.1_C4) и +0.5 (L2.2_C4) се обособяват 2 помещения с единични площи от 40 м2 те са предвидени за работни помещения с бюра и компютри.От външната страна на сградата се предвижда изграждане на фундамент за дизел агрегат.
Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект по всички части (включ. остойностените количествени сметки): минимум 30 и максимум 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Срок за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Акт образец №2 за откриване на строит.площадка до завършване на строителството.Срокът за изпълнение на всички СМР до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15 - минимум 40 и максимум 100 календарни дни.
Критериите по-долу
 
ДА Т1 - „Организация на персонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство”    36
Т2 - „Професионална компетентност на персонала за изпълнение на дейности по строителство и проектиране”    24
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
346846.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Подробна Техническа спецификация се съдържа в документацията за участие, публично достъпна в електронната преписка на поръчката в Профила на купувача на Възложителя. Начинът на плащане е посочен в проекта на договор.Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, но не по-късно от 30.12.2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката за строежи втора група, втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. а от ЗУТ и съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи за втора група, втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б.а от ЗУТ и съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи за втора група, втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б.а от ЗУТ. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (втора група, втора категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (втора група, втора категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална застраховка“ или еквивалент.
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с това изискване се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор,възложителят изисква от участника, определен за изпълнител копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране),с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под „дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична инфраструктура в градска среда по част „Пътна”, част „Електро”, в т.ч. и част „Тръбна канална мрежа”, с дължина минимум 15 метра.
2. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под „дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична инфраструктура в градска среда с дължина минимум 15 метра.
Горепосочените две минимални изисквания за проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична инфраструктура в градска среда по част „Пътна”, част „Електро”, в т.ч. и част „Тръбна канална мрежа”, с дължина минимум 15 метра) и за строителство (извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична инфраструктура в градска среда с дължина минимум 15 метра) могат да бъдат изпълнени и с доказателство за единно проектиране и строителство (инженеринг), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходиимо за зоконосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (освен изкл. по чл.4).Свързани лица по смисъла на парагр.2, т.45 от допълн. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците се прилагат забраните, посочени в чл.69 от ЗПКОНПИ.Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и гаранция за обезпечаване на аванса-30% от дейност проектиране.Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса.Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума,на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията.В проекта на договор е предвидено авансово плащане в размер на 30% от стойността на дейност проектиране и 30% от стойността за дейност СМР.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ - София, гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, учебен блок 1, ет. 2

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел II.1.1. ... „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 032659551 или ел. поща: zop@tu-sofia.bg или факс 028683215, лице отговорно за огледа проф. Гриша Спасов.
Максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнението на предмета на поръчката е до 346846,67 лв. без ДДС, разпределен както следва:
За дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект до 17320,83 лв. без ДДС;
За дейност 2: Изпълнение на всички строително-монтажни дейности до 323025,84 лв. без ДДС;
За дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на строителството до 6500,00 лв. без ДДС,като цената за упражняване на авторски надзор се формира при часова ставка, която се посочва от участника в ценовото му предложение.
Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП (чл. 55 от ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще острани от участие в процедурата и:
•участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП;
•участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика “Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
•участник,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката, както и цени по-високи от посочените в обявлението и в документацията максимални стойности за съответните дейности;
•участник,който е представил Техническо предложение,което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя;
•участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки, предвидени по чл. 3, т. 8 в ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключението по чл.4 от него.
•Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
•Участник, който в определения в поканата срок (ако е приложимо), откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2,7 от ЗОП се прилагат по отношение на лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл.46 от ПППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятоятелствата по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка определеният за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. При участие на обединение, което не е юрид.лице се прилага чл. 59,ал.6 ЗОП.При участие на подизпълнители се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП. Относно използването на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
Оферти се подават на адрес: гр.София,бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет–София, учебен блок №1, етаж 3, кабинет 1317 – Деловодство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва