Деловодна информация
00115
 
да
да
17/10/2018 (дд/мм/гггг)
00115-2018-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Даниела Слатински- експерт строителство и опазване по проект ROBG-424 +359 82881649
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg.eu

http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/415/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/415/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg.eu

http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/415/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително - монтажни работи на обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците“, гр. Русе
45212300      
Строителство

Обектът е в рамките на проект с водещ бенефициент: Община Русе; Име: Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево; Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ Сградата на Пантеона на възрожденците се намира в Урегулиран поземлен имот УПИ I-Парк на възрожденците, кв. 892, гр. Русе, пл. „Възрожденски“, гр. Русе . Пантеонът на възрожденците, представлява сграда с идентификатор 63427.2.4792.1 по кадастралната карта на гр. Русе, находяща се на пл. „Възрожденски“ в Парка на възрожденците. Обектът е публична общинска собственост, съгласно АОС №6620 от 23.01.2012г. Предметът на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците“, като обхвата и изискванията към изпълнението са подробно описани в техн. спецификация и одобрения инвестиционен проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1236723.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

град Русе, УПИ I-Парк на възрожденците, кв. 892, пл. „Възрожденски"

Строителните дейности, предмет на поръчката се свеждат до следните основни дейности, в това число:
- временно строителство;
- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строително – монтажни работи;
- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
- геодезическо заснемане на кадастрални данни на обекта и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР;
- лабораторни и други изпитвания свързани с доказване на качествено изпълнени строително монтажни работи
- всички дейности по приемане на обекта и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.
Предметът на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците“, като обхвата и изискванията към изпълнението са подробно описани в техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1236723.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
390

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Име: Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево, програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.

Информация относно средства от ЕС: Договор за финансиране: ЕФРР № 83552 от 20.07.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор - Община Русе.
Участник, който оферира цена, която надвишава максимално обявената обща прогнозна стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта категория, първа група, а за чуждестранни лица – да бъде вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата – членка, в която е установен.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Документът, с който се доказва изискването е копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от четвърта категория, първа група. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника определен за изпълнител преди скл. на договора или в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, независимо от обема.Под „строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или еквивалентна дейност на сграда.
2.Участникът следва да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификата в областта на строителството.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


Относно т.1 При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от определения изпълнител преди скл. на договора или в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП.
Относно т.2 Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – (заверено копие).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител преди скл. на договора или в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията и указанията на възложителя , ЗУТ и др. приложими нормативни актове, съгласно българското законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ВАЖНО! За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществената поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.У-кът удостоверява липсата на обстоят. по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.Гаранция за авансово представени средства - за получаване на предвиденото авансово плащане по поръчката, участникът следва да представи гаранция съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗОП до размера на тези средства.
Гаранцията за авансово предоставените средства се представя в една от трите форми предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
След приключване на срока на договора 0.5 % от стойността на договора, от гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора се трансформира в гаранция за гаранционна поддръжка, която се освобождава в 20 дневен срок след изтичане на последния от гаранционните срокове.При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес:http://www3.moew.government.bg/Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 02/8119 443 ВАЖНО! ЕЕДОП се представя в електронен вид, съгласно указанията дадени в документацията!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва