Деловодна информация
00193ТУ-София
04-00-237 16/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/10/2018 (дд/мм/гггг)
00193-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Технически университет - София 831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство
София BG411 1000 България
Донка Симеонова - юрисконсулт, отдел Обществени поръчки +359 29653906
zop@tu-sofia.bg +359 28683215

Интернет адрес/и

www.tu-sofia.bg

https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/182


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/182
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
45000000      
Строителство

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии - нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на ел. поща: zop@tu-sofia.bg или факс 02 8683215, тел. 0882270548, лице отговорно за огледа инж. Весела Горанова.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3495714.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, , .... продължава в раздел II.2.14) "Допълнителна информация" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45100000      
45200000      
45400000      
45300000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място на изпълнение: бл.8 - ниско тяло на Технически университет – София, р-н Студентски, гр. София.

Сградата на Блок 8 е с обща застроена площ /ЗП/ 5 883м2 и обща разгъната застроена площ /РЗП/ 7008 м2.
Сградата на Блок 8 се състои от три тела:
– Тяло 1 - четири етажна сграда с кабинети и лаборатории;
– Тяло 2 – едноетажна постройка с кабинети и коридор. Сградата осигурява топла връзка, между Тяло № 1 и Тяло № 3
– Тяло 3 - едноетажна сграда, с частична двуетажна част, предназначена за учебно-производствена дейност, с разположени в нея четири производствени халета.
Проектът обхваща само две от телата, а именно - едноетажните тела предназначени за учебно-производствена дейност. Предмет на обособена позиция 1 са Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Тяло 2 и Тяло 3, от Блок 8; преустройство и реконструкция на две от производствените халета, предназначени за учебно-производствена дейност, за изграждане на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.Четирите производствени халета,са с общи размери в план 72,0 х 42,0 м,а всяко от тях е с размери 18,0 х 42,0 м. Конструкцията е сглобяема,стоманобетонова разделена по средата,с дилатационнa фуга.Сградата е водоснабдена, електрифицирана и с централно топлоснабдяване.Категория на строежа: трета.
С изпълнението се цели подобряване на енергийните характеристики на сградата, което ще доведе до намаляване на разходите при експлоатация, ще подобри качеството и условията за работа, ще повиши комфорта, работоспособността и здравето на обитателите; Изграждане на лабораторен комплекс от 16 лаборатории, две малки заседателни зали с по 20 места, голяма заседателна зала за 150 места, 3 кабинета и съпътстваща инфраструктура за извършване на върхови научни изследвания, развойна и приложна дейност,в областите на виртуалното инженерство, имплантологията,дигиталните производства и фабрики, биомехатроника,биомедицинско инженерство и наноинженеринг,вибрационните,акустични,енергоефективни, и лазерни мехатронни системи,роботика,зелена енергия и транспорт,като обслужващи дейността на центъра.
. В обхвата на инженеринга се включват следните дейности: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект; Изпълнение на СМР; Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Инвестиционният проект, във фаза технически проект, да се изработи при спазване на действащата и приложимата нормативна уредба по следните части:
Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Ландшафт, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ.
Подробна Техническа спецификация се съдържа в документацията за участие. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 28.02.2022г. Срок за изготвяна на инвестиционния проект във фаза технически проект по всички части (включително остойностените количествени сметки): минимум 60 и максимум 80 календарни дни, като срокът започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан приемно-предавателен протокол. Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване. Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените СМР и и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) е: минимум 150, максимум 270 календарни дни, считано от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр.2 съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.
Максимално допустими стойности:За изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект до 96800,00 лв.без ДДС;за изпълнение на СМР до 3002691,11 лв.без ДДС; за авторски надзор до 24700,00 лв. без ДДС.
Критериите по-долу
 
ДА Т1 - „Организация на персонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство”    36
Т2 - „Професионална компетентност на персонала за изпълнение на дейности по строителство и проектиране”    24
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
3124191.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 28/02/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Продължава от Раздел II.2.1) Наименование ... собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".

II.2) Описание 1

„Изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус ... продължава в Раздел II.2.14) Допълнителна информация 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
32235000      
42961100      
31625200      
32417000      
32510000      
32545000      
48800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място на изпълнение: в бл.8 - ниско тяло на Технически университет – София, р-н Студентски, гр. София.

Сградата на Блок 8 е с обща застроена площ /ЗП/ 5 883м2 и обща разгъната застроена площ /РЗП/ 7008 м2.
Сградата на Блок 8 се състои от три тела:
– Тяло 1 - четири етажна сграда с кабинети и лаборатории;
– Тяло 2 – едноетажна постройка с кабинети и коридор. Сградата осигурява топла връзка, между Тяло № 1 и Тяло № 3
– Тяло 3 - едноетажна сграда, с частична двуетажна част, предназначена за учебно-производствена дейност, с разположени в нея четири производствени халета.
Поръчката обхваща само две от телата, а именно - едноетажните тела предназначени за учебно-производствена дейност. В обхвата на обособената позиция се включва изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 (ниско тяло) на ТУ-София и въвеждане в експлоатация на: Система за видеонаблюдение; Система за контрол на достъпа; Оповестителна система; Система за контрол на достъпа до паркинга ALPR;Изграждане на компютърна кабелна и безжична мрежа; IP Телефонна централа; Data Center/Сървър; Оборудване на конферентна зала. След успешно инсталиране и конфигуриране на всички компоненти на системите се извършват тестове (72-часови проби) на изградената инфраструктура за установяване на работоспособността и функционалностите на системите. Гаранционното обслужване на изградените системи трябва да е минимум 36 (тридесет и шест) месеца, а на структурната-кабелна система – минимум 25 (двадесет и пет) години. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане в експлоатация на всички технически системи, но не по-късно от 28.02.2022 г. Отделните видове дейности следва да бъдат изпълнени в следните срокове:
Срокът, в който Изпълнителят трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ календарен план – график на всички дейности, необходими за изпълнение на обособената позиция е минимум 45 календарни дни и максимум 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора, което се удостоверява с двустранно подписан приемно-предавателен протокол.
Срокът за изграждане на системната интеграция (сградни инсталации) е минимум 180 календарни дни и максимум 360 календарни дни, считано от датата на получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана, изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
371523.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 28/02/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Продължение от Раздел II.2.1) .....„Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

за обособена позиция № 1:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (първа група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от първа група, трета категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от - Първа група, трета категория. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция №1:Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (първа група, трета категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


За обособена позиция №1:
Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (първа група, трета категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална застраховка“ или еквивалент.
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция №1:
1.Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност (строителство) с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Участникът попълва съответното поле от раздел Г, в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител представя копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
За обособена позиция №2:
1. Предложеният от участника екип за изпълнение на обособена позиция № 2 трябва да включва най-малко ръководител на екипа и ключови експерти, съгласно посочените изисквания за образование и професионална компетентност.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
При участие на обединения,които не са юридически лица, съответствието с горепосочените изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на обособената позиция, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела от обособената позиция, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


За обособена позиция №1:
1.Участникът,през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,следва да е изпълнил минимум 1 дейност (проектиране),с предмет и обем,идентичен или сходен с тези на поръчката.Под „дейност (проектиране),с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчка”,следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на промишлена сграда и/или сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 2000 кв.м. или с капацитет минимум за 200 посетители.
2.Участникът следва да е изпълнил,за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност (строителство) с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката.Под „дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката“,следва да се разбира извършване на строителство: изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на промишлена сграда и/или сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 2000 кв.м. или с капацитет минимум за 200 посетители.
*Горепосочените две минимални изисквания за проектиране и строителство могат да бъдат изпълнени и с доказателство за единно проектиране и строителство (инженеринг) на промишлена сграда и/или сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 2000 кв. м. или с капацитет минимум за 200 посетители, изпълнено през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
За обособена позиция 2:
1.Минималните изисквания по отношение на екипа са следните:
Ръководител на екипа–1 бр.,който има:висше образование–образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в област „Технически науки“,професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“ или „Архитектура,строителство и геодезия“ или еквивалент съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,утвърден с ПМС №125 от 2002г., или еквивал.образователна степен, придобита в чужбина,в области,еквивал. на посочените;опит като ръководител на екип в поне една завършена дейност, включваща изграждане на система за видеонаблюдение и/или система за контрол на достъпа и/или оповестителна система и/или система за контрол на достъпа до паркинга ALPR и/или изграждане на компютърна кабелна и безжична мрежа и/или изграждане на IP Телефонна централа и/или изграждане на Data Center/Сървър. Експерт видеонаблюдение–1 бр.,който има опит в поне една завършена дейност,включваща изграждане на система за видеонаблюдение.Експерт система за контрол на достъпа–1 бр.,който има опит в поне една завършена дейност,включваща изграждане на система за контрол на достъпа.Експерт оповестителна система–1 бр.,който има опит в поне една завършена дейност,включваща изграждане на оповестителна система.Експерт система за контрол на достъпа до паркинга ALPR–1 бр.,който има опит в поне една ...Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС(изключ. чл.4). Свързани лица по смисъла на парагр.2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците се прилагат забраните, посочени в чл.69 от ЗПКОНПИ.Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и гаранция за обезпечаване на аванса-30% от дейност проектиране.Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса.Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума,на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията.В проекта на договор е предвидено авансово плащане в размер на 30% от стойността на дейност проектиране и 30% от стойността за дейност СМР.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/12/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ - София, гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, учебен блок 1, ет. 2

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел II.1.1. ..кампус „Студентски град“ в бл.8–ниско тяло, собственост на TУ-София,по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Продължава от Раздел III.1.3) .. завършена дейност,включв. изграждане на система за контрол на достъпа до паркинга ALPR.Експерт компютърна кабелна и безжична мрежа–1 бр. с опит в поне една завършена дейност,включв. изграждане на компютърна кабелна и безжична мрежа.Експерт IP Телефонна централа–1 бр. с опит в поне една завършена дейност, включв. изграждане на IP Телефонна централа.Експерт Data Center/Сървър–1 бр. с опит в поне една завършена дейност, включв. изграждане на Data Center/Сървър.Участникът попълва част IV,раздел В от ЕЕДОП. Преди сключв. на договора определеният за изпълнител предоставя списък на персонала,който ще изпълнява обособ.позиц., и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквив., или еквивал. мерки, с обхват на сертификация включващ: изграждане на системи за видеонаблюдение и/или контрол на достъпа и/или структурни кабелни системи и/или информационно-комуникационни системи/мрежи и/или системи за сигурност.Участникът попълва съответното поле от раздел Г, в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. При сключване на договора се представя копие на сертификат, издаден при условията на чл. 64, ал. 5, 6 и 7 от ЗОП.
Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП и чл. 107 от ЗОП (чл. 55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще острани от участие и:
•участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП;
•участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика “Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
•участник,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката, както и цени по-високи от посочените максимални стойности за съответните дейности;
•участник,който е представил Техническо предложение,което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя;
•участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки, предвидени по чл. 3, т. 8 в ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключението по чл.4 от него.
•Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ.
•Участник, който в определения в поканата срок (ако е приложимо), откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2,7 от ЗОП се прилагат по отношение на лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл.46 от ПППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятоятелствата по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП преди сключването на договор определеният за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с критериите за подбор. При участие на обединение, което не е юрид.лице се прилага чл. 59,ал.6 ЗОП.При участие на подизпълнители се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП. Относно използването на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.
Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, ТУ-София, кабинет 1317-Деловодство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва