Деловодна информация
00051
ОП-02-42 26/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
26/09/2018 (дд/мм/гггг)
00051-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Видин 000159508
пл. Бдинци № 2, Информационен център
Видин BG311 3700 България
Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки +359 94609473
kmet@vidin.bg +359 94601132

Интернет адрес/и

www.vidin.bg

http://vidin.bg//pages/Obshtestveni-porychki-sled-15042016g--Proceduri-po-1782


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://vidin.bg//pages/0005120180013--Izpylnenie-na-injenering-%E2%80%93-proekt-3173
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни .......
45000000      
Строителство

„Изпълнение на инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по четири обособени позиции”:
-ОП№ 1–„гр.Видин, ул.„Райна Княгиня” № 6”
-ОП№2–„гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, вх.А, Б, В и Г“
-ОП№ 3–„гр.Видин, ж.к.„Строител” № 10, вх.А, Б и В“
-ОП№4–„гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И“.
Предметът на поръчката по отношение на всички ОП обхваща изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация от Документацията за участие, включващ:
-Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването, изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконованормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки...
Продължава в Част VI.3) Допълнителна информация от Обявлението
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4360080.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„гр.Видин, ул.„Райна Княгиня” № 6” Обособена позиция № 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр.Видин, Община Видингр. Видин, ул. „Райна Княгиня“ №6 вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“, вх. „Д“, вх. Е и вх.Ж

Обособена позиция № 1 – „гр.Видин, ул.„Райна Княгиня” № 6”.Описание на сградата - многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Видин, ул. „Райна Княгиня“ №6, състоящата се от три секции, съответно в първата секция- вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“, във втората- вх. „Д“, в третата секция - вх. „Е“, вх. „Ж“. Сградата е построена през 1971 г., строителната система е ППП, разгъната застроена площ (РЗП) от 8 111 м2 и трета категория строеж съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "В" от ЗУТ и чл.6, ал.3 от Наредба № 1/ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - "Жилищни и смесени сгради високо застрояване".
Предметът на поръчката, по отношение на обособена позиция № 1 обхваща - изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация към Документацията за участие и включва:
- Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по Програмата;
- Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
- Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на екипа и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
973320.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата, необходими за изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитите, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелството настоящата процедура на възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, вх.А, Б, В и Г“ Обособена позиция № 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, вх.А, Б, В и Г

Обособена позиция № 2 – „гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, вх.А, Б, В и Г“. Описание на сградата - многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, състоящата се от две жилищни секции, всяка е по два самостоятелни входа, съответно „А“, „Б“, „В“ и „Г“, общо с 84 броя апартаменти. Сградата е построена през 1980 г., строителната система е ЕПЖС, разгъната застроена площ (РЗП) от 5 656 м2 , трета категория строеж съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "В" от ЗУТ и чл.6, ал.3 от Наредба № 1/ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - "Жилищни и смесени сгради високо застрояване". Предметът на поръчката, по отношение на обособена позиция № 2 обхваща - изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация към Документацията за участие и включва:
- Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по Програмата;
- Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
- Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на екипа и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
678720.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата, необходими за изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитите, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелството настоящата процедура на възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„гр.Видин, ж.к.„Строител” № 10, вх.А, Б и В“ Обособена позиция № 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр.Видин, ж.к.„Строител” № 10, вх.А, Б и В

Обособена позиция № 3 – „ гр.Видин, ж.к.„Строител” № 10, вх.А, Б и В“. Описание на сградата - многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Видин, ж.к.„Строител” блок № 10, три жилищни секции, всяка с по един самостоятелен вход, съответно „А“, „Б” и „В”, общо с 72 броя апартаменти. Сградата е построена през 1976 г., строителната система е ЕПЖС, разгъната застроена площ (РЗП) от 6133 м2 трета категория строеж съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "В" от ЗУТ и чл.6, ал.3 от Наредба № 1/ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - "Жилищни и смесени сгради високо застрояване". Предметът на поръчката, по отношение на обособена позиция № 3 обхваща - изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация към Документацията за участие и включва:
- Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по Програмата;
- Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
- Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на екипа и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
735960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата, необходими за изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитите, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелството настоящата процедура на възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И“ Обособена позиция № 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И

Обособена позиция № 4 – „гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И“. Описание на сградата - многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, девет жилищни секции, всяка с по един самостоятелен вход, съответно „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“, „Е“, „Ж“, „3“ и „И“ общо с 224 броя апартаменти. Сградата е построена през 1976 г., строителната система е ЕПЖС, разгъната застроена площ (РЗП) от 16 434 м2 трета категория строеж съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "В" от ЗУТ и чл.6, ал.3 от Наредба № 1/ 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - "Жилищни и смесени сгради високо застрояване". Предметът на поръчката, по отношение на обособена позиция № 4 обхваща - изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация към Документацията за участие и включва:
- Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по Програмата;
- Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ;
- Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на екипа и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    40 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
1972080.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата, необходими за изпълнението на обществената поръчка, ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитите, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелството настоящата процедура на възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, минимум трета категория в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя), а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени .
Поставеното изискване важи за всички обособени позиции.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от членовете на обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.2 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочи данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
За доказване съответствието с това изискване, преди сключването на договор, участникът, определен за изпълнител представя следните документи:
Участникът, попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като декларира обстоятелствата по т.2, като не е задължен да представи копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg/ .
В случай, че участникът е чуждестранно лице той представя валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в аналогичен регистър на тази държава - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни. Когато за изпълнението на съответната дейност, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство. В съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от Закона за обществените поръчки и чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за камарата на строителите, при сключването на договор по настоящата обществена поръчка, чуждестранното лице следва да декларира документ за вписване в ЦПРС или издадено удостоверение съгласно чл.25а, ал.4 от Закона за камарата на строителите /в приложимите случаи/ на негово име.
Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата /чл. 67, ал. 5 от ЗОП/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство, за категорията строеж, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Поставеното изискване важи за всички обособени позиции
Обстоятелството се удостоверява в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел"Б": „Икономическо и финансово състояние", т.5) от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват /когато е приложимо се посочват публични регистри/.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
За доказване съответствието с това изискване, преди сключването на договор, участникът, определен за изпълнител представя следните документи:
Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строеж, съответстващ на съответната обособена на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата /чл. 67, ал. 5 от ЗОП/.


Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство, за категорията строеж, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Поставеното изискване важи за всички обособени позиции
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

І. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция на поръчката /важи за всички обособени позиции/, а именно:1. За Проектиране - Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуга/и, идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчка. Обстоятелството се удостоверява в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел "В: Технически и професионални способности", т.1б) от ЕЕДОП, като се посочва услугата /с кратко описание, предмета и обема на услугата, получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата/. За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор, а именно:
-Доказва се със Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни 2. За Строително монтажни работи - Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, идентично или сходно с предмета и обема на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчката . Обстоятелството се удостоверява в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел"В": „Технически и професионални способности", т.1а) от ЕЕДОП, като се посочва, информация вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на предмета и обема на изпълнените строително – монтажни работи, категорията строеж на сградата/те); стойност/цена (лв. без ДДС); дата на започване и приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител); номер и дата на акт/протокол или друг документ за приемане на строежа от Възложителя или номер и дата на доказателствените документи /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация/, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е започнало и приключило изпълнението, мястото и вида на строителството/.За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор, а именно:
- Доказва се със Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, с посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на обема на изпълнените строително – монтажни работи); стойност/цена (лв. без ДДС); дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител), както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни.
ІІ. Участникът трябва да разполага минимум със екип за изпълнение на предмета на съответната обособена позиция на поръчката /важи за всички обособени позиции/


Участникът трябва да разполага минимум със следния екип за изпълнение на предмета на съответната обособена позиция на поръчката /важи за всички обособени позиции/: За изпълнение на проектиране: Участникът следва да предложи екип включващ експерти по следните части:
• Ръководител на екипа – Проектант по част „Архитектура“ - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) издадено от Камарата на архитектите в България; опит в изготвянето на проект/ и свързан/ и с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация, поставяне на дограма на сграда/и за въвеждане на енергоефективни мерки;
• Проектант по част „Конструктивна“ - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Строителен инженер, осъществяващ технически контрол по част „Конструктивна“ - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/ издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; валидно удостоверение за технически контрол по част „Конструктивна“ издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „Електро“ - валидно удостоверение за ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „Отоплението, вентилацията и климатизацията“ - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „В и K“ - валидно удостоверение за ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „Пожарна безопасност“- валидно удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „Пожарна безопасност”; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „Енергийна ефективност“ - валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност ППП, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект/ и свързан/ и с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация, поставяне на дограма на сграда/ и за въвеждане на енергоефективни мерки;
• Проектант по част „План за управление на строителните отпадъците“ - да притежава валиден Сертификат за завършен курс на обучение по Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и валидно удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/ и;
• Проектант по част „План за безопасност и здраве“ - да притежава удостоверение за ППП издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; опит в изготвянето на проект за ремонт или ново строителство на сграда/и;
Забележка: Посочените от участника проектанти, а именно „Проектант по част „План за безопасност и здраве“, Проектант по част „План за управление на строителните отпадъците“ и Проектант по част „Пожарна безопасност“, могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания.
За изпълнение на строителство
• Технически ръководител: да притежава висше образование с квалификация "строителен инженер" или "архитект" или средно образование с четиригодишен курс на обучение ...!!! Продължава в Раздел VІ.3/Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата стойност за изпълнение на договора /по обособената позиция/ Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на общ. поръчка, в това число и като участници в обединения.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелства, посочени в чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато същият е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференц. данъчен режим, освен при изключенията, предвидени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.69 от Закона за противод. на корупцията и за отнемане на незакон. придоб. имущ-во (ЗПКОНПИ).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Видин, пл. "Бдинци" № 2 етаж 6 Заседателна зала

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентни, професионален опит: минимум 5 /пет/ години стаж по специалността и специфичен опит: на такава длъжност/ позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство или ремонт на сграда.
• Специалист по контрол на качеството/отговорник по качеството: притежаващ валидно Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, и специфичен опит: на такава длъжност/ позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство или ремонт на сграда.
• Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството притежаващ удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ. Професионална област (квалификация): инженер или професионална квалификация строителен техник или еквивалентно. и специфичен опит на такава длъжност/ позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство или ремонт на сграда.
Забележка: Посочените от участника експерти за изпълнение на строителството не могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип. Обстоятелствата се удостоверяват в ЕЕДОП като се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност /образование и квалификация/ и опитност - имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност – вид (наименование) на документ за образование и квалификация - номер на документа, дата на издаване, дата на валидност на документа (когато е приложимо), орган или служба, издала документа; професионален и специфичен опит с дати и години и обекти, работни места с позиция/ длъжност, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице /месторабота/. /попълва се част IV раздел В, т. 2 и т.6 от ЕЕДОП/;.
За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор, а именно:.
- Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва