Деловодна информация
00109
ИЗ-00-3001 25/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/09/2018 (дд/мм/гггг)
00109-2018-0050 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Ива Цветанова - Началник-отдел ОП +359 73867714
itsvetanova@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

www.blgmun.com

https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=i1MM2N45Aeg%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=i1MM2N45Aeg%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по една обособена позиция и извършване на СМР по една обособена позиция
45000000      
Строителство

По ОП № 1 предметът обхваща реконструкция, преустройство и промяна предназначение на първи (партерен) и втори етаж в сграда с идентификатор 04279.609.56.2, разположена в имот с идентификатор 04279.609.56 по кадастрална карта на Благоевград, УПИ I, кв. 6 по плана на ж.к. „Запад“, Благоевград за обособяване на „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места“, съгласно описаното в Техническата спецификация.За ОП № 2 строително-монтажните работи, които следва да бъдат изпълнени са посочени в количествена сметка, част от Техническата спецификация. Всички ремонтни дейности следва да отговарят на действащите в момента държавни стандарти и нормативни документи в строителството. Изпълнителят следва да спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труда. При изпълнението на всички видове строително-монтажни и ремонтни дейности следва да се спазват изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
297712.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор) на жилищна сграда с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 53 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71310000      
71312000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

По обособена позиция № 1 предметът обхваща реконструкция, преустройство и промяна предназначение на първи (партерен) и втори етаж в сграда с идентификатор 04279.609.56.2, разположена в имот с идентификатор 04279.609.56 по кадастрална карта на Благоевград, УПИ I, кв. 6 по плана на ж.к. „Запад“, Благоевград за обособяване на „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места“, съгласно описаното в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Срок за изпълнение на строителството” (ПСС)    20
Показател „Гаранционен срок” (ПГ)    20
Показател „Срок за проектиране“(ПСП)    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
281456.22      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Резидентни услуги за деца и младежи”, Административен договор № BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/02.05.2018 г.

II.2) Описание 1

Изпълнение на строителство на жилищен апартамент в гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл. 112, ет. 5, ап. 13 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

За обособена позиция № 2 строително-монтажните работи, които следва да бъдат изпълнени са посочени в количествена сметка, част от Техническата спецификация. Всички ремонтни дейности следва да отговарят на действащите в момента държавни стандарти и нормативни документи в строителството. Изпълнителят следва да спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труда. При изпълнението на всички видове строително-монтажни и ремонтни дейности следва да се спазват изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи. Всички строителни дейности трябва да се извършват и отчитат, съгласно Правилника за изпълнение и приемане на СМР и изискванията на Закона за устройство на територията. Изисква се качествено изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи, както и използване на качествени материали.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Срок за изпълнение на строителството” (ПСС)    20
Показател „Гаранционен срок” (ПГ)    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
16256.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Резидентни услуги за деца и младежи”, Административен договор № BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/02.05.2018 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът по обособена позиция № 1 следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Проектант” и клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж.
2. Всеки участник по обособена позиция № 1 следва да е реализирал минимален общ оборот, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва: минимален общ оборот не по-малък от 200 000.00 /двеста хиляди/ лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 200 000.00 /двеста хиляди/ лева без ДДС, в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.


1. Участникът по обособена позиция № 1 следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Проектант” и клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. В случай, че участникът ще използва екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, участникът следва да декларира състава на проектантския екип и наличието на Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране за всеки един от проектантите поотделно.
Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП – част IV, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние, точка 5, като участниците следва да декларират наличието на застраховка с клауза „Строител“ и клауза „Проектант“.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
За доказване на изискването, отнасящо се до до икономическото и финансово състояние на участниците, участникът, определен за изпълнител, следва да представи, преди сключване на договора, доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Проектант” и клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, доказателство за наличие на Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите поотделно. В този случай участникът представя Застраховката по чл.171 от ЗУТ, с клауза „Строител”.
2. Всеки участник по обособена позиция № 1 следва да е реализирал минимален общ оборот, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва: минимален общ оборот не по-малък от 200 000.00 /двеста хиляди/ лева без ДДС, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 200 000.00 /двеста хиляди/ лева без ДДС, в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ се разбира оборот, реализиран от „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или преустройство на сгради“.
Участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП с данни за реализиран минимален общ оборот и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител доказва съответствието си с горния критерий с един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да посочи някой от тези документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът по ОП № 1 и по ОП № 2, през последните 5 г. от датата на подаване на офертата, следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител доказва изискването чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът по Обособена позиция № 1, трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица с минимални изисквания към тях;Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2 от ЕЕДОП.Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител представя списък на инженерно-техническия състав и проектантския екип, който ще изпълнява поръчката, в който се посочват трите имена на лицата, по коя част са ангажирани, професионалния регистър, в който са вписани /ако е приложимо/.
3. Участникът по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.
4.Участникът по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 следва да разполага минимално със следното техническо оборудване /механизация/, инструменти и съоръжения.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП.
За доказване на съответствие с горния критерий, преди сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя списък-деларация на техническите средства и съоръжения, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
5.Всеки участник по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 трябва да е сертифициран в областта на строителството.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
*** Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи, преди сключване на договора за обществена поръчка, заверено копие на валиден сертификат: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини или еквивалентни документи


1. Участникът по ОП № 1 и по ОП № 2, през последните 5 г. от датата на подаване на офертата, следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка.По ОП № 1 и по ОП № 2, за дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, Възложителят ще приема: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или преустройство на сгради“.
2. Участникът по Обособена позиция № 1, трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва:
1. Проектантът по част „Архитектура“ – да притежава пълна проектантска правоспособност/ППП/ по Закона за камерите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз /ЕС/, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство /ЕИП/;2. Проектантът по част „Конструкции“ – да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;3. Проектантът по част „В и К“ - притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;4. Проектантът по част „Електро“ - притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;5. Проектантът по част „ПБЗ“ - притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;6. Проектантът по част „Управление на отпадъците“ - притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;
7. Проектантът по част „Пожарна безопасност“ - притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по споразумението за ЕИП;
3. Участникът по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници, както следва:По обособена позиция № 1: 1.Строителен инженер, архитект или строителен техник с професионален опит минимум 6 г.–1 бр.;2.Квалифицирани работници:-работници „Ел“–2 бр.;-работници „В и К“– 2 бр.;-Мазачи– 6 бр.;бояджии-4 бр.Работници монтаж дограма–2 бр.;Работници топлоизолация, настилки, облицовки– 4 бр.;Работници покривни работи– 4 бр.;3.Общи работници-3 бр.
По обособена позиция № 2-1. Строителен инженер, архитект или строителен техник–1 бр.;2. Квалифицирани работници:- Ел. работници– 2 бр.;- Работници дограма– 2 бр.;-Работници за настилки (облицовки)– 4 бр.;Бояджии- 2 бр.;Работник хидроизолация- 2 бр.3. Общи работници– 2 бр.
4.Участникът по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 следва да разполага минимално със следното техническо оборудване /механизация/, инструменти и съоръжения, както следва: По обособена позиция № 1-1.Бордова кола до 3 тона– 1 бр.;2.Пробивна машина- 2 бр.;3.Миксер– 2 бр.;4.Скеле– 100 м2;5.Заваръчен апарат– 1 бр.
По обособена позиция № 2-1.Бордова кола до 3 тона–1 бр.;2.Пробивна машина- 1 бр.;
5. Всеки участник по ОП № 1 и ОП № 2 трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП; EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП. Във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, под „определена професия или дейност“ участниците следва да разбират дейности, попадащи в обхвата на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Благоевград, зала №101

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение: Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение по Обособена позиция №1 и Обособена позиция № 2 е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:- парична сума;- банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва