Деловодна информация
01954
ОП-3#1 25/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/09/2018 (дд/мм/гггг)
01954-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД 121706255
ул. Ангел Кънчев № 1, етаж 4
София BG411 1000 България
Росица Стоянова +359 28902902
office@nciz.bg +359 29871684

Интернет адрес/и

http://nciz.bg/

http://nciz.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки-след-15-04-2016/процедури-по-зоп


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.nciz.bg/procurement.aspx?ProviderID=39c4025a-9507-4d0c-b79e-e105cc51003f&Guid=bf4e0226-aa15-40dd-b29c-35cdef205b4e
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“
45000000      
Строителство

1.Поръчката прeдвижва сключване на рамково споразумение с трима (3) потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“, представляващи строително-ремонтни работи, възлагани с конкретни договори. Дейността ще се изразява основно в следните работи: проектиране по част: Геодезическа; Пътна; Постоянна Организация на Движението; ВОБД; Пожарна безопасност; ВиК; Електротехническа; Улично осветление; ТК; ПБЗ; ПУСО, авторски надзор и строителство - изграждане на достъпна инфраструктурна среда (техническа и пътна).
2.В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с описания в техническата спецификация вид, обем и място на изпълнение на дейностите. Посочените цени в ценовите предложения не трябва да са по-високи от предложените ед. цени по видове дейности и услуги в скл. РС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233252      
45233161      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Индустриална зона Божурище, Карлово, Кърджали, Суворово, с. Телиш

1.Поръчката предвижва сключване на рамково споразумение с трима (3) потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“, представляващи строително-ремонтни работи, възлагани с конкретни договори. Дейността ще се изразява основно в следните работи: проектиране по част: Геодезическа; Пътна; Постоянна Организация на Движението; ВОБД; Пожарна безопасност; ВиК; Електротехническа; Улично осветление; ТК; ПБЗ; ПУСО, авторски надзор и строителство - изграждане на достъпна инфраструктурна среда (техническа и пътна).
2.Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение.
Ориентировъчната дължината на подлежащата за изграждане улична мрежа е 20 900 м: за Божурище - 13 000 м.; за Суворово-3 400 м.; за Карлово - 2 300 м.; за Телиш - 2 200 м.
3.За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор, като ще се конкретизира, мястото на изпълнение, обема на работата и максималния срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта.
Забележка: Ако при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия, Възложителят ще сключи рамково споразумение само с участниците, които отговарят на критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените условия, независимо, че броят на класираните участници ще бъде по-малък от трима.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката (НИП)    40
Подпоказател ПП1 -Технология, технологична последователност и срокове за изпълнение на СМР    25
Подпоказател ПП 2 -Ресурси за изпълнение на СМР    25
Подпоказател ПП 3 -Организация на строителството    25
Подпоказател ПП 4 - Управление и контрол на строителния процес    25
Цена
Цена (ПЦ) -60
II.2.6) Прогнозна стойност
70000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

РС ще се скл. с вс. участници, които отг. на разпоредбите на ЗОП и на изискв. на възл., класирани при определяне на иконом.. най-изгодна оферта ще се определя въз основа ва критерий „опт. съотн. качество/цена“. В резултат на РС ще се сключат индивид. д-ри съгл. чл. 82, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП като иконом. най-изгодна оферта ще се определя въз основа ва критерий „опт. съотн. качество/цена“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група строежи от първа до трета категория, трета група строежи, от първа до трета категория; четвърта група строежи от трета до четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група строежи от първа до трета категория, трета група строежи, от първа до трета категория; четвърта група строежи от трета до четвърта категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва: първа категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.Участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, б. Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5 от ЕЕДОП.
2.Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката изчислен на база годишни обороти. Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка /§ 2, т. 67 от ДР. на ЗОП/.Участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, б. Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) от ЕЕДОП.
Под „обхват“ се разбира: дейности по изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически или работен проект и изпълнение на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или модернизация на улици и/или на пътни съоръжения към тях.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория строеж, както следва: първа категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката в размер на 20 000 000 лв. за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът или кандидатът е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.1: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че: строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент и система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 с обхват: проектиране и строителство на инфраструктурни обекти или еквивалент. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Критерият за подбор се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП.
4. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в Част IV, Раздел В, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП, където участникът декларира, че разполага със собствени, наети или с право на ползване, инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Доказателствата за съответствие с изискванията се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При участие на обединения, които не са юридически лица да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката. За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката се приема ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, и/или модернизация на улици и/или на пътни съоръжения към тях. 2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент и система за управление на околната среда ISO 14001:2004/ISO 14001:2015 с обхват: проектиране и строителство на инфраструктурни обекти или еквивалент. 3.Участникът трябва да разполага с екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните изисквания: Ръководител на проекта - 1 бр.: Проф. област (квалификация): висше образование по спец. „Транспортно строителство” (ТС) или „Пътно строителство” (ПС), или„Строителство на сгради и съоръжения” (ССС) или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС), или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. Б. Персонал при изпълнение на Проектантските работи (ПР): Б.1. Проектант по част „Пътна“ - 1 бр.: Проф. област (квалификация): висше образование по спец. ТС или ПС, или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в минимум 1 (един) изработен технически или работен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. Б.2. Проектант по част „Конструктивна“ - 1 бр.: Проф. област (квалификация): висше образование по специалност ССС или ПГС, или ТС, или ПС, или „Строителство на транспортни съоръжения“, или „Железопътно строителство“, или еквивалентна.Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 изработен технически или работен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. Б.3. Проектант по част „Геодезия“ - 1 бр.: Проф. област (квалификация): висше образование по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”, или еквивалентна. Б.4. Проектант по Част: ,,ВиК“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Б.5. Проектант по Част: ,,Електро“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Б.6. Проектант по Част: „Телекомуникации“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство; Б.7. Проектант по Част „ПУСО“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Срокът за рамковото споразумение е 48 месеца от датата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс.2. Във връзка с нормативно регламентираната дейност на Възложителя, чиято цел е създаване, изграждане, управление и развитие на индустриални зони, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, в срока на рамковото споразумение възложителя си запазва правото при необходимост да добавя новопридобити терени. Изграждането на инфраструктурата в новопридобитите терени ще се възлага до стойността на рамковото споразумение.3. Гаранция на изп. на договора - 3% от неговата стойност без ДДС. 4.Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създ. на обединението, както и правата и задълженията на участн. в обединението, разпр. на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с наст.ОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/11/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

град София, ул. Ангел Кънчев № 1, етаж 4

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Продължава в раздел VI.3
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продъжлава от раздел III.1.3) т. 3. Технически и професионални възможности, минимални изисквания: Б.8. Проектант по Част „ПБ“ с пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент съгласно националното законодателство или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на полско – измервателни работи в минимум 1 изработен технически или работен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. В. Персонал при изпълнение на СМР: Инженер по част „Пътна“ - 1 бр.: Проф. област (квалификация): висше образование по спец. ТС или ПС, или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин.1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. В.2. Инженер по част „Конструктивна“ Проф. област (квал.): висше образование по специалност ССС или ПГС, или ТС, или ПС, или „Строителство на трансп. съоръж.“, или „Железопътно строителство“, или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. В.3. Инженер "Контрол по качеството"-1 бр.: Проф. област (квал.): строит. инженер и/или инж. химик, или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната.В.4. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)-1 бр.:Проф. област (квал.): професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконстр., и/или рехабилит., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни хар-ки извън страната. 4. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, не по-малко от: Комбиниран багер-2 бр.;Товарачна машина-2 бр.; Грейдер-1 бр.;Валяк земни работи - 2 бр.;Пътна фреза - мин. ширина 1м-1 бр.;Асфалтополагач - 1 бр.;Бандажен валяк - асфалтови работи- 2 бр.;Пневматичен валяк - асфалтови работи-1 бр.;Булдозер -1 бр.;Самосвал-2 бр.;Бордови камион-1 бр.
Продъжлава от раздел IV2.7) В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие/ заверено "вярно с оригинала" от участника, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията.
1. Обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т.4 и т.5 и чл.107, т.4 от ЗОП, и по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл.13, ал.1 от ЗТМТМ и чл.69 от ЗПКОНПИ се декларират в ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва