Деловодна информация
01020
1319 20/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
20/09/2018 (дд/мм/гггг)
01020-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД 115517517
бул. Никола Вапцаров № 9
Пловдив BG421 4004 България
доц. д-р Петко Недев, д.м. - Управител; адв. Георги Василев +359 32603981
office@mbal2pv.com +359 32603981

Интернет адрес/и

http://www.mbal2pv.com

http://www.mbal2pv.com/publics


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal2pv.com/publics
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД
33100000      
Доставки

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД по шест отделни обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
281000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура с кардиологична насоченост 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 1 - Медицинска апаратура с кардиологична насоченост, включва доставка на 1 бр. видеопринтер, 1 бр. холтер, 3 бр. пацинтни монитора, 1 бр. 12-канален ЕКГ апарат, 1 бр. дефибрилатор, 2 бр. трансдюсер за ехографски апарат
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура с пулмологична насоченост 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 2 - Медицинска апаратура с пулмологична насоченост, включва доставката на 1 бр. апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация, 1 бр. автоматичен СРАР и 1 бр. полиграфско устройство за установяване наличие на сънна апнея.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спирометър 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 3 - Спирометър, включва доставката на 1 бр. апарат за функционална диагностика на дишането.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицинска апаратура за Урологично отделение 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 4 - Медицинска апаратура за Урологично отделение, включва доставката на 1 бр. модул за пневматична литотрипсия, 1 бр. уретеро-реноскоп, 1 бр. флексибилен уретеро-рено фиброскоп, 1 бр. биполярен резектоскопски комплект, 1 бр. електрохирургичен модул и 1 бр. лазерен модул за литотрипсия.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложеното оборудване    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
135000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мобилна операционна маса 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 5 - Мобилна операционна маса, включва доставката на 1 бр. мобилна операционна маса.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Анестезиологичен апарат за изкуствена белодробна вентилация 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Обособена позиция № 6 - Анестезиологичен апарат за изкуствена белодробна вентилация, включва доставката на 1 бр. анестезиологичен апарат за изкуствена белодробна вентилация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ); или Разрешение за производство, издадени по реда на ЗМИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата .

Няма.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да притежава Сертификат на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (медицинско оборудване), издаден от органи, установени в България или други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на територията на Република България, както и за сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата или да е в търговски взаимоотношения със сервиз, оторизиран от производителя или от упълномощен негов представител.
За предлаганата от участника медицинска апаратура (оборудване) трябва да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието и да притежава:
- декларация за съответствие на апаратурата, в качеството й на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител;
- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган;
Производителят на оборудването трябва да притежава Сертификат на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, издаден на името на производителя на предлаганото оборудване от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, придружено с официален превод на български език - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Доставената медицинска апаратура трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри параметри.
2. Доставената медицинска апаратура трябва да е фабрично нова, да не е ползвана за демонстрационни цели, да не е рециклирана и да е произведена след 01.01.2018 г. Обстоятелството се удостоверява с прилагане към техническото предложение на оригинал или нотариално заверено копие на Декларация от производителя, че апаратурата със съответен модел, оферирана в процедурата, е фабрично нова, не е ползвана за демонстрационни цели, не е рециклирана и е произведена след 01.01.2018 г.
3. Всички части на апаратурата трябва да са нови, без дефекти и да не са демо оборудване.
4. Изпълнителят трябва да осигури доставката на апаратурата до лечебното заведение, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/10/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Получените оферти се отварат на публично заседание, на което могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва