Деловодна информация
04666
01-01-1728 10/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
10/08/2018 (дд/мм/гггг)
04666-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Български спортен тотализатор 202766380
ул. Хайдушко изворче № 28
София BG411 1618 България
Рада Гьонова +359 28181814 / +359 28181823
op@toto.bg +359 28181801

Интернет адрес/и

www.toto.bg

http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

хазарт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

: „Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции
66510000      
Услуги

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
420000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”.
– Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в съответна обособена позиция и други, посочени от ДП БСТ служители, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените служители ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията е до 20% от стойността на сключения договор - 20 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да представи:
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; Декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; Документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; Друго съгласно чл. 112 ЗОП

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намяляване/увеличаване/;
-Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Критериите по-долу
 
ДА Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/    25
Допустимо самоучастие /П3/    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 3 и други, посочени от ДП БСТ обекти, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по обособената позиция е до 20% от стойността на договора - 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да представи:
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; Декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; Документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; Друго съгласно чл. 112 ЗОП

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Критериите по-долу
 
ДА Допустимо самоучастие /П2/    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
60000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 4 и други, посочени от ДП БСТ обекти, при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Предвид техническите спецификации по обособена позиция № 4, стойност на опцията не е предвидена.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За сключване на договор за възлагане на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да представи:
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; Декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; Документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; Друго съгласно чл. 112 ЗОП

II.2) Описание 1

Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Критериите по-долу
 
ДА Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР /П2/    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По инициатива на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да застрахова със същите застраховки, включени в обособена позиция 5 и други, посочени от ДП БСТ обекти при същите тарифи и условия, договорени в настоящата процедура. Застрахователните премии за новопосочените обекти ще се определят при съответно приложение на тарифите предложени в офертата на избрания изпълнител. Стойността на опцията по обособената позиция е до 20% от стойността на договора - 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За сключване на договор, избраният изпълнител следва да представи:
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му; Декларации по чл. 4, ал. 7, чл. 6, ал. 2 и ал 5, т. 3 ЗМИП; Документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; Друго съгласно чл. 112 ЗОП
Договорът по позиция №5 влиза в сила не по-рано от 15.12.2018 г., а застрахователно покритие се предоставя за след 01.01.2019 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата, съгласно изискването на чл.12 от Кодекса за застраховането, трябва да притежават валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени видовете застраховки, предмет на обособената позиция за която се подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Лицензът/Разрешението, следва да се поддържа валиден за целия срок на договора.
Участник, който представя оферта за участие за повече от една обособена позиция, следва да притежава Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на всяка от обособените позиции.
За доказване на критериите за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т.2) от Единен европейски документ за обществен поръчки (ЕЕДОП).
Забележка: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, участникът избран за изпълнител, следва да представи:
Заверено „вярно с оригинала“ копие от валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени видовете застраховки, предмет на обособената позиция за която е подадена оферта, а чуждестранните лица - аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставят изисквания

не се изисква
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление на ДП БСТ - гр. София, ул. Хайдушко изворче 28, стая 2-3

Лицата по чл. 54, ал.2 ППЗОП, желаещи да присъстват при отваряне на офертите, следва да представят документите, посочени в раздел "Допълнителна информация" от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


юни 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.На основание чл. 47, ал. 9 вр. ал. 6 ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една об.позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП/техническо предложение/и документи по чл. 39, ал. 3, т. 2/ценово предложение/, с посочване на позицията, за която се отнасят. На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП и това, че критериите за подбор по отделните об. позиции на поръчката са еднакви, се допуска представяне на 1 заявление за участие, ако се подава оферта за повече от 1 позиция.
2.Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договор представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя в една от формите предвидена в чл. 111, ал.5 ЗОП, по преценка на този участник.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.
3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
- за когото е налице някое от следните основания, предвидени в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т. 1,3,4 и 5 ЗОП. Такъв участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл.56,ал.1 ЗОП. Не се отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т.1. ЗОП, ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен; Тези обстоятелства за отстраняване са приложими и ако са относими към член на обединение от физич. и/или юдирч. лица-участик;
- който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или документацията, в т.ч. и такъв, за когото важат забраните по чл. 3,т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон и за за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
- свързани лица съгласно §2, т.45 на ДР ЗОП;
- който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал.1 ЗОП;
- в чието ценово предложение, цената за изпълнение на поръчката надвишава посочените от Възложителя максимални такива и офертата му няма да участва в оценката и класирането поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.
4. Лицата по чл. 54, ал.2 ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят: За участниците в процедурата-представляващ/и участника представят док. за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. За упълномощените представители на участниците-док. за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представат документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. За представителите на средствата за масово осведомяване-док. за самоличност, служебна карта или др. документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
5. Предвид поставеното от възложителя изискване за деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 ЗОП, органите от които може да се получи необходимата информация, са посочени в документацията за участие /съгласно чл.47, ал. 4 ЗОП/ - част IV, раздел 5.
6. Обос. позиция № 2, възлагана по чл.20, ал.4, т.3 ЗОП, е с предмет: застр. отг. към трети лица на служителите на БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана, обем- покритие за7 служит., стойност - 3000лв. без ДДС

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва