Деловодна информация
02711ТП ДГС Търговище
2100 01/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0118 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ТП ДГС Търговище към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120179
бул. Цар Освободител № 22
Търговище BG334 7700 България
Александър Керманов +359 60164850
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 60164850

Интернет адрес/и

http://dgstargovishte.sidp.bg/

http://dgstargovishte.sidp.bg/ps4/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgstargovishte.sidp.bg/ps4/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на мебелировка с включен монтаж за административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“
39000000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, съгласно Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Адмиинистративната сграда на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22

1. Бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 120, Дълбочина 65.
2. Етажерка над бюро – Размери - см: Височина 40, Ширина 90, Дълбочина 25.
3. Етажерка на стена до каса – Размери - см: Височина 40 ,Ширина 90, Дълбочина 25.
4. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 505.
5. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 70+90.
6. Контейнер с 3 чекмеджета - Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50.
7. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50.
8. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40.
9. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210,Ширина 80, Дълбочина 40.
10. Маса пред диван – Размери - см: Височина 45, Ширина 100, Дълбочина 50.
11. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 180, Дълбочина 92+85,
12. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50.
13. Поставка на колела на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50.
14. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40.
15. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40.
16. Заседателна маса – Размери - см: Височина 75, Ширина 180, Дълбочина 80.
17. Кутия с отваряеми врати (прикриваща окабеляване) – Размери - см: Височина 150, Ширина 85, Дълбочина 22.
18. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 190, Дълбочина 80+85.
19. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50.
20. Поставка на колела за комп. – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50.
21. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40.
22. Картотечен шкаф Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40.
23. Шкаф за принтер – Размери - см: Височина 75, Ширина 65, Дълбочина 60.
24. Маса посетители – Размери - см: Височина 50, Ширина 60, Дълбочина 60.
25. Г-образно бюро –Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 70+90.
26. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50.
27. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50.
28. Посетителски модул ? кръг – Размери - см: Височина 75, Ширина 140, Дълбочина 70.
29. Помощно бюро – маса – Размери - см: Височина 75, Ширина 80, Дълбочина 40.
30. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40.
31. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40.
32. Отворен ъглов модул –Размери - см: Височина 210, Ширина 20, Дълбочина 42..
33. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 83+90.
34. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50.
35. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50.
36. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40.
37. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40.
38. Отворена етажерка на стена – Размери - см: Височина 90, Ширина 35, Дълбочина 25. Гореописаните мебели са от материал ЛПДЧ с кант от ПВЦ.
39. Офис стол - • Височина 94-104, Ширина 61, Дълбочина 63, Височина на седалката 41-51, Фрикционни колела, регулируема височина, механизъм за блокиране;
40. Посетителски стол - Височина 86, Ширина 48, Дълбочина 43, Височина на седалката 50, Дълбока седалка 43, Материал: метална рамка, многослойна дървесина, дамаска клас С, пластмасови капаци.
Посоченото в техническата спецификация офис обзавеждане е прогнозно. Възложителят запазва правото си да не заяви доставка и монтаж на посоченото в техническата спецификация офис обзавеждане и да го заявява за доставка и монтаж периодично и в различен обем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставя такъв критерии
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя такъв критерии

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Доставчикът следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходно с предмета на обществената поръчка.

Участникът следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.
Минимално изискване: Участникът следва да е извършил доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на обща стойност не по-малка от 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка, и да разполага с доказателства за извършените доставки - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или други доказателства. Икономическият оператор (участникът) следва да попълни информацията в Част IV Критерии за подбор и раздел „В: Технически и професионални способности“ в точка „За поръчка за доставки: извършени доставки от конкретен вид: През референтния период икономическия оператор е извършил следните основни доставки от конкретен вид:....“ И Електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – намиращ се под наименованието „espd-request“ в документацията или на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията при които ще се реализира предмета на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно изброени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда наТП „ДГС Търговище” гр. Търговище, бул.”Цар Освободител” №22

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54 ал. 1 , чл. 55 ал. 1, т. 1, 3, 4 и т. 5, чл. 107 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
* участници - свързани лица по смисъла на §.2, т.45 от ДР на ЗОП;
*участник, който не е посочил единична цена на някои от изброените в "ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ" артикули към настоящата обществена поръчка;
* участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
* участник, за когото след изтичане на срока по §.14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към доставките, предмет на поръчката, както следва:
а)относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;
Интернет адрес: www.nap.bg
б) относно задълженията, свързани със зцакрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул."Триадица" № 2
телефон: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва