Деловодна информация
00027
РД-08-2146 16/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/07/2018 (дд/мм/гггг)
00027-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД 130072241
ул. Болнична 15
Пазарджик BG423 4400 България
Стоянка Михайлова +359 34408603
mbal_pz_op@abv.bg +359 34408766

Интернет адрес/и

www.mbal-pz.com

http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на МБАЛ Пазарджик АД 00027-2018-0007
50400000      
Услуги

Абонаментно и сервизно обслужване на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура, групирана в 21 ( двадесет и една ) обособени позиции, съгласно Спецификация на Възложителя. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
369500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Рентгенова апаратура 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

"МБАЛ Пазарджик " АД гр. Пазарджик, ул. "Болнична" №15

Медицинската апаратура по обособена позиция №1 / Рентгенова апаратура/, съгласно техическата спецификация се състои от десет номенклатури, включващи абонаментно или сервизно обслужван, по които не се изисква комлектност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
103000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Неонатална апаратура Draeger-комплектност 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

"МБАЛ Пазарджик "АД гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 2 / Неонатална апаратура Draeger-коплектност/ , съгласно техническата спецификация е затворена позиция, изискваща абонаментно и сервизно обслужване в комплектност за всичките девет номенклатури. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Неонатална апаратура 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

"МБАЛ Пазарджик " АД гр. Пазарджик, ул Болнична № 15

Медицинската апаратура по обособена позиция №3 / Неонатална апаратура/, съгласно техическата спецификация се състои от пет номенклатури, включващи сервизно обслужване, по които не се изисква комлектност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Лабораторни апарати I-комплектност 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

" МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 4 /Лабораторни апарати I-комплектност/ е затворена позиция, с пет номенклатури, изискващи абонаментното и сервизно обслужване в комплектност, съгласно техническата спецификация. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Лабораторни апарати II-комплектност 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

"МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

Обособена позиция 5 / Лабораторни апарати II-комплектност /се състои от две номенклатури, съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване в комплектност. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Лабораторни апарати III-коплектност 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

" МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик, ул. Болнична № 15

Обособена позиция 6 / Лабораторни апарати III- комплектност / е затворена позиция съгласно техническата спецификация и обхваща три номенклатури, изискващи абонаментно и сервизно обслужване. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Анестезиологична апаратура- комплектност 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

"МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик, ул. Болнична № 15

Медицинската апаратура по обособена позиция 7 / Анестезиологична апаратура- комплектност/ съгласно техническата спецификацияе затворена позиция, състояща се от три номенклатури, изискващи компектност в абонаментното и сервизно обслужване. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Анестезиологична апаратура 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

" МБАЛ Пазарджик " АД гр. Пазарджик, ул. Болнична № 15

Медицинската апаратура в обособената позиция 8 /Анестезиологична апаратура/ е отворена позиция, която не изисква комплектност и съдържа четири номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Хирургична апаратура I 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50422000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 9 /Хирургична апаратура I/е отворена, съгласно техническата спецификация, неизскваща комплектност и съдържа пет отделни номенклатури.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Хирургична апаратура II - комплектност 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50422000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 10/Хирургична апаратура II - комплектност/, изисква комплектност в сервизното обслужване и съгласно техническата спецификация е затворена позиция, състояща се от четири номенклатурни единици. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Апаратура за стерилизация-комплектност 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура по опзиция 11/Апаратура за стерилизация-комплектност/е затворена позиция, съгласно техническата спецификация, изискваща комплектност в сервизното и абонаментно обслужване, състояща се от четири номенклатури. Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Апаратура за Ангиографски кабинет 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура в обособената позиция 12/Апаратура за Ангиографски кабинет/ е отворена позиция, която не изисква комплектност и съдържа три номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи абонаментно и сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Хемодиализна апаратура 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура в обособената позиция 13 /Хемодиализна апаратура/ е затворена позиция, която съдържа една номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Микробиологична лаборатория 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура в обособената позиция 14 /Микробиологична лаборатория/ е отворена позиция, която съдържа седем номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Урологична апаратура 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура в обособената позиция 15 /Урологична апаратура/ е отворена позиция, която съдържа две номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Неврологична апаратура 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура в обособената позиция 16 /Нверологична апаратура/ е отворена позиция, която съдържа съответните номенклатури , съгласно техническата спецификация, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

ОК Патология и Съдебна медицина 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГРЛ ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 17 /ОК Патология и Съдебна медицина /е отворена, съгласно техническата спецификация, неизскваща комплектност и съдържа пет отделни номенклатури.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Апаратура - кардиологичен сектор 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Медицинската апаратура по обособена позиция 18 /Апаратура - кардиологичен сектор/е отворена, съгласно техническата спецификация, неизскваща комплектност и съдържа четири отделни номенклатури.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Акушеро- гинекологична апаратура 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ Пазарджик АД, гр. Пазарджик, ул Болнична № 15

Медицинската апаратура по обособена позиция 19/Акушеро- гинекологична апаратура/е отворена, съгласно техническата спецификация, неизскваща комплектност и съдържа четири отделни номенклатури за сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Пациентни монитори- комплектност 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БОЛНИЧНА №15

Обособена позиция 20 /Пациентни монитори- комплектност/ е затворена позиция съгласно техническата спецификация и обхваща пет номенклатури, изискващи сервизно обслужване в комплектност.Задължително е условието за комплектност по позициите- ако липсва предложение по номенклатурна единица в позиция, изискваща комплектност, то цялата позиция не се оценява.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

II.2) Описание 1

Друга апаратура 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

МБАЛ Пазарджик АД, гр. Пазарджик, ул. Болнична №15

Обособена позиция 21 / Друга апаратура / е отворена позиция съгласно техническата спецификация, неизискваща комплектност и обхваща единадесет номенклатурни единици, изискващи сервизно обслужване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция: посочените в документацията брой часове са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем, а при необходимост могат да бъдат надхвърлени. При бракуване на апаратура или неизползването и може да отпадне съответната услуга.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната или сервизна стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2. следва да се посочи дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
На основание чл. 60, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), възложителят поставя изискване лицата, подаващи оферта за обособена позиция №1, в случай, че участникът оферира номенклатурни единици, съдържащи такива източници, да притежават валидна лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва горепосочените дейности на територията на Република България. Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 3.
Участникът следва да посочи органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и националните бази данни, в които се съдържа декларираното обстоятелство, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи освен в случаите, когато информацията е осигурена чрез пряк и безплатен достъп до публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да разполагат с необходимия брой технически персонал, с професионална квалификация за съответната апаратура, отговарящи за изпълнението на поръчката – посочени в Техническата спецификация на Възложителя по позиции и номенклатурни единици.
2. Участникът може да представи и други документи, доказващи, техническите и професионалните му възможности, както и съответствието с изискванията и условията на възложителя.
Документи за доказване на техническите възможности на участниците.
1.1. Участниците доказват, че разполагат с необходимия брой технически персонал чрез Списък на техническите лица, включени в структурата на участника, отговарящи за изпълнението на поръчката:
Сервизните специалисти следва да са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на сходна с апаратите от съответната обособена позиция. За доказване на минималните изисквания се представя списък на лицата, включени в структурата на участника, с посочване на три имена, длъжност, която заема лицето, образование и професионална квалификация (специалност, удостоверение/сертификат или друг вид документ, дата на издаване/ срок на валидност, издател, и др.).
Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 10. В случай че някой от посочените документи е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на документи по т. 1.1, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.


1.1.1. Минимум 1 сервизен специалист с професионална квалификация за съответната апаратура, с изключение на:
• За обособена позиция №1 / 3 - Графично скопичен апарат General Electric:
- минимум 1 сервизен специалист обучен и преминал обучение при производителя на техниката.
Доказва се с издадени сертификати.
• За обособена позиция №1 / 6 - Дигитализираща система AGFA CR- дигитайзер + работни станции+ софтуери+ принтер, се изисква участникът да разполага с:
- минимум 1 сервизен специалист обучен да работи с безфилмови дигитализиращи системи AGFA CR
- минимум 1 сервизен специалист обучен за работа с AGFA Drystar – принтери
- минимум 1 сервизен специалист обучен да работи със софтуер AGFA NX и SE
Доказва се с издадени сертификати.
• За обособена позиция №1 / 7 – 16 - срезов спирален компютърен томограф Сименс, 8 - Мобилна дигитална рентгенова система тип C – рамо – Сименс, 9 -Графичен рентгенов апарат Сименс Mulfix Fusion и 10 - Модулна система за екстракорпорална литотрипсия- Литотрипсична част, С – рамо и Ултразвуков апарат и обособена позиция №12/ 1 - Ангиографски апарат Сименс Artis:
- минимум 2 сервизни специалисти обучени и преминали обучение при производителя на техниката и притежаващи удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен орган.
Доказва се с издадени сертификати.
• За обособена позиция №2 – комплектност и за обособена позиция №7 – комплектност – апаратура Draeger
- минимум 2 сервизни специалисти обучени и преминали обучение при производителя на техниката.
Доказва се с издадени сертификати.
• За обособена позиция №11 – комплектност – Апаратура за стерилизация
- минимум 2 сервизни специалисти обучени и преминали обучение за паров стерилизатор и миалнодезинфекционна машина.
Доказва се с издадени сертификати.
При условията на участие на обединение се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-горе критерии за подбор, като във връзка с това попълват в ЕЕДОП с посочване на данните в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор".
Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. За тези обстоятелства участникът декларира в ЕЕДОП
Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие не се допускат до оценяване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/08/2018 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

"МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД гр. Пазарджик, ул."Болнична" 15, Деканат, ет. 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


След 24 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение в размер на 4 (четири) % от стойността на договора без ДДС, като и документи по чл. 112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва