Деловодна информация
00530ТД на НАП София
1664-52#1 11/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2018 (дд/мм/гггг)
00530-2018-0058 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална агенция за приходите, ТД на НАП София 1310631880221
ул. Аксаков № 21
София BG411 1000 България
Биляна Пешева; Веселина Мерджанова +359 298593766/+359 298593844
b.pesheva@ro22.nra.bg +359 29864728

Интернет адрес/и

http://www.nap.bg

http://www.nap.bg/news?id=3669


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.nap.bg/news?id=3669
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Услуги по ремонт и поддръжка /в т.ч. и доставка на резервни части/ на сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на ТД на НАП София”
50344000      
Услуги

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:
1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на Възложителя в изправност. Извършва се след писмена заявка на Възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата й изправност с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране, съгласно предписанията на производителя и изискванията на Възложителя.
2. Доставка на резервни части, материали и консумативи: Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50344000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

Административните сгради на ТД на НАП София и нейните офиси, включени в обхвата й, находящи се на територията на гр. София, гр. Кюстендил, гр. Благоевград и гр. Ботевград.

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:
1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на Възложителя в изправност. Извършва се след писмена заявка на Възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата й изправност с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране, съгласно предписанията на производителя и изискванията на Възложителя.
2. Доставка на резервни части, материали и консумативи: Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
02/02/2019 (дд/мм/гггг) / 01/02/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общата стойност на договора не трябва да надвишава максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 15000,00лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от 02.02.2019 г. или до изчерпване на стойността на договора, в случай че това обстоятелство настъпи преди изтичане срока му на действие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да представят списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, осъществени от тях през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, период на изпълнение /посочва се начална дата и крайна дата на изпълнението/ и получателите на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга (съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Участникът попълва информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.
2. Участниците да разполагат със собствен и/или нает персонал, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността, за доказателство, на което да представи списък на правоспособните технически лица, които ще извършват дейностите по изпълнението на настоящата обществена поръчка.
Списъкът се попълва в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.


1. Участниците да са изпълнили през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, най-малко 2 (две) услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
Забележки:
* „изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
** Под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изпълнени услуги по ремонт и поддръжка на сигнално-охранителни системи.
2. Участникът да разполага с минимум 2 (две) технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, притежаващи квалификация да извършват обслужване и ремонт на СОТ и да имат поне 2 (две) години опит на сходна позиция/длъжност. Деклариране съответствието с поставеното от възложителя изискване за квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, се извършва чрез представяне на информация за лицата, функцията, която ще изпълняват, информация за придобитото от тях образование, образователно-квалификационна степен, професионална квалификация (с посочване на номера/дати на дипломи, сертификати, издател на съответния документ).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор - неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТД на НАП София, гр. София, ул. "Аксаков" № 21, ет. 7, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ЗМИП, както и на основанията по чл.107 от ЗОП и 69 от ЗКОНПИ.
Национална агенция за приходите предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП”, рубрика „Профил на купувача”, от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва