Деловодна информация
02728
1969 27/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
02728-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов 000185517
бул.Демокрация 18
Враца BG313 3000 Ватикана
Татяна Илиева Василева +359 879003157
pmg_vratsa@abv.bg +359 92626043

Интернет адрес/и

http://pmg-vratsa.org/

https://sop.bg/pmg-vraca-1014/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/pmg-vraca-1014/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов 000185517
бул.Демокрация 18
Враца BG313 3000 България
Татяна Илиева Василева +359 879003157
pmg_vratsa@abv.bg +359 92626043

Интернет адрес/и

http://pmg-vratsa.org/

https://sop.bg/pmg-vraca-1014/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ"Акад.Иван Ценов" Враца
30230000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на компютърна техника, обществена информационна система, LAN мрежа и обзавеждане за ППМГ"Акад.Иван Ценов" Враца по следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Доставка на 28 броя компютърни конфигурации
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Изграждане на публична информационна система с функция електронен звънец
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Доставка и изграждане на 11 броя системи за интерактивни класни стаи и кабинети
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
123833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на 28 броя компютърни конфигурации 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30211400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр.Враца, бул.Демокрация 18

Доставка, инсталиране и конфигуриране на 28 броя компютърни конфигурации за подмяна на терминални клиенти в два компютърни кабинета на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    20
срок за реакция    12
срок за отстраняване на повреди    12
гаранционен срок    8
брой сервизни и профилактични посещения годишно в гаранционния срок    8
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
15708.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават максималния одобрен финансов ресурс. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.При допуснати в ценовите предложения аритметични грешки при изчисленията водещи до промяна на предлаганата обща цена участниците ще бъдат отстранени от участие.

II.2) Описание 1

Изграждане на публична информационна система с функция електронен звънец 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца, бул. ”Демокрация” № 18

Доставка на технологично оборудване за публична информационна система с функция електронен звънец, изготвяне на техническо предложение за такава с доставеното оборудване и изграждане на публична информационна система с функция електронен звънец, съгласно направеното техническо предложение
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    20
Срок за реакция    12
Срок за отстраняване на повреда    12
гаранционен срок    8
брой сервизни и профилактични посещения годишно в гаранционния срок    8
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6315.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават максималния одобрен финансов ресурс. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие. При допуснати в Ценовите предложения аритметични грешки при изчисленията, водещи до промяна на предлаганата обща цена, участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца, бул. ”Демокрация” № 18

Доставка на технологично оборудване за изграждане на хибридна мрежа за пренос на данни (LAN), изготвяне на техническо предложение за изграждането й с доставеното оборудване и изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN), съгласно направеното техническо предложение
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    20
срок за реакция    12
срок за отстраняване на повреда    12
гаранционен срок    8
брой сервизни и профилактични посещения годишно в гаранционния срок    8
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
9625.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават максималния одобрен финансов ресурс. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие. При допуснати в Ценовите предложения аритметични грешки при изчисленията, водещи до промяна на предлаганата обща цена, участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

Доставка и изгражзане на 11 броя системи за интерактивни класни стаи и кабинети 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30211400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца, бул. ”Демокрация” № 18

Доставка на технологично оборудване, в това число 11 броя интерактивни дисплеи за изграждане на интерактивна класна стая, изготвяне на техническо предложение за такава класна стая с доставеното оборудване, изграждане на интерактивна класна стая, съгласно направеното техническо предложение, в това число изграждане на силнотокова и слаботокова инсталация за захранване на интерактивния дисплей и десктоп компютър, инсталиране и конфигуриране на съпътстващите доставеното оборудване софтуерни приложения за пълнофункционална работоспособност на системата и обучение за работа с изградената система
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    20
срок за реакция    12
срок за отстраняване на повреда    12
гаранционен срок    8
брой сервизни и профилактични посещения годишно в гаранционния срок    8
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
67485.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца, бул. ”Демокрация” № 18

Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособената позиция се възлага директно на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП в хипотезата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП касае доставка на бюра, маси и столове за класни стаи и кабинети
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, в частта за съответната обособена позиция за която участва през последните 3 години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците попълват съответния раздел в еЕЕДОП - част ІV, буква В, т.1б, като се попълни списъка на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, в частта за съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий – Доказателства за изпълнената доставка, под формата на протоколи, референции и др. документи, издадени от получателя на доставката, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването с попълване на Част IV, буква Г от ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор – Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със Стандарт БДС EN ISO 9001 в актуална версия или еквивалент с обхват, сходен с предмета на обособената позиция, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация.


Общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил доставка/и с предмет и обем, както следва:
- За Обособена позиция № 1: минимум 28 броя компютърни конфигурации и/или настолни и/или преносими компютри;
- За Обособена позиция № 2: минимум 1 изградена публична информационна система;
- За Обособена позиция № 3: минимум 1 изградена мрежа за пренос на данни (LAN) с параметри идентични или сходни с посочените в техническата спецификация
- За Обособена позиция № 4: минимум 1 доставен интерактивен дисплей със съответната за нормалното функциониране на системата силнотокова и слаботокова инсталация за захранване на интерактивния дисплей и десктоп компютър, инсталиране и конфигуриране на съпътстващите доставеното оборудване софтуерни приложения за пълнофункционална работоспособност на системата и обучение за работа с изградената система
- За Обособена позиция № 5: минимум видовете и съответния брой мебелировка, посочени в техническата спецификация в частта за тази позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Враца, бул. "Демокрация" 18

1. Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Средствата за финансиране на поръчката са предоставена като трансфер от Министерство на образованието и са целеви за закупуване на оборудване на компютърни кабинети и класни стаи в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца.2.Възложителят се възползва от възможността по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. С оглед така предвидената законова възможност възложителят ще възложи Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети с CPV код: 39100000 - мебелировка и прогнозна стойност 24 700.00 лв. без ДДС директно чрез сключване на договор с изпълнител съобразно индивидуалната стойност на тази обособена позиция, която е в обхвата на приложното поли на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (под 30000.00 лв.) Стойността на обособена позиция № 5 представлява 19,95 % от общата стойност на поръчката. Следователно не превишава 20% от тази стойност. Същевременно тя е под 156 464 лв. За останалите четири обособени позиции се прилага процедура „публично състезание“. Тяхната обща стойност е 99 133.33 лв. без ДДС или 80.05 % от стойността на поръчката. 3.Отчетност и плащания: Доставката обект на настоящата поръчка се счита за извършена от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между страните. Заплаането по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 се извършва в срок от 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката без забележки от страна на Възложителя и одобряване на представената от изпълнителя оригинална фактура. За обособена позиция № 5 плащанията са съгласно проекта на договор за тази обособена позиция.
4.Право да участва в поцедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане ан поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен), основанията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРС/, освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС.
5.Уастниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на е ЕЕДОП.Същите представят документи за доказване на предприетите мерки за надеждност/когато е приложимо/, копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение /когато е приложимо/ и следната информация: 1.правата и задълженията на участниците в обединението,2. разпределението на отговорността между членовете на обединението, вкл. солидарност на отговорността,3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението,4.представляващ обединението партньор.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Актуалните документи, установяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор се предоставят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.6.Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора за съответната позиция по негов избор като парична сума по сметката на Възложителя, посочена в документацията, банкова гаранция в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка. Текстът й се съгласува с Възложителя предварително, преди сключване на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП - в 10 дневен срк от изтичане на срока по чл.100, ал.3 или от изтичане на срока по чл.179 - срещу решението за откриване на процедурата и / или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва