Деловодна информация
00728
ОП-855-00-121 22/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
22/06/2018 (дд/мм/гггг)
00728-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Народно събрание на Република България 000695018
пл. Народно събрание № 2
София BG411 1169 България
Николай Бациев, Екатерина Георгиева +359 29393060/+359 29392459
dus@parliament.bg +359 29809677

Интернет адрес/и

www.parliament.bg

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/436


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/436
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Народно събрание на Република България 000695018
пл. Княз Александър I № 1
София BG411 1169 България
Радостина Кирилова +359 29393059
r.kirilova@parliament.bg +359 29813131

Интернет адрес/и

www.parliament.bg

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/436

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Законодателна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на покрив и отводнителни елементи на жилищна сграда в гр. София, кв. „Красно село“, ул. „Царево село“ № 13, вх. Б
45261000      
Строителство

В обхвата на предмета на поръчката са включени следните ремонтни работи - демонтаж на старата хидроизолация, воронки и барбакани и доставка и монтаж на нови, частично измазване на комини и фасадни стени с мазилка, частична подмяна на водосточни тръби и др. Строителството е свързано с дейности по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Извършването на оглед на местоизпълнението на СМР е по преценка на участника. Датата и часът на огледа се извършват от понеделник до петък между 9:00 ч. и 16:00 ч. до деня, предхождащ крайния срок за получаване на оферти, и след задължително предварително съгласуване с възложителя на тел. 02/939 24 59.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, кв. Красно село, ул. Царево село № 13, вх. Б

Строително-монтажните работи, свързани с текущия ремонт на покрива и отводнителните елементи на жилищната сграда в гр. София, кв. „Красно село“, ул. „Царево село“ № 13, вх. Б“, не се категоризират като строеж по смисъла на ЗУТ и са „Текущ ремонт“ по смисъла на § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ. Ремонтните работи включват демонтаж на старата хидроизолация, воронки и барбакани и доставка и монтаж на нови, частично измазване на комини и фасадни стени с мазилка, частична подмяна на водосточни тръби и др. Подробно описание на предмета на обществената поръчка е дадено в техническите спецификации към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 30 календарни дни, считано от датата на осигуряване на достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на пета група строежи – отделни видове строителни и монтажни работи, а при участие на чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В част ІV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП участникът посочва информация за притежаваното удостоверение за вписване в ЦПРС, включително номера, под който е вписан в публичния регистър, поддържан от Камарата на строителите в България, а чуждестранните лица посочват информация за аналогичния регистър, в който са вписани, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съответствието на участника с поставеното изискване за годност се проверява служебно от комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира подадените оферти, чрез справка в Централния професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България, а при участие на чуждестранни лица – чрез справка в съответния аналогичен публичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност".

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а при участие на чуждестранни лица – да притежават валидна застраховка за професионална отговорност за строежи пета категория.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с поставения критерий в част ІV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП като посочват информация за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност“. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП за доказване на съответствието с поставения критерий се представят доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на чуждестранни лица същите представят доказателство за наличие на валидна застраховка за професионална отговорност за строежи пета категория.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили поне една дейност с предмет, идентичeн или сходeн* с тoзи на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
*Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, да се разбира строителство и/или ремонт на жилищни и нежилищни сгради.


Участниците следва да са изпълнили поне една дейност с предмет, идентичeн или сходeн* с тoзи на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
*Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, да се разбира строителство и/или ремонт на жилищни и нежилищни сгради.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с поставения критерий в в част ІV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП като посочват изпълнените дейности с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП участниците доказват съответствието си с поставения критерий като представят списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, както и минималните изисквания за допустимост, определени с критериите за подбор. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1, чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 % от максималната му обща стойност без ДДС.Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.(Продължава в раздел VІ.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на Народното събрание в гр. София, пл. Княз Александър I № 1, зала 132

Участниците или техните упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел IIІ.2.2.Възложителят извършва авансово плащане по договора (в случай че такова е поискано в ценовото предложение на определения за изпълнител участник) срещу представена от определения изпълнител гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане с вкл. ДДС, издадена в полза на Възложителя в една от формите по чл. 111, ал. 5 ЗОП и със срок на валидност, равен на срока за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.
Условията за представяне на гаранциите по договора и изискванията към тях са описани в раздел III на документацията за участие.
Плащането на цената се извършва в български левове по банков път, както следва: а) авансово – (само в случай на инициирано такова предложение от участника, избран за изпълнител) - до 30 % (тридесет процента) от максималната обща стойност на договора в срок до 10 (десет) дни от сключване на договора срещу представена надлежно оформена фактура и гаранция в една от формите, съгласно чл.111, ал.5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства.
б) остатъкът до 100 % от стойността на договора, в срок до 10 (десет) дни след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за приемане на работите, с посочени точно количеството и стойност на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя.
На основание чл. 104, ал. 2 ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране се извършват в последователност, съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва