Деловодна информация
00340
 
да
да
21/06/2018 (дд/мм/гггг)
00340-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Угърчин 000291716
гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода” № 1
Угърчин BG315 5580 България
Мария Динова - заместник - кмет на община Угърчин +359 69312121
obshtina@ugarchin.com +359 69312014

Интернет адрес/и

http://www.ugarchin.bg

http://e-obp.eu/bp/Document/%7B00A24E3A-18F3-436D-8C4B-77E3836A5161%7D


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7B00A24E3A-18F3-436D-8C4B-77E3836A5161%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"СМР по обособени позиции в изпълнение на проект:"Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин" №11/07/2/0/00545:ОП1;ОП2 и ОП3 (пълното наименование на всяка ОП е съгл. раздел II.2)
45233000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строежи за рехабилитация на общински пътища, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен“ Обособена позиция №3 „Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом“. За изпълнението на строежите се предоставя безвъзмездната финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнението на одобрен проект №11/07/2/0/00545, а именно: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“.В съотв. с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необх. характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации, неразделна част от Документацията за участие в настоящата общ. поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5684788.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Република България, община Угърчин

Обособена позиция №1 включва следните подобекти/дейности:
- Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен – пътна настилка;
- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен;
- Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен – тротоар.
Непредвидените разходи по време на строителството са в размер до 5%.
Строежът е III категория. Пътят е общински. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение (КТП)    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
2905390.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ №11/07/2/0/00545, финансиран по Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (прод в II.2.14)

(от раздел. II. 2.13)по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Република България, община Угърчин

Обособена позиция №2 включва следните подобекти/дейности:
- Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен – пътна настилка
- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен;
- Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен – тротоар.
Непредвидените разходи по време на строителството са в размер до 5%.
Строежът е III категория. Пътят е общински. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение (КТП)    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
2483809.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ №11/07/2/0/00545, финансиран по Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (прод в II.2.14)

(от раздел II. 2.13)по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Република България, община Угърчин

Обособена позиция №3 включва следните подобекти/дейности:
- Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом – пътна настилка (етап I и етап II)
- Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом (етап I и етап II)
- Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом – тротоар.
Непредвидените разходи по време на строителството са в размер до 5%.
Строежът е III категория. Пътят е общински. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение (КТП)    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
295588.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ №11/07/2/0/00545, финансиран по Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (прод в II.2.14)

(от раздел II. 2.13)по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция 1, 2 и 3: Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: II - ра (втора) група – трета категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при сключване на договор – избраният изпълнител, представя Заверено копие на Удостоверение, съгласно чл. 33 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС и и валиден контролен талон по чл. 34 от правилника за наличие на регистрация в ЦПРС. Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ вписването му в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която e установенo.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, включително минимален оборот от изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища и съоръженията към тях в размер минимум, както следва:За обособена позиция 1: 2 700 000,00(два милиона и седемстотин хиляди) лева, без ДДС; За обособена позиция 2: 2 300 000,00 (два милиона и триста хиляди) лева, без ДДС; За обособена позиция 3: 280 000,00 (двеста и осемдесет хиляди) лева, без ДДС.Забележка: За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.Забележка: В случай, че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция, изискването за минимален оборот ще се счита за изпълнено, в случай, че участникът покрива изискванията на позицията с по – висока стойност на изискуемия оборот.Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово състояние, участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а) и т. 2а) от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при сключване на договор – избраният изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи: удостоверения от банки; годишните финансови отчети или техни съставни части; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 2. За обособена позиция 1, 2 и 3: Участникът следва да има сключена валидна застраховка “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.
Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие в размер на 200 000 (двеста хиляди) лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при сключване на договор – избраният изпълнител, представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
Забележка:Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, включително минимален оборот от изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища и съоръженията към тях в размер минимум, както следва:За обособена позиция 1: 2 700 000,00(два милиона и седемстотин хиляди) лева, без ДДС; За обособена позиция 2: 2 300 000,00 (два милиона и триста хиляди) лева, без ДДС; За обособена позиция 3: 280 000,00 (двеста и осемдесет хиляди) лева, без ДДС.Забележка: За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.Забележка: В случай, че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция, изискването за минимален оборот ще се счита за изпълнено, в случай, че участникът покрива изискванията на позицията с по – висока стойност на изискуемия оборот.Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово състояние, участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а) и т. 2а) от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при сключване на договор – избраният изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи: удостоверения от банки; годишните финансови отчети или техни съставни части; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 2. За обособена позиция 1, 2 и 3: Участникът следва да има сключена валидна застраховка “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.
Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие в размер на 200 000 (двеста хиляди) лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът, а при сключване на договор – избраният изпълнител, представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
Забележка:Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За обособена позиция 1, 2 и 3: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне един обект, включващ дейности с предмет и обем в областта на строителството, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за тех. и проф. способ, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участ., а при скл. на д-р – избраният изпълн., представя: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от:оригинал или заверено копие на удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. За обособена позиция 1, 2 и 3: За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи в своята оферта експерти, к. да управляват и контролират изпълнението на отделните работи, предмет на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с пост. изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като представи списък на експертите, които ще изпълняват обществената поръчка с посочени: -Специалист/експерт (три имена и позиция (длъж.), к. ще заема лицето при изпълнение на общ. поръчка);-Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);-Проф. квалиф. (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);-Профес. опит (месторабота, период, длъжност, осн. функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката). Горепос. информ. се попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „б“ от ЕЕДОП, съгл. описаното в нея. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участн., а при скл. на д-р – избраният изпълн., представя:- Списък на експертите, к. ще изпълняват обществената поръчка, в к. е посочена професионалната компетентност на лицата. 3. За обособена позиция 1, 2 и 3: Участникът да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда, както следва:3.1.Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;3.2.Система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквив. с обхват сходен на предмета на поръчката; При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискв., чрез попълв.на Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, съгл. описаното в нея, като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати. При усл. на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участн., а при сключване на д-р – избраният изпълн., представя: - оригинал или заверено копие на валидни сертиф. за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен обхват сходен на предмета на поръчката. Възлож. приема еквив. сертификати, изд. от органи, установени в др. държ членки, както и др. док-ва за еквив. мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, к. участника не е имал достъп до такива сертиф. или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В т. случ. участника трябва да е в състояние да док., че предлаганите мерки са еквив. на изискваните. Сертиф. трябва да са издадени от независими лица, к. са акред. посъотв.серия европ. стандарти от ИА"БСА"илиотдр. нац. орган за акр, к е страна по МСВПЕОА за съот. област или да отгов. на изискв.чл. 5аЗНАООС

1. За обособени позиции 1, 2 и 3: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне един обект, включващ дейности с предмет и обем в областта на строителството, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. !!! Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по строително-монтажни работи в областта на изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улици и/или пътища и съоръженията към тях в минимални обеми, както следва: За ОП №1 - не по-малко от 32 800 (тридесет и две хиляди и осемстотин) кв.м.; За ОП №2 - не по-малко от 27 000 (двадесет и седем хиляди и четиристотин) кв.м.; За ОП №3 - не по-малко от 4 100 (четири хиляди и сто) кв.м. Забележка:В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, горепосочените изисквания, ще се считат за изпълнени, ако участникът покрива по - високите от изискуемите параметри по конкретната обособена позиция за площ, т.е. без да се сумират! 2. За обособена позиция 1, 2 и 3: Всеки участник, трябва да разполага с инженерно-технически състав от правоспособни лица, включващ минимум експертите, посочени по – долу: 2.1. Ръководител обект, к. да отговаря на сл. минимални изисквания: а)има призната ОКС „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Пътно/Транспортно строителство“, или еквив. (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина спец.); б)притежава минимум 5 (пет) години проф. опит по признатата му спец; в)има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на мин. 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улици и пътища и съоръженията към тях. 2.2. Технически ръководител, к. да отговаря на сл. мин. изисквания: а)има придобита проф. квалиф., отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквив. (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина спец); б) придобил е мин. 3 (три) години проф. опит по признатата му специалност; в) има опит като технически ръководител на поне 2 (два) строит. обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улици и пътища и съоръженията към тях. 2.3. Отговорник/специалист по контрола на качеството, к. да отговаря на сл. минимални изисквания: а) има придобита проф. квалиф., отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквив. (вкл. и за чужд.експерти и/или експерти, с придобита в чужбина спец.); б) има мин. 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи; в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ. 2.4. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, к. да отг. на сл. мин. изисквания: а)има придобита проф. квалиф, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквив. (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина спец.);б) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството. в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). Под „еквив. образ.“ или „еквив. спец.“ сл. да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.!!! Продължава в раздел VI.3 "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора определеният за изпълнител участник предоставя гаранция за изпълнение в размер от 5% (пет на сто) от стойността на договора, за всяка обособеная позиция. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: парична сума;- банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Банковата гар. или застр. следва да са със срок на валидност 30 дни повече от срока, предложен за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора. Ще бъде отстранен отпроцедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ и чл. 101, ал. 11 от ЗОП;е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определения в настоящото обявление и раздел VII от документацията финансов ресурс;в случаите на чл.107ЗОП
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Угърчин 5580, пл. Свобода № 1, сградата на Общинска администрация Угърчин, заседателната зала на Общински съвет

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(Прод. от раздел III.1.3.Технически и професионални възможности).!!! Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! !!! Ако участникът участва за повече от една от обособените позиции от поръчката, се допуска един и същи експертен състав за позициите, за които участва. Уточнение: При използването на експерти – чужд. лица, доказв на съответст. с поставените изисквания за ОКС се удостоверява и с посочване на еквив на избр. по-горе специалности. Прилагат се разп. на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на проф. квалиф., придобити в др. държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в РБ, приети с Решение на МС№352 от 21.05.2015 г. Прилага се също и чл. 59 Прозрачност от изменената Директива 2005/36/ЕО на ЕП и на Съвета от 7 септември 2005 г относно признаването на проф. квалификации. 3. За ОП 1, 2 и 3: Участникът да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда, както следва:3.1. Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквив. с обхват сходен на предмета на поръчката; 3.2.Система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004/2015 или еквив. с обхват сходен на предмета на поръчката;Под идентичен или сходен обхват с предмета на поръчката следва да се разбират обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа.Участник в процедурата за възл. на обществена поръчка може да бъде вс. българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко др. образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на наст. общ. пор., съгл. законодат. държ., в която то е установено. Възлож. не предвиждаизискв. за създаване на юридическо лице, к. участникът, опр. за изпълнител е обединение от физически и/или юр. лица. В сл, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, в който: се определя партньор, който да представлява обединението за целите на общ. пор.; се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предв. съг. приложимото. з-во; е видно правното основание за създаване на обединението ;правата и задълж. на участниците в обединението; разпределението на отговорността м/у членовете на обединението и дейностите, които ще изп. всеки член. Уч-ците в проц могат да получ. необх. инф. за задълж., св. с данъци и осиг., закр. на заетостта и усл. на труд, опазв. на ок. среда, ко. са в сила в РБ и относими към предм.на поръч., както сл: отн. зад-я, свърз. с данъци и осиг.и: НАП: 070018700; www.nap.bg; отн. обст. свърз със закр. на заетостта и усл. на труд: МТСП: гр. София1051,ул.„Триадица“ № 2, тел. 2/8119443; https://www.mlsp.government.bg/; отн. обст., свърз. с опазв на ок. среда: МОСВ София1000, ул.„У.Гладстон“№67,02/9406331; http://www.moew.government.bg/При участие на обед, к. не са юрид. лица, съотв. с критер. за подбор се доказва от обединението участник, с изключение на съотв. регистрация, представянето на сертификат или др. условие, необх. за изпълн. на поръч., съгл. изискв. на норм. или адм. акт и съобр. разпред. на лицата при изпълн. на дейностите, предв. в д-ра за създ. на обедин. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подборсъобразно вида и дела от поръчката, к. ще изпълняват.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва