Деловодна информация
00073
 
да
да
20/06/2018 (дд/мм/гггг)
00073-2018-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
площад Майка България
Велико Търново BG321 5000 България
инж.Цанко Бояджиеяв; Надя Петрова; Александър Колев +359 62619512/+359 62619229
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България №2
Велико Търново BG321 5000 България
Иво Лазаров +359 62619108
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”
45000000      
Строителство

Предвижда се изработка на работен проект, строителство и авторски надзор за „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето", ул. „Симеон Велики" № 3 разположен в имот частна общинска собственост на Община Велико Търново
Имотът представлява сграда на бивша детска ясла с четири корпуса и прилежащо дворно пространство (ПИ с идентификатор № 10447.502.41).
За нуждите на бъдещия Комплекс за социални услуги ще бъде използвана част от сградата, а именно: половината от двуетажния южен корпус, целия източен корпус и половината от едноетажния северен корпус с обща РЗП = 1 130 кв.м. Ще се използва прилежащата част от вътрешния двор за сензорна градина към Дневен център за деца с тежки множествени увреждания.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
491614.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45261000      
45321000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето", ул. „Симеон Велики" № 3

Предвижда се „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето", ул. „Симеон Велики" № 3 разположен в имот частна общинска собственост на Община Велико Търново (АКТ № 5800/02.01.2014 год.).
Имотът представлява сграда на бивша детска ясла с четири корпуса и прилежащо дворно пространство (ПИ с идентификатор № 10447.502.41) в непосредствена близост до градски парк.
Сградата е с панелна носеща конструкция, укрепвана допълнително и се състои от четири корпуса - три двуетажни и един едноетажен, разположени в парцел с площ 5 900 кв.м. Корпусите са разположени в правоъгълна схема и образуват вътрешен двор, разделен на две части от покрит проход по оста север - юг. Всеки от корпусите разполага с по един главен вход.
Фасадата е покрита с минерална мазилка, която на места е силно компрометирана.
Цокълът е изпълнен с мозайка, по него се забелязват пукнатини и частични обрушвания.
Корпуси юг и изток имат тераси по цялата си дължина и на двете нива.
Дограмата на сградата е два типа с PVC профил и дървена слепена дограма, която е износена и остаряла.
За нуждите на бъдещия Комплекс за социални услуги ще бъде използвана част от сградата, а именно: половината от двуетажния южен корпус, целия източен корпус и половината от едноетажния северен корпус с обща РЗП = 1 130 кв.м. Ще се използва прилежащата част от вътрешния двор за сензорна градина към Дневен център за деца с тежки множествени увреждания.
Критериите по-долу
 
ДА ОПК – Професионален капацитет на участника    15
СИ - срок за изпълнение на строителството    15
СИпро - срок за изпълнение на проектиране    15
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
491614.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-5.001-0033-C01 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Посочения срок в раздел II.2.7 е съгласно утвърден график от УО.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване към участниците относно годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, както следва:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – първа група, минимум четвърта категория и трета група, минимум четвърта категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
- Документ, с който се доказва:
При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж –четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж –четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
При подаване на офертата, участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи -Документ за наличие на застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, или еквивалент.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в:
- Проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Услуги по изработване на технически или работни инвестиционни проекти свързани с реализация ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда.
т.2- Изпълнението на СМР (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР по ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда.
3.Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентни – Система за управление на качеството за дейностите“ в областта на строително-ремонтни и/или строително-монтажни работи на сгради или еквивалентни;


Мин. Изисквания към т.1 При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Мин. Изисквания към т.2 При подаване на офертата, участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Мин. Изисквания към т.3 - При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи - Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, както и валиден сертификат в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентни – Система за управление на качеството за дейностите“ в областта настроително-ремонтни и/или строително- монтажни работи на сгради или еквивалентни. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Относно критериите за подбор:
1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи преди сключване на договор документи за поетите от третите лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2–4 по-горе.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.При подписване на договора участникът,определен за изпълнител представя ГИ на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС.
2.ГИ се представя в една от следните форми:
•заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на Общ. В. Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97SOMB91303324758001,BIC КОД:SOMBBGSF
•банкова гаранция в оригинал;
•застрахователна п-ца за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отгов. на изпълнителя. Възлож. следва да бъде посочен като 3-то ползващо се лице по тази застраховка. Застр. следва да покрива отговорността на изпълн. и не може да бъде използвана за обезп. на отговорността на изпълн. по друг договор.
Избрания за изпълнител представя гараннция за обезпечаване на авансовото плащане в размер до 30% от с-та на договора при условията на чл.111, ал.3 и ал.5 ЗОП.
Плащането се извършва по банков път, съгласно проект на договор (Приложение №6)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, гр.Велико Търново пл. Майка България №2

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай, че участника използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя отделно за тях.
Забележка: При сключване на договор с избрания за изпълнител, същия представя актуални документи удостоверяващи декларираните в ЕЕДОП данни в частта критерии за подбор.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Посочват това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал.2-4 ЗОП.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Участник за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП няма да бъде отстранен от процедурата ако се докаже че не е преустановил дейността си и в състояние да изпълни поръчката. Освен на тези основания, участник се отстранява от процедурата и на следните основания: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл.115 ЗОП; 3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3–5 ЗОП; 4.участници, които са свързани лица. 5.Участници за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; в други случаи, посочени в документацията за участие. На основание чл.47, ал.4 ЗОП посочвам, че информация:- относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки може да бъде намерена от Национална агенция за приходите;- относно опазване на околната среда от може да бъде намерена от Министерство на околната среда и водите;- относно закрила на заетостта и условията на труд може да бъде намерена от Мин. на труда и социалната политика.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва