Деловодна информация
00017
ОП-66-00-206/1/ 01/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
01/06/2018 (дд/мм/гггг)
00017-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмета на община Берковица, публичен възложител на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП 000320559
пл. Йордан Радичков №4
Берковица BG312 3500 България
инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция „ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица +359 95389116
ob@berkovitsa.com +359 95388405

Интернет адрес/и

http://www.berkovitsa.bg/

http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=5682


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=5682
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“
45233252      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“.
Предмета на обществената поръчка включва, следните дейности: Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и заливане на фугата с битум и изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и заливане на фугата с битум.Работите ще се извършват на улици в гр.Берковица. СМР/СРР се разпределят прогнозно по улици в град Берковица – прогнозно количество изкърпване с изрязване - 924 кв.м. и прогнозно количество изкърпване с фрезоване - 749 кв.м.Конкретните участъци подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническа спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Конкретните участъци от улици подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя.

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“.
Предмета на обществената поръчка включва, следните дейности: Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и заливане на фугата с битум и изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и заливане на фугата с битум.Работите ще се извършват на улици в гр.Берковица. СМР/СРР се разпределят прогнозно по улици в град Берковица – прогнозно количество изкърпване с изрязване - 924 кв.м. и прогнозно количество изкърпване с фрезоване - 749 кв.м. ВАЖНО! Под „обработване на фугата с битум“ да се разбира „обработване чрез заливане на фугата с битум и посипване с каменно брашно или пясък“. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната. Конкретните участъци подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническа спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР/СРР” /С/    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на Изпълнителя, но не повече от 45 календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - втора група и минимум четвърта категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и съгласно Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003г., а за чуждестранни лица –участници в процедурата на основание чл.60 от ЗОП в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
ДОКАЗВАНЕ:
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка на основание член 67, ал.6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в аналогичен регистър на тази държава.
При участие на обединение, което не е юридическо лице удостоверяването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители удостоверяването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство.
Съгласно член 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно чл.171 ал.1 (или член 171а) от ЗУТ и с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл.171 ал.1 (или член 171а)
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.


ДОКАЗВАНЕ:
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка на основание член 67, ал.6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи, актуални документи по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – доказателства за наличието на застраховка „Професионална отговорност“ за строителя, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват групата и категорията на строителството по обществената поръчка, или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Съгласно член 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността минимум 2 /две/ години.
б)Специалист„Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение / Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с професионален опит като специалист по контрол на качеството минимум 1 /една/ година.
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“-завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) – минимум 1/една/ година.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
2.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:-Къртач-1 бр.;-Валяк стоманен бандаж- 1 бр.;-Валяк пневматичен- 1 бр.;-Ръчна трамбовка или виброплоча- 1 бр.;-Самосвали минимум- 2 бр.;-Машина за рязане на асфалт- 1 бр.;-Машина за фрезоване на асфалт- 1 бр.;-Асфалтополагаща машина- 1 бр.;
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.


1.Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1. чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
При условията на чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от ЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС, която да обезпечи неговото изпълнение.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
-депозит на парична сума по сметка на възложителя;
-банкова гаранция в полза на възложителя;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно изпълнителят е бил рестриктиран да ги използва. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала, Община Берковица, град Берковица, пл.Йордан Радичков № 4, ет.1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на община Берковица.
Плащането на цената за изпълнение на обществената поръчка се извършва на база единични цени за всяка отделна операция, предложени от Изпълнителя в ценовото предложение чрез текущи плащания въз основата на двустранно подписани протоколи за действително завършени количества строително ремонтни работи /обр. 19/ и представяне на фактура от страна на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от приемане на строително ремонтните работи.
Условията и начина на плащане са подробно уредени в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите за участие участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва