Деловодна информация
00774
10-11-3752 03/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/04/2018 (дд/мм/гггг)
00774-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Стара Загора 000818022
бул. Цар Симеон Велики 107
Стара Загора BG344 6000 България
Мария Боянова +359 42614806
m.boyanova@starazagora.bg +359 42259132

Интернет адрес/и

www.starazagora.bg

http://www.starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/11076-proektirane-avtorski-nadzor-ou-veselin-hanchev
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв
45000000      
Строителство

Сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев” се намира в гр. Стара Загора, ул. "Ангел Кънчев" № 82 е разположена в северната част на имота с подходи към нея от запад, север и юг през двора на училището.
Сградата се състои се от четири блока, които са свързани помежду си: Блок „А“ – двуетажен учебно-административен със сутерен, Блок „Б“ и „В“ - четириетажни учебни корпуси със сутерен, и блок „Г“ - физкултурен салон със съблекални.
Дейности, включени в предмета на поръчката
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1889833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71221000      
71500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Стара Загора

Дейности, включени в предмета на поръчката:
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза: работен проект в следните части:
• Архитектура с осигуряване на достъпна среда;
• Строителни конструкции;
• ВиК;
• Електрическа;
• ОВиК и външни връзки;
• Технология кухня;
• Енергийна ефективност;
• Геодезия;
• Пожарна безопасност;
• План за безопасност и здраве;
• Управление на строителните отпадъци;
• Сметна документация - Количествено-стойностна сметка и анализи на единични цени
Работният проект по всички части трябва да се изготви в съответствие с одобреното техническо задание за проектиране, техническия паспорт на сградата, предложеният пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ограждащите конструкции и елементи на сградата от група В, и всички съпътващи дейности за осигуряване цялост, завършеност и устойчивост на проекта.
Б/ Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Във връзка с чл.169 от ЗУТ, изпълнителят следва да проектира и изпълни строежа/ите съгласно изискванията на нормативните актове и техническите спецификации в съответствие с основните изисквания към строежите за осигуряване на:
1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.
Изпълнителят е дължен да извърши възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна па Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.
В/Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството
Изпълнителят в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА „Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1889833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Допустимите разходи за всяка от дейностите са както следва: - стойност за проектиране - до 45 000,00 лв. без ДДС
- стойност за авторски надзор до 11 500,00 лв. без ДДС;- стойност за изпълнение на СМР - до 1 833 333,33 лв. без ДДС
Срок за изготвяне на инвестиционен проект: 60 календарни дни
Срок за изпълнение на СМР: 150 календарни дни
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – I група, III (трета) категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът попълва раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т.2а в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, Справка за оборота в сферата на строителството за последните три приключили финансови години.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата на строителството изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години не по-малко от 2 000 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът попълва поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника, от който да е видно, че притежават ППП по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/
3.Участникът попълва поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1.Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум едно/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.
Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира изграждане и/или реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обществени и /или жилищни сгради.
2. Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, отговарящи на следните минимални изисквания:
- Ръководител на екипа - Архитект, с пълна проектантска правоспособност.
- Конструктор с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „ВиК” - строителен инженер – „ВиК” или еквивалентна специалност ако същата е придобита в чужбина с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, с пълна проектантска правоспособност;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;
- Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, който да с пълна проектантска правоспособност;
- Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – инженер, с пълна проектантска правоспособност;
Чуждестранните лица проектанти следва да притежават аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата в която са установени.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за Дейност 2: изпълнение на СМР, както следва:
- Ръководител на обекта: образователна степен инженер в строителството.
- Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: лице отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;
- Отговорник по контрола на качеството – Да има усоешно завършен курс по контрол на качеството.
- Координатор по безопасност и здраве: Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ и удостоверение за Координатор по безопастност и здраве в строителството
За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Общинска администрация Стара Загора

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП се отнася за професията, свързана със проектиране и строителство.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция покриваща размера на авансовото плащане в размер на 20 % от стойността на СМР с ДДС
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва