Деловодна информация
00087
 
да
да
03/04/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Станислава Цветкова +359 29377530
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=88864&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Фронт офис +359 29377505
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг /проектиране и строителство/ за обект „Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47)”
45000000      
Строителство

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e избор на изпълнител за извършване наинженеринг (проектиране и строителство) за обект: Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

1. Описание.
Ориентировъчната дължина на участъка е 1 460 м. В северна посока проектът на бул. „Източна тангента” се съобразява с построения пътен възел на „Северна скоростна тангента”, а в южна се съобразява с изграденото преминаване на бул. „Източна тангента” под бул. „Ботевградско шосе”.
За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект.
Обектът условно е разделен на два етапа: Първи етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“ /от км 1+180 до км 2+020/. Втори етап: Бул. „Източна тантента” в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе” /от км 2+020 до км 2+664/, включително „Пътен възел на бул. „Източна тангента“ с бул. „Владимир Вазов”. Съгласно план-схемата на първостепенната улична мрежа от комуникационно-транспортната система към ОУП на Столична община, бул. „Източна тангента” е градска магистрала II функционален клас.
Включени са следните части: Част „Пътна“, Част „Отводняване“, Част „Конструкции“, Част „Канализация“
Част „Водоснабдяване“, Част „Електро“, Част „Улично осветление“, Част „Телекомуникация”, Част „Газификация“, Част „Паркоустройство“.
Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за обект „Бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” /км 1+180 до км 2+664,47/”. Проектът да включва следните части:
„Пътна”, която да включва и проектирането на улица в участъка от о.т. 64а – о.т 63-о.т 81 - о.т.80 (от бул. „Източна тангента“ до ул. „Ген. Климент Бояджиев“); „Конструкции”; „Геодезия”; „Геология и хидрогеология”; „Електроснабдителна мрежа”; „Улично осветление”; „Телекомуникация”; „Газификация”; „Водоснабдяване и канализация”;„Отводняване”; „Паркоустройство“; „ПБЗ”; „ПБ”; „ПУСО”, както и други части по необходимост.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение, в това число: срок за проектиране до 3т., срок за изпълнение на СМР- до 7т.    10
Оценка по технически показатели, в това число:    40
Подпоказател 1:Технология и организация на изпълнението на строителството    20
Подпоказател 2:Управление на риска    9
Подпоказател 3:Организация на ръководството на обекта    5
Подпоказател 4:Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР    6
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
9000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
390

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е съгласно предложението на участника, като срокът не може да надвишава 30 дни за проектиране и 360 календарни дни за строителство, считано от датата на която участникът е уведомен за налично финансиране.Оценката по финансовите показатели включва:"цена за проектиране”-до 5т.;„предлагана цена за изпълнение на СМР: до 45т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър.
За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти;
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на реализираният оборот.
За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“;
2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение навалидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.
За доказване на изискването участникът представя доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория.


1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти в размер на 7 000 000 (седем милиона) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката;
1.1. участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите .Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя. Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на услугата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно и мостово строителство;
2.1. участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации;
3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или аналогични, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя. За доказване на обстоятелствата участникът представя: списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3.2. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя. За доказване на обстоятелствата участникът представя: списък на техническите лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
4. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна;
4.1.Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 ( или еквивалент) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата. Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи.
Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.
5. Участникът трябва да разполага с техническо съоръжение за изпълнение на поръчката;
5.1.Участникът декларира в ЕЕДОП информация относно техн. съоръжение, което ще използва при изпълнение на поръчката.
За доказване на обстоятелствата участникът представя списък на техн.оборудване, която ще използва при изпълнение на поръчката


1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (пътни обекти и мостови съоръжения), изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на техн. и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (пътни обекти и мостови съоръжения). Поне 1 от проектите трябва да включва проектиране на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или осн. ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 1.6 км.като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне 1 от проектите трябва да включва проектиране за изграждане на мостово съоръжение с квадратура не по-малка от 800 кв.м. Поне един от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне един от проектите трябва да включва част „Геология” и/или „Геология и Хидрогеология”. Поне един от проектите трябва да включва част „ВиК” на улици с дължина не по-малка от 1.6 км, като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне един от проектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от проектите трябва да включва част „Телекомуникации”. Поне един от проектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”.
2.Участникът трябва да има опит в извършването на пътно и мостово строителство - за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил СМР на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти и мостови съоръжения в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 1.6 км. като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на мостово съоръжение с квадратура не по-малка от 800 кв.м. Поне един от обектите трябва да включва част „ВиК” на улици с дължина не по-малка от 1.6 км – може кумулативно от няколко обекта. Поне един от обектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от обектите трябва да включва част „Телекомуникации”. Поне един от обектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”.
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва: 3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:3.1.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или екв. и да има проф. опит по специалността не по-малко от 5 г.; 3.1.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или екв.;3.1.3. инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или екв.;3.1.4. инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или екв.;3.1.5. инженер „Конструкции“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или екв.;3.1.6. електроинженер със степен магистър или екв.;3.1.7. инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или екв.;3.1.8. ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или екв.; 3.1.9. инженер „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен магистър или екв.;3.1.10. инженер-геолог- със степен магистър или екв. Продължава в Раздел IV, Допълнителна информация...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи след осигуряване на финансиране.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2018 (дд/мм/гггг)   12:30 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж №3, Заседателна зала №109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.(2) от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3: Забележка: Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Регистъра на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите или съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство и транспортни съоръжения и геодезия;3.2.ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:3.2.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със спец. „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или екв. и да има проф. опит по специалността не по-малко от 5 г.;3.2.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или екв.;3.2.3. инж. „Пътно строителство”: инж. със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или екв.;3.2.4. инж. „ВиК”: строителен инж. със степен магистър със спец. „ВиК” или екв.; 3.2.5. инженер „Конструкции“, спец. „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или екв.;3.2.6. електроинженер със степен магистър или екв.; 3.2.7. инж. „Телекомуникации”: инж. със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или екв.;3.2.8. ландшафтен архитект: магистър със спец. „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или екв.;3.2.9.инж. „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен магистър или екв.;3.2.10. строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;3.2.11. инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за мин. изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.; 4. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или екв., с обхват, включващ изпълнение на СМР; 5.Участникът трябва да разполага с техн. съоръжение за изпълнение на поръчката - асфалтова база.; 1.1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. 1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1.2.1. парична сума; 1.2.2. банкова гаранция; 1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 2. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след извършване на първо междинно плащане с приспаднат целия аванс. Макс. размер на искания аванс- 20%. 3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. 2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва