Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-54 03/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00470-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с.Черноочене BG425 6701 България
инж.Николина Борисова - Началник отдел ТСУ +359 3691-6163
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 3691-6223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com.

https://sop.bg/chernoochene-962/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/chernoochene-962/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и маркировка и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции
45233000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка ,знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“
Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене
Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“
Правно основание за провеждане на процедурата:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки стойността на обществената поръчка, чиято обща стойност попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
441667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

На територията на Община Черноочене

Обхват на обществената поръчка:
Предвидените строително-монтажни работи (СМР) са за възстановяване на общинската пътна мрежа и следва да се извършат съгласно Техническо задание и КС. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към настоящата документация за участие КСС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
208333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

На територията на Община Черноочене

ПОбхват на обществената поръчка:
Предвидените строително-монтажни работи (СМР) са за възстановяване на общинската улична мрежа и следва да се извършат съгласно Техническо задание и КС. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към настоящата документация за участие КСС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

На територията на Община Черноочене

Обхват на обществената поръчка:
Предвидените строително-монтажни работи (СМР) са за възстановяване на общинската пътна мрежа и следва да се извършат съгласно Техническо задание и КС. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към настоящата документация за участие КСС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване: Участниците трябва да са вписани в професионален регистър - Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво: правоспособност участникът да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – втора група, трета категория.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискване: Участниците в обществената поръчка следва да е реализирали минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, за всяка от обособените позиции
Изискване: Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.


За Обособена позиция № 1:
Минимален общ оборот в размер не по-малко от 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция № 2:
Минимален общ оборот в размер не по-малко от 300 000,00 (триста хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция № 3:
Минимален общ оборот в размер не по-малко от 120 000,00 ( сто двадесет хиляди) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
Забележки:
1) Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.
2) В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, оборотът не се изисква в натрупване.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва еЕЕДОП, в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.
Минимално ниво: Участникът да е застрахован с „Професионална отговорност“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Обектът, предмет на поръчката е трета категория строежи.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, с посочване на застрахователната полица (номер, дата, издател, застраховано лице), застрахователна сума, застрахована професионална дейност, срок на валидност на застраховката, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в случай че участникът е установен в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискване: Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Изискване: Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.
Изискване: Участникът следва да прилага:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен и
- система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2008/2015 или еквивалентен.


Минимално ниво:
За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане или реконструкция или основен ремонт на строежи от пътната техническа инфраструктура, попадащи в обхвата на чл. 137, ал.1, т.1 буква „а“ и/или буква “н“ и/или чл. 137, ал.1, т.2 буква „а“ и/или буква “и“ , чл.137, ал.1, т.3 буква „а“ и/или буква „ж“, чл.137, ал.1, т. 4 буква „а“ и/или буква „д“ от ЗУТ, с минимален обем за всяка от обособените позиции, както следва:
- За Обособена позиция № 1: пътища или улици не по-малко от 7 110,00 кв.м.;
- За Обособена позиция № 2: пътища с обща дължина не по-малко от 8 253,00 кв.м.;
- За Обособена позиция № 3: пътища с обща дължина не по-малко от 3 339,00 кв.м.;
А) Технически ръководител:
Професионална квалификация - да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно.
Б) Координатор по безопасност и здраве:
Професионална квалификация:
- да притежава образователно квалификационна степен минимум средно образование или еквивалентно;
- да е преминал курс на обучение по безопасност и здраве при работа в строителството.
В) Специалист по контрол върху качеството:
Професионална квалификация
- да притежава образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина);
- да е преминал обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Минимално ниво: Участникът следва да прилага система за управление на качеството и система за управление на околната среда в сферата на строително-монтажните и ремонтните работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Общински съвет Черноочене

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с разпоредбите на чл. 197 от ЗОП, в 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва