Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И - 3008 29/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/03/2018 (дд/мм/гггг)
00085-2018-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

ftp://213.240.235.124/Subirane,%20transportirane,%20obezvrezhdane%20ili%20izgaryane%20na%20razdelno%20subrani%20bolnichni%20otpadutsi%20na%20VMA%20i%20podrazdeleniyata%20v%20stranata/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
ftp://213.240.235.124/Subirane,%20transportirane,%20obezvrezhdane%20ili%20izgaryane%20na%20razdelno%20subrani%20bolnichni%20otpadutsi%20na%20VMA%20i%20podrazdeleniyata%20v%20stranata/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Входящо деловодство- 2 ет. +359 29225527
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната
90524000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените й структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
770900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА - МБАЛ СОФИЯ и БПЛР БАНКЯ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90524300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412

МБАЛ - София- гр.София 1606, бул. „Г.Софийски” №3; БПЛР – Банкя- гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” №5;

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА – МБАЛ София и БПЛР Банкя, съгласно приложената Техническа спецификация, неразделна част от документацията, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на ЗОП. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Количествата, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 са ориентировъчни, изчислени на базата на средномесечния разход през предходните 12 месеца и зависят от дейността на лечебните заведения. Ориентировъчното средномесечно количество отпадък възлиза на 20 510 кг/месец или 492 240 кг/24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
670000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца при неизчерпан финансов ресурс, като сключва допълнително споразумение.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на ВМА в МБАЛ ВАРНА 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90524300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

МБАЛ - Варна- гр. Варна 9010, бул. „Хр.Смирненски” №3

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на ВМА - МБАЛ ВАРНА, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на ЗОП.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, Наредба от 01.01.2001г. за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак. Количествата, посочени в Техническата спецификация по обособената позиция са ориентировъчни, изчислени на базата на средномесечния разход през предходните 12 месеца и зависят от дейността на лечебното заведение, като не задължават Възложителя да изпълни поръчката в прогнозния обем. Ориентировъчните количества болничен отпадък по видове и кодове са посочени в таблиците- Приложения №№ 1.1 и 1.2. Общото ориентировъчно количество отпадък за об. позиция № 2 възлиза на 3 235 кг/месец, а за срока на договора: 77 640 кг/24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок до 10 месеца със сключване на Допълнително споразумение, при неизчерпан финансов ресурс.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има валидно разрешение/разрешително/регистрационен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО с право да извършва дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци. В разрешението следва да са включени всички кодове на опасни болнични отпадъци, попадащи в обхвата на обособената позиция, съгласно посочените в Техническата спецификация, Приложения №1.1 и №1.2.
Участникът следва да предостави горната информация в Част IV, Раздел А, т. 2) от ЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност.
*Доказва се с представяне на копие на разрешението/ разрешителното/ регистрационния документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят няма изисквания за минимално ниво.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На основание чл.63, ал.1, т. 5 от ЗОП участникът да има на свое разположение минимум следните лица за извършване на услугата, притежаващи документи за правоспособност /ADR/ или еквивалентен на водачите, извършващи превоз на опасни товари, съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари:
1.За обособена позиция № 1: минимум четирима работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари;
2.За обособена позиция № 2: минимум двама работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари.
Участникът декларира информация за лицата в част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП, с посочване на професионалната им компетентност. *Доказва се с представянето на списък на лицата, с посочване на професионалната квалификация на лицата и документи, които я доказват.
2. На основание чл.63, ал.1, т.8 ЗОП участникът да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на опасни товари минимум по две специализирани транспортни средства за всяка обособена позиция, за която участва. Участникът декларира информация за транспортните средства в част IV, раздел В, 9) от ЕЕДОП, с посочване на номера на талоните и удостоверенията за годността на превозните средства. *Изискването се доказва с представяне на декларация за специализираните транспортни средства за превоз на опасни товари, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участникът да има внедрени следните системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката: 1. ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката.
Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за качеството в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. *Изискването се доказва с представяне на заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент. 2. ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда, издаден на името на участника от компетентен орган, с обхват еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за опазване на околната среда в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, второ поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Под „сходен предмет” се разбира събиране и/или транспортиране и/или обезвреждане на отпадъци. *Изискването се доказва с представяне на заверено копие на валиден сертификат за въведена система за опазване на околната среда по стандарт ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент.
Сертификатите по т. 3. да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки, валидни към датата на отваряне на офертата. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, минималните изисквания за технически и професионални способности на участниците трябва да са изпълнени от един или повече от участниците в обединението.


1. На основание чл.63, ал.1, т. 5 от ЗОП участникът да има на свое разположение минимум следните лица за извършване на услугата, притежаващи документи за правоспособност /ADR/ или еквивалентен на водачите, извършващи превоз на опасни товари, съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари:
1. За обособена позиция № 1: минимум четирима работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари;
2. За обособена позиция № 2: минимум двама работници и минимум двама правоспособни водачи за превоз на опасни товари.
Участникът декларира информация за лицата в част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП, с посочване на професионалната им компетентност.
2. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП участникът да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на опасни товари минимум по две специализирани транспортни средства за всяка обособена позиция, за която участва.
Участникът декларира информация за транспортните средства в част IV, раздел В, 9) от ЕЕДОП, с посочване на номера на талоните и удостоверенията за годността на превозните средства.
3. Участникът да има внедрени следните системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката: 1. ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за качеството в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. 2. ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда, издаден на името на участника от компетентен орган, с обхват еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена система за опазване на околната среда в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, второ поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Под „сходен предмет” се разбира събиране и/или, транспортиране и/или обезвреждане на отпадъци.
Сертификатите по т. 3. да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки, валидни към датата на отваряне на офертата. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, минималните изисквания за технически и професионални способности на участниците трябва да са изпълнени от един или повече от участниците в обединението. Участник, който не отговаря на което и да е било от посочените минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, се отстранява от участие в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лицата по чл.10 от ЗОП, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 2. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1 и чл.107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС, се отстранява от процедурата. 3. Всеки участник може да представи само една оферта, която е на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с официален превод на български език. 4. Участникът може да представи оферта само за едната или за двете обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва дасе придържа точно към обявените от Възложителя условия. 5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. „Георги Софийски” № 3, административна сграда на ВМА, ет.1, зала №10.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

І. ОФЕРТАТА на участника представлява съвкупност от документи, доказващи съответствието на участника с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и с изискванията на ЗОП и ППЗОП. Всеки участник трябва да представи: 1. Опис - съгласно Образец № 1; 2. ЕЕДОП в електронен вид, електронно подписан, за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП в електронен вид, електронно подписан, за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - съгласно Образец № 2. Забележка: В тези случаи подаването на ЕЕДОП от съответните лица се счита за съгласие за участие в процедурата. 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 4. Документите за участници-обединения по т. 1.10.1. и 1.10.2. от Раздел III на документацията. 5.„Техническо предложение“, съобразено с изискванията за техническото предложение в т.4 от раздел ІV на документацията, съдържащо: а) Пълномощно, когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие; б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - съгласно Образец № 3; в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и за срока на валидност на офертата - съгласно Образец № 4; г) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, подточка д) от ППЗОП; д) други документи, посочени в Техническата спецификация и образеца на Техническото предложение. Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на физическото или юридическо лице - участник за изпълнител на обществената поръчка, или упълномощено от него лице. 6.„Ценово предложение“, съобразено с изискванията за ценовото предложение в т.4 от раздел ІV, съгласно Образец № 5.1 и 5.2. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. На плика се посочва обособената позиция, за която се подава, както и наименованието на участника. Забележка: Извън плика/ове „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. ІІ. ФИНАНСОВ РЕСУРС, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката: за обособена позиция №1: 670 000 лв.без ДДС; за обособена позиция №2: 100 900 лв.без ДДС. ІІІ. При подписване на договор Изпълнителят представя ГАРАНЦИЯ, която обезпечава изпълнението на поръчката. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: - парична сума, преведена по банкова сметка на ВМА; - банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал в полза на възложителя. Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е 30 дни след изтичане срока на договора; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Размерът на гаранцията е 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС. ІV. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с проф. компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП. Ако възнамеряват да използват подизпълнители, участниците ги посочват в Част IV, Раздел В, т.10 от ЕЕДОП и дела от поръчката, който ще им възложат.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва