Деловодна информация
00290
935 19/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00290-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА АЛФАТАР 000565359
УЛ. ЙОРДАН ПЕТРОВ №6
АЛФАТАР BG325 7570 България
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА +359 86811623
obshtina_alfatar@abv.bg +359 86811646

Интернет адрес/и

www.alfatar.egov.bg

www.alfatar.egov.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DC22?OpenDocument
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар.”
45212300      
Строителство

Предвиденият ремонт е на общинска сграда предоставена безвъзмездно за управление на СНЦ НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар. Сградата е общинска частна собственост с идентификатор 00415.501.651.1 и 00415.501.651.2 по кадастралната карта на гр. Алфатар.
Ремонтните дейностти включват: подмяна на дограма; хидро и топло изолация на покрив; подмяна на мълниеотводна инсталация; външна топлоизолация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

ГР.АЛФАТАР, ОБЩ.АЛФАТАР, ОБЛ. СИЛИСТРА, НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ-1894" ГР.АЛФАТАР.

„Извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар.” Предметът на обществената поръчка е само строителство и разделянето му на обособени позиции е нецелесъобразно. Обект на обществената поръчка е „строителство“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 б.
Предвиденият ремонт е на общинска сграда предоставена безвъзмездно за управление на СНЦ НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар. Сградата е общинска частна собственост с идентификатор 00415.501.651.1 и 00415.501.651.2 по кадастралната карта на гр. Алфатар.
Обектът е четвърта категория строеж, с адрес: ул. „Йордан Петров“ №15, гр. Алфатар.
Сградата на НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар се състои от два етажа с приблизителна застроена площ около 1167 кв.м. През годините на експлоатация не са извършвани ремонтни дейности.
До сградата на НЧ „Йордан Йовков-1894“ гр.Алфатар е осигурен достъп чрез централен градски площад и излаз на ул. „Христо Ботев“
Конструкцията на сградата е: колони и плочи от стоманобетон, в съчетание с тухлени стени.
Ремонтните дейностти включват: подмяна на дограма; хидро и топло изолация на покрив; подмяна на мълниеотводна инсталация; външна топлоизолация.
Критериите по-долу
 
ДА Измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР    40 точки
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от първа група, IV-та категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден до приключване на СМР.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от първа група, IV-та категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ определени с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност”.
Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ. Валидността на застраховката да покрива срока на изпълнение на договора.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: „Изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или текущ ремонт на сгради.
Минимално изискване:
Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (един) обект с дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За удостоверяване на поставеното изискване, при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема, възложитела.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването по т. 10.3.1 се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида строителство и обема (дължина), както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2008 или ISO EN 9001:2015 (или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки) с обхват сходен с предмета на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица и се описва обхвата на сертификацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 (или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки) с обхват сходен с предмета на поръчката.При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица и се описва обхвата на сертификацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.В тези случаи, изискването по се доказва с представянето на:
Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ГР.АЛФАТАР, ОБЩ.АЛФАТАР, УЛ."ЙОРДАН ПЕТРОВ" №6

На публично заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителите на участниците се допускат след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите се вписват в изготвен от комисията списък и се подписват.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел III 1.3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
А. Технически ръководител – 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): с образователна степен, не по-ниска от средно специално, с професионална област (квалификация) строителен инженер или строителен техник или еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Република България.
Б. Контрольор на качеството - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): с образователна степен, не по-ниска от средно специално, с професионална област (квалификация) строителен инженер или строителен техник – притежаващ документ за преминато обучение за контрол на качеството или еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Република България.
В. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) (ЗБУТ) - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): с образователна степен, не по-ниска от средно специално, с професионална област (квалификация) строителен инженер или строителен техник – притежаващ документ за преминато обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Република България.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Участникът попълва поле 2) или 6 на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на трите имена, данни за образование, придобита образователно-квалификационна степен, специалност, вида на отношенията на лицата с участника.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с удостоверения за добро изпълнение.
*Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за участие, като се попълват относимите текстове в него за открита процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и следващите от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва