Деловодна информация
00067
0300-103 06/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
06/02/2018 (дд/мм/гггг)
00067-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД 121663601
ул. Коньовица 65
София BG411 1309 България
Мариус Кацарски +359 29211202
mkatsarski@hearthospital.bg +359 29217142

Интернет адрес/и

www.hearthospital.bg

http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180130MwVv1164127
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД
98310000      
Услуги

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
649200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412

гр. София , ул. „Коньовица” 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново” 6

Осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
649200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът да е вписан като обществена пералня в регистъра на обектите с обществено предназначение по реда на Наредба № 9 на МЗ от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко пет дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като дейността е „идентична или сходна” по предмет, когато предметът й е дейност по изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло, а е „идентична или сходна” по обем, когато годишният оборот от тази дейност е не по-малко от 60 (шестдесет) тона.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи извършването на посочените дейности - удостоверение, издадено от получателя на дейността или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността. Необходимо е в документите, съответно в регистъра, да е посочен обема на дейността за съответния получател.
2. Участникът следва да разполага с най-малко 15 технически лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне двама отговорници по качеството, назначен на трудов договор.
Участникът доказва съответствието си с критерия за подбор, като представя заверени копия от трудовите договори с лицата, посочени като отговорници по качеството.
3. Участникът следва да разполага със следните съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:
3.1. най-малко 1 брой специализирана машина – машина, загрявана с пара тактова (тунелна) или машина, бариерен тип, с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция;
3.2. най-малко 3 броя специализирани автомобила за транспорт на пране, позволяващи мокро почистване и дезинфекция след всеки курс.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:20ХХ (или еквивалентна), касаеща дейностите по предмета на поръчката, а именно: изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло.
Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Изисква се в сертификата или съответните други доказателства дейностите да са описани като: изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло или с други думи, имащи същото значение.
Ако вместо сертификат по ISO 9001:20ХХ се представя еквивалентен документ, то участникът следва да включи всички необходими документи, които доказват безспорно еквивалентността.


1. Изисква се през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко пет дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като дейността е „идентична или сходна” по предмет, когато предметът й е дейност по изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло, а е „идентична или сходна” по обем, когато годишният оборот от тази дейност е не по-малко от 60 (шестдесет) тона.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи извършването на посочените дейности - удостоверение, издадено от получателя на дейността или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността. Необходимо е в документите, съответно в регистъра, да е посочен обема на дейността за съответния получател.
2. Участникът следва да разполага с най-малко 15 технически лица, които пряко ще извършват изпълнението на поръчката, от които поне двама отговорници по качеството, назначен на трудов договор.
Участникът доказва съответствието си с критерия за подбор, като представя заверени копия от трудовите договори с лицата, посочени като отговорници по качеството.
3. Участникът следва да разполага със следните съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:
3.1. най-малко 1 брой специализирана машина – машина, загрявана с пара тактова (тунелна) или машина, бариерен тип, с автоматично дозиране на препаратите за пране и дезинфекция;
3.2. най-малко 3 броя специализирани автомобила за транспорт на пране, позволяващи мокро почистване и дезинфекция след всеки курс.
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:20ХХ (или еквивалентна), касаеща дейностите по предмета на поръчката, а именно: изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло.
Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Изисква се в сертификата или съответните други доказателства дейностите да са описани като: изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и/или болнично работно облекло или с други думи, имащи същото значение.
Ако вместо сертификат по ISO 9001:20ХХ се представя еквивалентен документ, то участникът следва да включи всички необходими документи, които доказват безспорно еквивалентността.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 060-112550
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
778332

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/02/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/02/2018 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

сградата на Възложителя в гр. София, ул. Коньовица 65, ет. втори, учебни зали

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. януари 2021 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При сключване на договора за възлагане на поръчката, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, която следва да е в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без включен ДДС, изчислена на база изпълнение на обем от 360 тона за дейностите по изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло, собственост на Възложителя и изпълнение на обем от 72 тона за дейностите поосигуряване (предоставяне) на оборотно болнично бельо (операционен постелочен инвентар), собственост на Изпълнителя, след извършена обработка на същото (изпиране и химиотермодезинфекция);
2. Гаранцията следва да е със срок не по-малко от 37 /тридесет и седем/ месеца;
3. В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя;
4. Ако гаранцията се представя под формата на парична сума, тя следва да се внесе по банковата сметка на Възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF;
5. Условията за усвояване и за връщане на гаранцията са описани в проекта на договор представляващ раздел VI от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва