Деловодна информация
00211
ОП-9 29/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/01/2018 (дд/мм/гггг)
00211-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Хасково 000903946
пл. Общински №1
Хасково BG422 6300 България
инж. Валентина Манолова +359 38603462
pnovk_haskovo@abv.bg +359 38664110

Интернет адрес/и

www.haskovo.bg

http://profil.haskovo.bg:1111/d/03b15f501d28b3c51fec78926ba1375f


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.haskovo.bg:1111/d/03b15f501d28b3c51fec78926ba1375f
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг - строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3“
45231300      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ , строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.
По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за устройство на територията строежите са първа категория, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Целта на възлаганата поръчка е изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
651300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
71322200      
71248000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Територията на Община хасково

Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ , строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.
По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за устройство на територията строежите са първа категория, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Целта на възлаганата поръчка е изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС “Северна зона“ и ПС “Извора“ до водоем 30000 м3.
Изграждането на напорния водопровод е във връзка със спирането на 14 бр. водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на гр. Хасково и създалата се реална опасност за въвеждане на дългосрочен воден режим в града. Това е единствено възможната бърза реализация за компенсиране на получилия се недостиг на водно количество.
С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва:
• Изработен инвестиционен проект и изпълнено строителство в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя;
• Изготвена строителна документация, доказваща правилното и качествено изпълнение на СМР;
• Въведен в експлоатация строеж;
• Осигуряване обем доставяна вода за град Хасково, компенсиращ недостига.
Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните:
1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за всеки строеж.
При изготвяне на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционен проект да спази изискванията на техническата спецификация.
2. Упражняване на авторски надзор.
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на строежите в експлоатация.
3. Изпълнение на СМР.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен строеж.
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за конкретния строеж в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    45
Срок за изпълнение на СМР    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
651300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
190

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Разходи за изработване на инвестиционен проект и за извършване на авторски надзор - 14 800,00 лв. без ДДС
Разходи за строителни и монтажни работи - 636 500,00 лв. без ДДС;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за строежи от четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда - първа категория или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението /консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, произтичащо от чл. 171 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството, в които е установен).
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие за строежи от Първа категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Участниците следва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Услуги по изработване на инвестиционни проекти за довеждащи водопроводи с категория първа. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението, за което се предоставят съответните доказателства.
1.2. Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР по изграждане на довеждащи водопроводи с категория първа.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
3.Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
4. Участниците следва да са сертифицирани по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен с предметен обхват изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи. Документът, с който се доказва е сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
5. Участниците следва да са сертифицирани по стандарт EN ISO 14001: 2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен с предметен обхват изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи. Документът, с който се доказва е сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за подбор единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1.1. Участниците трябва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове поне 1 (една услуга) с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
1.2. Участниците трябва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания не по-малко от 1 (един) обект строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да разполага най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:
За изготвяне на инвестиционните проекти:
Проектант по част: „В и К“ и КСС – един.
Проектант по част „Конструктивна“ – един.
Проектант по част „Геодезия“ – един.
Проектант по част „ПБЗ” – един.
Проектант по част „Пожарна безопасност” – един.
Проектант по част „Управление на отпадъците“ – един.
Технически Контрол по част „Конструктивна“ – един.
Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
Физическото лице, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна“ следва да отговаря на изискванията на чл.142, ал.10 от ЗУТ.
За изпълнение на строителството:
Ръководни технически лица:
-Ръководител на екипа – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър“, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с не по-малко от 5 години професионален опит но специалността.
-Технически ръководител по част „Водоснабдяване“, отговарящ на условията на чл.163а от ЗУТ, с минимум 5/пет/ години професионален опит, като технически ръководител.
-Отговорник за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд - Да притежава минимум 3/три/ години опит на длъжността.
-Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежа, строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, с минимум 3/три/години опит на длъжността.
Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности, т.е. участниците следва да предложат за всяка позиция различно лице.
3. Участникът трябва да разполага най-малко със следното техническо оборудване:
1)Багер;
2)Товарно превозно средство;
3)Подвижен компресор;
4)Апаратура за челно и за електродифузно заваряване;
5)Ел. агрегат;
6)Фугорезач;
7)Виброплоча.
4.Участниците трябва да са сертифицирани по стандарт EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентен с предметен обхват изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи.
5.Участниците трябва да са сертифицирани по стандарт EN ISO 14001: 2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен с предметен обхват изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи:
•Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
•Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Продължава в VI.3)...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


- Преди подписване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.
- Преди превеждане на авансово плащане изпълнителят представя гаранция, покриваща пълния размер на аванса - 30% от стойността за СМР.
- Гаранциите се представят във формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
- Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Хасково, пл. Общински №1, ет.2, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3,4,5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл.54, ал.3 и чл.56, ал.1 от ЗОП, както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.
...Прод. от III.1.3) - Забележка: Когато участник е изпълнил Инженеринг, който включва поставените изисквания от възложителя, е достатъчно да представи единствено Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
•Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
•Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
•Копия на Сертификати, издадени от акредитирани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва