Деловодна информация
01044
РД-01-20-82 28/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01044-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областна администрация - област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
Адриан Петров - заместник-областен управител +359 30160889
apetrov@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

http://sop.bg/region-smolyan-477/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/region-smolyan-477/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“
71241000      
Услуги

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“. Обществената поръчка се състои от следните дейности:
Дейност 1: Разработване на методология и извършване на проучване за приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния район.
Дейност 2: Разработване на франчайзингови модели.
Дейност 3: Разработване и издаване на бизнес наръчник за социално предприемачество, вкл. интерактивна интернет версия.
Дейност 4: Организиране на еднодневна конференция на общините.
Дейност 5: Организиране на съвместен българо-гръцки форум за социално предприемачество.
Дейност 6: Организиране на два информационни дни за разпространение на информация сред местния бизнес и социалните предприятия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
114090.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71241000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“. Обществената поръчка се състои от следните дейности:
Дейност 1: Разработване на методология и извършване на проучване за приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния район.
Дейност 2: Разработване на франчайзингови модели.
Дейност 3: Разработване и издаване на бизнес наръчник за социално предприемачество, вкл. интерактивна интернет версия.
Дейност 4: Организиране на еднодневна конференция на общините.
Дейност 5: Организиране на съвместен българо-гръцки форум за социално предприемачество.
Дейност 6: Организиране на два информационни дни за разпространение на информация сред местния бизнес и социалните предприятия.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    70 %
Цена
30 %
II.2.6) Прогнозна стойност
114090.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Насърчаване междурегионалното развитие на социални предприятия“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 200 000 лв.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 2 от ЕЕДОП.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 200 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се имат предвид консултантски услуги в областта на социално-икономическите анализи и/или насърчаване на предприемачеството, и/или разработване на стратегически документи, методологии, ръководства и други методически и стратегически документи в областта на социално-икономическото развитие.
При използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
2.1. Ръководител проект
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит:
Минимум 8 години общ професионален опит;
Минимум 5 години опит на ръководна позиция или опит като ръководител на минимум 2 проекта в публичния или социалния сектор;
Специфичен професионален опит в минимум 2 проекта за извършване на социално-икономически анализи, и/или изготвяне на секторни или териториални планови, стратегически и оперативни документи в социалната сфера или в сферата на социално-икономическо развитие.
2.2. Експерт по икономически и социални анализи
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит:
Минимум 5 години общ професионален опит;
Специфичен професионален опит в минимум 2 проекта за извършване на социални и икономически анализи, и/или изготвяне на секторни или териториални планови, стратегически и оперативни документи в социалната сфера или в сферата на социално-икономическото развитие.
2.3. Експерт по социално предприемачество
Квалификация и умения - висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
Професионален опит:
Минимум 5 години общ професионален опит;
Специфичен професионален опит в минимум 2 проекта в областта на насърчаване на предприемачеството и/или местното икономическо развитие.
Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация"


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се имат предвид консултантски услуги в областта на социално-икономическите анализи и/или насърчаване на предприемачеството, и/или разработване на стратегически документи, методологии, ръководства и други методически и стратегически документи в областта на социално-икономическото развитие.
2. Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
2.1. Ръководител проект.
2.2. Експерт по икономически и социални анализи.
2.3. Експерт по социално предприемачество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението по настоящата обществена поръчка се изплаща по следния начин:
• Авансово плащане в размер на 30 % от договорната цена, платимо в десетдневен срок, считано от датата на подписване на договора;
• Междинно плащане, в размер на 40 % от договорната цена, платимо в десетдневен срок, считано от датата на одобрение на доклади № 1, 2 и 3;
• Окончателно плащане, в размер на 30 % от договорната цена, платимо в десетдневен срок, считано от датата на приемане на резултатите по Дейности 4, 5, 6, 7 и 8 от предмета на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/12/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Смолян, бул. "България" № 14

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответно пълномощно.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП.
От участие в процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелств. по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, лишаването от упражняване на търговска дейност, както и на дейността по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ представлява основание за отстраняване.
Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТПТДС, както и участници, които са свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, както и участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП или чието ценово предложение надвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката или участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си, както и участник, който не отговаря на условията, посочени в настоящото обявление и в документацията или не отговаря на правилата и изискванията свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.
Органи от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към услугите предмет на поръчката, както следва:
Относно задължения свързани с данъци и осигуровки:
- Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg
относно задължения свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
- Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mtsp.goverment.bg
- Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg
- ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg.
Пълно описание на основанията за отстраняване е посочено в документацията за участие.
Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора за обществената поръчка. По отношение на нея важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва