Деловодна информация
00164дирекция "Отбранителна аквизиция"
21-39-213 27/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00164-2017-0045 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
Евелина Шаламанова +359 029220655
e.shalamanova@mod.bg +359 029879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-067
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на отбраната 000695324
ул. Иван Вазов № 12, ет. 5
София BG411 1080 България
Красимира Ангелова +359 029220675
k.angelova@mod.bg +359 029879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър“, съответстващи на изискванията на конкретни технически спецификации, разделена в 2 (две) самостоятелно обособени позиции 21-39-213
38000000      
Доставки

„Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър“, съответстващи на изискванията на конкретни технически спецификации, разделена в 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на алфа спектрометрична система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 62.2691.17.
2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на индивидуален дозиметър“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 16.2690.17.
Пълно описание на предмета на обществената - съгласно Глава I от документацията за обществената поръчка, която се публикува на профила на купувача.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
54166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на алфа спектрометрична система“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38433000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Място на доставка на изделията, предмет на настоящата обособена позиция – военно формирование 52370, Негушево.

„Доставка на алфа спектрометрична система“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 62.2691.17 - 2 броя.
Пълно описание на предмета, изисквания и условия за изпълнение са съгласно разписаното в документацията за обществената поръчка, която се публикува в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на индивидуален дозиметър“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38341200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Място на доставка на изделията, предмет на настоящата обособена позиция – военно формирование 52370, Негушево.

„Доставка на индивидуален дозиметър“, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС Д 16.2690.17 - 10 броя.
Пълно описание на предмета, изисквания и условия за изпълнение са съгласно разписаното в документацията за обществената поръчка, която се публикува в профила на купувача.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция № 1:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки, които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Под „сходен предмет“ на обществената поръчка се разбира изпълнени „доставки на спектрометрични системи“.
2. Да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на сервизирането през целия гаранционен период. Поставеното изискване се доказва с декларация съгласно чл. 64, ал. 1 т. 9 от ЗОП, която участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
За обособена позиция № 2:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Под „сходен предмет“ на обществената поръчка се разбира изпълнени „доставки на индивидуални дозиметри“.


Минимално изискване за Обособена позиция № 1:
1. Участникът трябва да има изпълнена поне една доставка през изискуемия период, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да има на разположение поне една организация (своя или друга), която да извършва сервизирането през целия гаранционен период.
Минимално изискване за Обособена позиция № 2:
1. Участникът трябва да има изпълнена поне една доставка през изискуемия период, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката - съгласно изискванията, подробно посочени в документацията за обществената поръчка,която се публикува в профила на купувача.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван вазов № 12, ет. 5, дирекция "Отбранителна аквизиция" (сградата на "Военно издателство")

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен електронен достъп до докум. за ОП на интернет страницата на МО на следния адрес: http://pp.mod.bg (профила на купувача); 2. Обменът на информ. ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за ел. документ и ел. подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя на български език. Всички действия на Възлож. към участн. са в писмен вид.
3.При наличие в компл-та на издел. на източник на йонизиращи лъчения, участ. трябва притежава необход. за осъщест. на дост-та на издел., валидни лицен-я и/или (разрешения) от Агенц-та за ядрено регулиране и/или друг орган /орг-ция/, съгл. изискв-та на З-на за безопасно използване на ядр-та енергия и свързаните с него норм. докум-ти. При наличие на горното участ. деклар. това, като попълват част III, разд. Г в ЕЕДОП 4. Предлаганото от участ. издел. да е одобрен тип, съгл. чл. 32 от З-на за измер-ята. Поставеното изискване се доказва с представянето на съответните документи (удостоверение за удобрен тип/удостоверение за признаване на удобрения тип от Българския институт по метрология), които участ-кът, определен за изпълнител представя преди сключ. на д-р или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират това обстоятелс., като попълнят част III, раздел Г от ЕЕДОП. 5. Участник се отстр-ва от участие в процедурата: 5.1. При налич. на обст. по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП - (обявен е в несъстоят. или е в производ. по несъст., или е в проц. по ликвидац., или е сключ.извънсъдеб. споразум. с кредиторите си по смис. на чл.740 от ТЗ, или е преуст. дейн. си, а в случ. че участ. е чужд. лице - се намира в подоб. полож., произ.. от сход. проц., съгл. законод. на държ., в която е устан.). Отсъств. на тези обст., както и описание на предпр. мерки за надеждност /когато е прил. за участн./ се декларира в част трета от ЕЕДОП. Участ. има право да пред. доказат. съгл. чл 56 от ЗОП и чл 45 от ППЗОП, че е предп. мер.,които гаран. нег. надеждност, въпр. налич. на съотв. основан. за отстраняване; 5.2. При налич. на обст. по чл. 3,т. 8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС , след изтич. на ср. по §14 от ПЗР на този закон, ако не са прив. дейност. си в съотв. с изиск. му. В случ., че процедур. е прикл. със скл. дог. с так. лиц., послед. са съгл. чл.5,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗИФОДСЮПДРКЛТДС. Обстоятелството се деклар. в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП; 5.3. При налич. на обстоятел. по чл. 327б и липса на декларац. по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ. Отсъствието на обстоятелс. по чл. 327б от ЗОВСРБ се декларира в част III, раздел "Г" от ЕЕДОП, а за отсъствие на обстоятелств. по чл.327,ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларац. към ЕЕДОП; 5.4. При наличие на основание по чл.107, чл.101, ал.11 от ЗОП. 6.Изисквания към условията и размера на гаранцията за изпълн. за обособ. поз-ции: Участникът, определен за изпълн., избира сам формата на гаранцията за изпълн-е, която може да бъде: 6.1. Паричен превод по банков път по сметка на: МО, д-я "Финанси" в БНБ, гр. София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; или 6.2. Безусл. и неотмен. банкова г-ция за из-ние – оригинал; или 6.3. Застраховка, обезпечаваща изпълн. чрез покритие на отговор-та на изпъл-ля - оригинал.
При подписване на д-р за изпълн-е по предмета на поръчката/обособените позиции, участникът избран за изп-тел, трябва да представи г-ция за изп-ние на д-ра в раз-р на 5% от стойността на д-ра без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 дни след крайния срок за изпълнение на задълж-та по д-ра, в т. ч. и задълж-ята по гаранционния срок на доставената стока (за Обособена позиция № 2/гаранционната поддръжка и услуги (сервизирането) на доставената стока в рамките на гаранционния срок (за Обособ. позиция 1) . Условията и сроковете по гарацията за изпълнение са посочени в документац. за общ-та поръчка.
7. Условията и изиск-та към начина на плащане и необх. документи-съгласно посоченото в докум-ята за общест. поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва