Деловодна информация
00450
20-00-146_001 16/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
16/11/2017 (дд/мм/гггг)
00450-2017-0048 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Нови пазар 000931575
община Нови пазар, ул. Васил Левски №3
Ниви пазар BG333 9900 България
Катерина Георгиева +359 053723311
npazar@icon.bg +359 053795530

Интернет адрес/и

http://www.novipazar.acstre.com/.

https://novipazar.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://novipazar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=jLULP6lJIks%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Частичен ремонт сграда кметство, с. Писарево, община Нови пазар в УПИ ІІ, кв.20
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е частичен ремонт сграда кметство, с. Писарево, община Нови пазар” в УПИ ІІ, кв.20. Сградата е двуетажна, като част от сключено застрояване между други две сгради в имота, който е предназначен за Конструкцията на сградата е монолитна. Поради денивелация на терена, височината на помещенията на приземния етаж е различна. На него са разположени стаята на кмета , библиотека и стопански помещения. Имотът е със съществуваща ел.инсталация. В и К инсталация и съоръжения няма изградени. Покривът е скатен, с дървена конструкция и керемиди. Подовите настилки са с паркет, който е компрометиран. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка, приложена към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности, на територията с. Писарево, общ. Нови пазар, обл. Шумен.

Предвиждат се следните строително-ремонтни работи.
Стаята на кмета се реконструира, като се обединява с част от предверието и част от другата стая. Обособява се санитарно помещение, в което се монтират мивка, тоалетно седало и ел. бойлер – 10 л. Отпадните води се отичат в изгребна яма, която ще се изгради в имота.
Помещението, използвано за библиотека се преустройва в малка зала за мероприятия. Дограмата на приземния етаж се подменя с нова PVC, а на втория етаж се остъклява и боядисва съществуващата.
Подовите настилки се подменят с гранитогрес.
Залата на втори етаж се запазва в същия вид, като се предвижда направа на окачен таван, поради голямата височина.
Ремонт на покрива се предвижда само на компрометираните елементи. Предвижда се ремонт на съществуващата ел. инсталация, като се монтира и ново ел.табло.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение /в календарни дни/ — K1    20
Гаранционен срок — /в месеци/ - K2    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от пета категория, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя условия.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда пета категория строежи.
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически лица с професионална компетентност, както следва:
a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка.
b) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
c) Строителни работници, съобразно видовете работи.


Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда пета категория строежи.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически лица с професионална компетентност, както следва:
a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка.
b) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
c) Строителни работници, съобразно видовете работи.
За удостоверяване на обстоятелства по точки а-с се представя Списък на техническите лица, който ще отговарят за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата;
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно предоставената правна възможност за изпълнителя по чл.111, ал.1 от ЗОП, Възложителят не поставя изискване към Изпълнителя за представяне на гаранция за изпълнение на договора.
Възложителят определя максимален срок за изпълнение 60 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.
Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в каледнарни дни. Срокът започва да тече от датата, на коята Изпълнителят, получи уведомително писмо от Възложителя за страртиране на дейностите по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3, зала 310

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изискванията на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно т. 3. от указанията „Изисквания към участниците“
2. Възложителят отстранява от участие в процедура:
2.1. участник, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП;
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2.2. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;
2.3. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предв. обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10 от ЗОП;
2.4. уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. уч-ци, които са свързани лица;
2.6. за когото е установено, че:
а) е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предост. изискваща се информация, свързана с удост. липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;
2.7. за когото е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.8. За когото е установено наличие на основ. по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
3. Когато уч-кът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ.поръчка: правата и задълженията на уч-те в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка.
4. При изготвяне на офертата участникът следва да декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила, които са в сила в РБ са посочени в указанията към докум. за участие.
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормат. или администр. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;
3. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Нови пазар, юрисконсулт
ул. Васил Левски №3
Нови пазар 9900 България
npazar@icon.bg +359 53723311
http://www.novipazar.acstre.com/ +359 53795530

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва