Деловодна информация
00181
РД-07-274 14/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00181-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС 812000140
гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.2
Бургас BG341 8000 България
д-р Димитър Желязков - Заместник-директор при ЦСМП – Бургас, телефон за връзка: 056 871934 +359 56-871927
csmp_burgas@abv.bg +359 56-811000

Интернет адрес/и

www.csmpbourgas.org

http://csmpbourgas.org/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://csmpbourgas.org/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас“
15000000      
Доставки

Доставката е предназначена за работниците и служителите при ЦСМП – Бургас /в т.ч. от филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен/, които работят на 12-часови дежурства, като напитките са само за работещите нощна смяна.
Доставките ще се извършват периодично според конкретните актуални нужди на възложителя.
Доставката се извършва в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас.
Обществената поръчка не включва обособени позиции.
Подробна информация и описание – съгласно техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Офертата, в т.ч. и ценовото и техническото предложение, трябва да е за пълния обхват и обем на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
71950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас

Доставката е предназначена за работниците и служителите при ЦСМП – Бургас /в т.ч. от филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен/, които работят на 12-часови дежурства, като напитките са само за работещите нощна смяна.
Доставките ще се извършват периодично според конкретните актуални нужди на възложителя.
Доставката се извършва в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас.
Количество или обем на поръчката: Прогнозен брой 12-часови дежурства в ЦСМП – Бургас за 12 месеца – 41 610 бр., от които 20805 бр. нощни дежурства. Стойност за храна за един човек за едно 12-часово дежурство /която възложителят предоставя в полза на правоимащите свои служители и работници/ – 2 лв.с ДДС. Стойност за тонизиращи напитки за един човек за едно нощно дежурство /която възложителят предоставя в полза на правоимащите свои служители и работници/–0,15 лв. с ДДС.
Подробна информация и описание – съгласно техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Участникът трябва да има развита магазинна мрежа. Изисква се наличие на минимум 4 функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, т.ч. нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки.За всеки от обектите се изисква да е регистриран при условията и по реда на Закона за храните /чл. 12 и следващите от ЗХ/ като обект за търговия с храни, както и да има издадено валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Във всеки от обектите за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката, трябва да има витрина за топла кухня. Доставяните храни и тонизиращи напитки следва да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент и да са в срок на годност към датата на доставката.
Цените, на които се предоставят съответните храни и тонизиращи напитки на работниците/служителите на възложителя, трябва да не бъдат по-високи от обявените за съответния продукт, стока, в съответния обект за търговия с храни.
Доставките ще се извършват чрез използване на купони.Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас.
Във всеки от обектите за търговия с храни /магазини/, където ще се извършват доставките през срока на действие на договора за обществената поръчка, работниците и служителите на възложителя трябва да бъдат обслужвани преимуществено, с предимство, като на същите бъдат предоставяни храна и тонизиращи напитки, срещу купони. Доставките да се извършват съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка.Купоните, чрез които ще се извършват доставките, ще бъдат издавани от възложителя. Възложителят ще издава на правоимащите свои работници/служители, купони с посочена върху тях стойност, срещу представянето на които в обектите за търговия с храни на изпълнителя, работниците/служителите трябва да получават храна и напитки за посочената стойност на купона.
Подробна информация, условия и изисквания относно извършването на доставките, условията и сроковете за отчитането на изпълнението, качеството, рекламациите и плащанията се съдържат в проекта на договор – част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
71950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се регистрация за производство и/или търговия с храни – регистрация на обекти за производство и/или търговия с храни, от които минимум 4 /четири/ обекта /магазини/ на територията на гр. Бургас, които отговарят на изискванията на възложителя за извършване на доставки на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони, във всеки обект да има витрина за топла кухня, доставяните храни и тонизиращи напитки да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент и да са в срок на годност към датата на доставката.
За доказване съответствие с поставеното изискване се представят копия на удостоверения по чл. 12 от Закона за храните – удостоверения за регистрация на обекта за производство и/или търговия с храни – за обекти /магазини/, от които минимум 4 /четири/ обекта на територията на гр. Бургас.
Ако при подаване на офертата за участие не се прилагат копия на удостоверенията по чл. 12 от Закона за храните, то трябва относно същите в ЕЕДОП – в Част ІV, Раздел „А” от ЕЕДОП, да бъдат посочени подробно и точно следните данни: № и дата на издаденото удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, от кого е издадено, в полза на кого е издадено, адрес на обекта, групи храни, които се предлагат в регистрирания обект, разрешените дейности, за кои дейности е регистриран обекта.
Може да се посочат и допълнителни данни и информация.
Информацията относно годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност се посочва в Част ІV, Раздел „А” от ЕЕДОП.
Декларацията, ведно с доказателствата, задължително се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Декларацията, ведно с доказателствата – удостоверенията за регистрация на обектите по чл. 12 от Закона захраните, задължително се представят от участника, определен за изпълнител, преди подписването на договора, с оглед неговото сключване /ако не са били представени вече/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да разполага с минимум 4 /четири/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони.
За всеки от обектите да има издадено и валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни.
Във всеки от обектите за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката, трябва да има витрина за топла кухня.
Доставяните храни и тонизиращи напитки следва да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент и да са в срок на годност към датата на доставката.
Доставките да се извършват чрез използване на купони.
Във всеки от посочените обекти за търговия с храни /магазини/ през срока на действие на договора за обществената поръчка, работниците и служителите на възложителя да бъдат обслужвани с предимство, преимуществено, като на същите бъдат предоставяни храна и тонизиращи напитки, срещу купони. Доставките да се извършват съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка.
За доказване съответствие с поставените изисквания се представят надлежно попълнена декларация по приложения в документацията образец – образец №6 – Декларация относно наличието на обекти за търговия с храни – магазини на участника, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители на ЦСМП – Бургас, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. и нощна смяна, ведно с приложени към същата копия на съответните удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за посочените в таблицата обекти – удостоверения за регистрация на обекта за производство и/или търговия с храни – за обекти /магазини/, от които минимум 4 /четири/ обекта на територията на гр. Бургас.
Ако при подаване на офертата за участие не се прилагат посочената Декларация относно наличието на обекти за търговия с храни, ведно с копия на удостоверенията по чл. 12 от Закона за храните, то трябва относно същите на съответните посочени места в Част ІV на ЕЕДОП, да бъдат посочени, декларирани, подробно и точно, следните данни: № и дата на издаденото удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, от кого е издадено, в полза на кого е издадено, адрес на обекта, групи храни, които се предлагат в регистрирания обект, разрешените дейности, за кои дейности е регистриран обекта.
Може да се посочат и допълнителни данни и информация.
Декларацията, ведно с доказателствата, задължително се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Декларацията, ведно с доказателствата – удостоверенията за регистрация на обектите по чл. 12 от Закона за храните, задължително се представят от участника, определен за изпълнител, преди подписването на договора, с оглед неговото сключване /ако не са били представени вече/.
За изпълнението на изискванията за технически възможности и доказването на съответствието с изискванията на възложителя, с критериите за подбор, участниците следва да съобразяват изискванията и образците, съдържащи се в документацията за поръчката.
Неизпълнението на което и да е от посочените изисквания, както и на което и да е изискване, условие, посочено в документацията на поръчката или закона, е основание за отстраняване от процедурата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът трябва да има развита магазинна мрежа. Изисква се наличие на минимум 4 функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, т.ч. нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки.За всеки от обектите се изисква да е регистриран при условията и по реда на Закона за храните /чл. 12 и следващите от ЗХ/ като обект за търговия с храни, както и да има издадено валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Във всеки от обектите за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката, трябва да има витрина за топла кухня.Доставяните храни и тонизиращи напитки да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент.Подробна информация, условия и изисквания се съдържат в документацията на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/12/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.2, стая №201

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява самоличността си и представя съответните пълномощни.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване - чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 ЗОП. Тези обстоятелства се декларират в съответните раздели на Част ІІІ от ЕЕДОП.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Наличието на свързаност е основание за отстраняване от процедурата. Обстоятелствата по чл.101, ал.11 ЗОП се декларират в Част ІІІ, Раздел "Г" от ЕЕДОП.Наличието на някое от обстоятелствата по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКЛДС води до отстраняване от процедурата.За тези обстоятелства се попълва Част ІІІ, Раздел „Г” от ЕЕДОП;
Офертата трябва да е за пълния обхват и обем на поръчката, за всички видове и количества доставки, съгласно документацията на поръчката.Ако участник представи оферта, предложение, които не съответстват на изискванията, условията, образците на поръчката, на действащото законодателство, както и ако офертата не е за пълния обем на поръчката,същият ще бъде отстранен от участие в процедурата. Подробна информация относно изискванията към участниците, общи изисквания, за личното състояние, критерии за подбор и доказване на съответствието с тях, се съдържа в документацията за обществената поръчка.
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена въз основа на следния критерий за възлагане: Критерий за възлагане по чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”.
Оценката се извършва на базата на ценовите предложения на участниците – стойността /цената/, предложена за изпълнението на поръчката – предложеният процент отстъпка от общата стойност /в лева/ на месечната фактура за извършените доставки и храни на тонизиращи напитки.
Подробна информация се съдържа в документацията за обществената поръчка.
На основание чл. 111 от ЗОП, в процедурата се изисква гаранция за изпълнение. Тя се изисква от определения изпълнител и служи за обезпечаване изпълнението на договора.
Размер – 1% /един процент/ от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка /изчислена като 1% от прогнозната стойност на доставките, в лева, без включен ДДС, намалена със съответния процент търговска отстъпка в полза на възложителя, съобразно ценовото предложение на изпълнителя/. Предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Подробна информация, указания, изисквания се съдържат в документацията за поръчката.
Подробна информация, указания, изисквания, условия, относно участниците, изисквания относно личното състояние, основанията за отстраняване, критерии за подбор, доказване липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, изисквания относно подготовката и подаването на оферти, процедурата, обмен на информация, критерий за възлагане, гаранцията за изпълнение, място и срок за изпълнение на поръчката, условия и начин на плащане, и др., в т.ч. и техническа спецификация, проект на договор, образци на документи и др., се съдържат в документацията за поръчката на профила на купувача на възложителя.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на интернет адрес http://csmpbourgas.org/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0
Участниците трябва да съобразяват своите оферти с решението за откриване на процедурата, обявлението и документацията за обществената поръчката, с приложените в същата образци, с изискванията, условията, указанията, забележките, съдържащи се в посочените документи, както и със закона, с приложимото право, в т.ч. ЗОП и ППЗОП, които трябва да се спазват стриктно. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания, образци на документи и указания.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба - съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва