Деловодна информация
01268СО-район "Овча купел"
РОК17-ДИ05-261 23/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/10/2017 (дд/мм/гггг)
01268-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СО - район Овча купел 0006963270648
бул. Цар Борис ІІІ №136В
София BG411 1618 България
Кирил Чакъров, инж. Искра Панчева +359 29554462248
sook@mail.bg +359 29559568

Интернет адрес/и

www.ovchakupel.bg

http://ovchakupel.bg/category/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ovchakupel.bg/category/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО - район „Овча купел“, във връзка с „НПЕЕМЖС",приета с ПМС № 18/02.02.2015г.
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община , район "Овча купел", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност", по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: "Профил на купувача".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6352968.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423.

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423.Енергоспестяващи мерки предвиждани да се извършат, съгласно енергийно обследване :
- Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени;
- Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на съществуващата стара дограма;
- Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на пода;
- Мярка за енергоспестяване № 4: Подмяна на хоризонтална и вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация / щрангове, топла вода, рециркулация/, с полагане на топлинна изолация, пломбиране.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    40 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
1298909      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
135

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Сграда с административен адрес гр. ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423, въведен в експлоатация 1998 г., състоящ се от 67 апартамента, 15 етажа. Общата разгъната застроена площ по ЗУТ е 9 621.56 кв.м.

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А.

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А.
Енергоспестяващи мерки предвиждани да се извършат, съгласно енергийно обследване :
- Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени;
- Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на съществуващата стара дограма;
- Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив;
- Мярка за енергоспестяване № 4: Подмяна на вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация / щрангове, топла вода, рециркулация/, с полагане на топлинна изолация, пломбиране.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    40 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
1289032      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
165

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А, въведен в експлоатация 1990г., състоящ се от 74 апартамента, 20 етажа. Общата разгъната застроена площ по ЗУТ е 9 548.39 кв. м.

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43.

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43.
Енергоспестяващи мерки предвиждани да се извършат, съгласно енергийно обследване :
- Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени;
- Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на съществуващата стара дограма;
- Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на пода.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    40 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
2710256      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43, въведен в експлоатация 1998 г., състоящ се от 129 апартамента, 13 етажа. Общата разгъната застроена площ по ЗУТ е 20 075.98 кв.м.

II.2) Описание 1

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В.
Мерки предвиждани да се извършат, съгласно енергийно обследване :
- Мярка за енергоспестяване № 1: Топлинно изолиране на външните стени;
- Мярка за енергоспестяване № 2: Подмяна на съществуващата стара дограма;
- Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив;
- Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на пода;
- Мярка за енергоспестяване № 5: Подмяна на хоризонтална и вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация за БГВ.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    40 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
896469      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
165

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В, находящ се в гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В, въведен в експлоатация 1985г., състоящ се от 82 апартамента, 9/10 етажа. Общата разгъната застроена площ по ЗУТ е 6 640.52 кв.м.

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството (по обособена позиция 1); 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423 (по обособена позиция 1). Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
25015      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
155

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно утвърдента документация пълното наименование на предмета на Обособена позиция №5 е:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423 (по обособена позиция 1);

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството (по обособена позиция 2); 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А (по обособена позиция 2). Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
24825      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
185

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно утвърдента документация пълното наименование на предмета на Обособена позиция № 6 е:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 56, бл. 6А (по обособена позиция 2);

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството (по обособена позиция 3); 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43 (по обособена позиция 3). Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
52196      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
260

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно утвърдента документация пълното наименование на предмета на Обособена позиция № 7 е:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43 (по обособена позиция 3);

II.2) Описание 1

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството (по обособена позиция 4); 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В (по обособена позиция 4). Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
17264      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
185

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно утвърдента документация пълното наименование на предмета на Обособена позиция № 8 е:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В (по обособена позиция 4);

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423 (по обособена позиция 1) 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423

Упражняване на контролни дейности при изпълнение проектирането и строителството:
Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
8178      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
155

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ №56, бл. 6А (по обособена позиция 2) 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Букет“ №56, бл. 6А

Упражняване на контролни дейности при изпълнение проектирането и строителството:
Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
8116      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
185

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43 (по обособена позиция 3) 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 43

Упражняване на контролни дейности при изпълнение проектирането и строителството:
Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
17064      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
260

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В (по обособена позиция 4) 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

р. София, кв. „Овча купел“, ул. „Буземска“ № 17, вх. А, Б и В

Упражняване на контролни дейности при изпълнение проектирането и строителството:
Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
100 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
5644      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
185

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособени позиции от 1 до 4: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности.
За доказване на професионалната годност за обособени позиции от 1 до 4 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 8.1 от документацията, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
За обособени позиции от 5 до 8: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
За доказване на професионалната годност за обособени позиции от 5 до 8 Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 8.3 от документацията, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
За обособени позиции от 9 до 12 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от учатника определен за изпълнител да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособени позиции от 1 до 4. • За обособена позиция 1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 298 909 лв. ( един милион двеста деветдесет и осем хиляди и деветстотин и девет) лева, от които 55% или 714 399.95 лв. (седемстотин и четиринадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и 95 ст.) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.• За обособена позиция 2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 289 032 (един милион двеста осемдесет и девет хиляди и тридесет и два) лева, от които 55% или 708 967.60 лв. (седемстотин и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 60 ст. ) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.• За обособена позиция 3 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 2 710 256 лв.(два милиона седемстотин и десет хиляди и двеста петдесет и шест) лева, от които 55% или 1 490 640.80 лв. (един милион четиристотин и деветдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 80 ст.) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.• За обособена позиция 4 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 896 469 лв. (осемстотин деветдесет и шест хиляди и четиристотин шестдесет и девет) лева, от които 55% или 493 057.95 лв. (четиристотин деветдесет и три хиляди и петдесет и седем лева и 95 ст.) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
За обособени позиции от 5 до 8 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
За обособени позиции от 9 до 12 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира информация за обстоятелствата по т. 9.1 от документацията в съответствие с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно част IV Критерии за подбор, раздел Б, в случаите, когато е приложимо с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 4 от ЗОП – Справка за общия оборот, включително оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Изискваният минимален общ оборот е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не надхвърля двукратният размер на нейната прогнозна стойност.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособени позиции от 1 до 4.За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.За изпълнение на проектирането:
Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко:
o Част „Архитектурна” – 1 проектант; o Част „Конструкции” – 1 проектант; o Част „Електро” – 1 проектант;
o Част „ВиК” – 1 проектант; o Част „ОВ” – 1 проектант;o Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;o Част „ПБЗ” – 1 проектант; o Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;o Технически контрол по част „Конструкции”;
o Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант.Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.
За изпълнение на строителството: • Ръководител на екипа;• Технически ръководител; • Специалист по електротехника; • Специалист по водоснабдяване и канализация; • Специалист по отопление и вентилация; • Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството; • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд;
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле. Участникът да прилага :Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.
За обособени позиции от 5 до 8.Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване на строителен надзор на най-малко един обекта за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.За обособени позиции от 9 до 12.Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:• Ръководител на екип; • Двама експерти;
Подробно описание на техническите и професионални изисквания към участниците в обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: "Профил на купувача".


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на районната администрация, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В – заседателна зала, ет. 2-ри.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на район „Овча купел” на СО и на база на механизма за разплащане, описан в Методическите указания по Националната програма, публикувани на интернет-страницата на МРРБ:
http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 и съгласно проекта на договор към документацията за участие.
На основание чл. 114 ЗОП Възложителят е заложил в договора за обществена поръчка клауза за отложено изпълнение на същия, тъй като към момента на откриване на процедурата финансирането НЕ е осигурено.
Подробно описание на дейностите, предмета на обществената поръчка, изискванията към участниците, окомплектоването на офертите и др. се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: "Профил на купувача".
Връчването на документи, от страна на Възложителя към участниците в настоящата обществена поръчка, ще се осъществява съгласно разпоредбата на чл. 43 ал. 2 и ал. 4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва