Деловодна информация
00507
Н003 - 1200 23/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00507-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево 000840410
с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
с. Петлешково BG332 9521 България
Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев +359 58603125
office@dai-gt.org +359 58603183

Интернет адрес/и

http://www.dai-gt.org/bg/

http://sop.bg/dai-gt-378/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/dai-gt-378/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

научно-изследователска дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ, по обособени позиции”
16800000      
Доставки

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от доставка на гуми и акумулатори за МПС и ССТ, и резервни части за специализирана ССТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
107000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

«Доставка и монтаж, демонтаж, баланс на гуми за МПС и ССТ» 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
34351100      
34352200      
34352300      
34432100      
50116500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

в сервизна база на изпълнителя (собствена или наета), с осигурена възможност и необходими машини и съоръжения за монтаж, демонтаж и баланс на гуми и квалифициран персонал

Възложителят е представил необходимите гуми в прогнозни количества и по вид, в таблица. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години - 2017г. и 2018г., със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. Доставяните гуми следва да бъдат от класс А съгласно регламент ЕО 1222-2009. Гумите следва да бъдат доставяни със сертификат за качество, произход и гаранции.
Възложителят може да закупи гуми от изпълнителя и да извърши монтаж за своя сметка, със собствен квалифициран персонал и в своята ремонтна работилница.
Включените в списъка и в техническото предложение гуми не са задължителни по видове и количества и възложителят не носи отговорност, ако не е не е закупил посочения вид или при необходимост закупи друг вид (не включен в списъка) до размера на определения финансов ресурс. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения общ финансов ресурс по сключения договор.
Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки случай, когато възникне нужда от доставка и/или монтаж, демонтаж и баланс на гуми за МПС, селскостопанска техника и прикачен инвентар и включва:
- доставка на гуми необходими за монтиране в работилницата на възложителя. Това се осъществява в сервизна база на изпълнителя, по предварителна заявка.
- предаване и приемане на МПС от възложителя на изпълнителя за услуга по монтаж, демонтаж и баланс на гуми, като предаването и приемането се извършва в сервизна база на изпълнителя, от представители на възложителя и изпълнителя. След приемането на МПС в сервизна база на изпълнителя,се определя необходимото време за монтаж, демонтаж и баланс на гуми, стойността на услугата, гумите: тяхното количество и стойност и се изготвя поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
57000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранционният срок на автомобилните гуми, считано от датата на доставка е:
- при съхранение - минимум 5 години;
- при експлоатация - минимум 6 месеца.
В горепосочените гаранционни срокове, изпълнителят трябва да поеме за своя сметка подмяна на некачествена гума

II.2) Описание 1

„Доставка на акумулатори за МПС и ССТ“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Доставките се изпълняват до стопанския двор на възложителя - „Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево” в с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Възложителят е представил списък на необходимите акумулатори, по прогнозни количества и видове. Включените в списъка и в техническото предложение акумулатори не са задължителни по видове и количества и възложителят не носи отговорност, ако не е закупил посочения вид или при необходимост закупи друг вид (не включен в списъка) до размера на определения финансов ресурс. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения общ финансов ресурс по сключения договор.
Предлаганите от участниците, в техническото предложение за изпълнение на поръчката, акумулатори, следва да отговарят на действащите европейски и български стандарти и разпоредби. Участниците прилагат документи – брошури, технически спецификации и др., удостоверяващи съответствието им с изискванията на възложителя.
Участниците следва да декларират възможност за приемане на старите, негодни за употреба, акумулатори при доставката на нови.
Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки случай, когато възникне нужда от доставка на акумулатори за МПС и ССТ и включва:
- Доставка на заявените акумулатори по видове и количества, придружени със следните документи: приемо-предавателен протокол, складова разписка, сертификат за качество, гаранционна карта, гаранционни условия и др. Възложителят си запазва правото да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на такива да отказва доставката. Изпълнителят трябва да ги замени;
- Извозване на съответното количество стари, негодни за употреба, акумулатори при доставката на нови.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят следва да поеме гаранция за фабрично заводски дефекти, не по-малка от дадената от завода-производител - минимум 12 месеца, считано от датата на доставка.

II.2) Описание 1

„Доставка на резервни части за специализирана ССТ“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Доставката на резервни части ще се извършва до склада на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”, с. Петлешково, общ. Г. Тошево, обл. Добрич.

Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки случай, за представената в списък селскостопанска техника, когато възникне нужда от доставка на следните резервни части или еквивалентни.При необходимост възложителят може да заявява и купува и други видове резервни части, които не са включени в списъка, до изчерпване на определения финансов ресурс.
При заявка, следва да се доставят резервни части, които са нови, неупотребявани и отговарят на действащите европейски и български стандарти и разпоредби.
Възложителят си запазва правото, при покупка на резервна част от списъка в техническото предложение на изпълнителя или други, да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на такива да отказва приемане на доставката. Изпълнителят трябва да ги замени.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят следва да поеме гаранция за фабрично заводски дефекти, не по-малка от дадената от завода-производител или минимално 6 месеца. В горепосочения гаранционен срок, изпълнителят трябва да поеме за своя сметка подмяна на некачествена част.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изисква

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на „Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево” в с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се прилага електронно възлагане, предвид че в ЗОП е уредено да влезе в сила в бъдещ период - от 01.01.2020г.(съгл. чл. 40, ал. 3, т. 7-9 от ЗОП).
Участниците следва да отговарят на изискванията на възложителя за личното им състояние.
По отношение на участниците в процедурата, не следва да са на лице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, преди или по време на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за членовете на обединението не следва да са на лице горепосочените основания за отстраняване. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване (съгл. чл. 56, ал. 1 от ЗОП). Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението и в случай, че приема, предприетите от участника мерки като достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, не го отстранява от процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за общ. поръчки, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност, за времето, определено с присъдата или акта.
Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП (липса на осъждане за опред. престъпления) се отнасят за определени физически лица (съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗОП). Участниците в процедурата декларират липса или наличие на обстоятелства, които са основания за отстраняване от процедурата, в ЕЕДОП, част III., букви: А,Б,В и Г. или по специално законните представители на участниците (съгл.чл. 40, ал. 2 от ЗОП). В ЕЕДОП участникът предоставя данни относно публ. регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за комп. орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Специф. основания за отстраняване от участие в процедурата - Участниците в наст. общ. поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. За деклариране липсата на обстоятелства за отстраняване от обществената поръчка по посоченото изискване, участниците попълват в ЕЕДОП, част III., буква Г. В случай, че по отношение на участника е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, но той попада в обхвата на изключенията, съгласно чл. 4 от същия закон, участникът следва да опише приложимото изкл. в ЕЕДОП.
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато определеният за изпълнител, участник е обединение на физ. и/или юрид. лица.
Възложителят не изисква от определените за изпълнители участници по об. позиции, да предоставят гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции..
Съгл. чл. 47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.
Прогн. Максимален ресурс на поръчката, респ. на всяка една отделна об. позиция се явява макс. възможна стойност за изпълнение. Изп. средства за финансиране на общ. поръчка са в рамките на Бюджет 2017 г./2018 г. и др. регл. източници.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице в настоящата процедура, може да подаде жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, в срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва