Деловодна информация
00210
 
да
да
06/10/2017 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул.Георги С. Раковски № 102
София BG 1040 България
Иванина Белева +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298952773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

https://www.minfin.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/145
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG 1040 България
Марта Пламенова, държавен експерт, отдел Централизирани обществени поръчки +359 298592777
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

https://www.minfin.bg/bg/procurement

ДА https://sevop.minfin.bg
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации
30190000      
Доставки

Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали.
Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес - https://sevop.minfin.bg.
Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката е в три обособени позиции:
1. Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 мес.
2. Обособена позиция 2: „Доставка на пощенски пликове и бланки за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок от 24 месеца.
3. Обособена позиция 3: „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за срок от 24 мес.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6900000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30190000      
30192000      
30193000      
22850000      
30194000      
30140000      
30195000      
30197000      
30199500      
30237460      
30234300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България и чужбина

Обособената позиция обхваща доставка на канцеларски материали и различни офис принадлежности.
Всички артикули са изброени в Образеца №2б. към Техническото предложение по об.п.1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Процедурата се провежда изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки - СЕВОП - https://sevop.minfin.bg

II.2) Описание 1

Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните администрации 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199230      
22800000      
22822000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Обособената позиция обхваща доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт. Всички пликове и бланки са описани в образец № 3б към Техническото предложение по об.п.2. Към документацията са представени образци на някои от бланките и формулярите според изискванията на индивидуалните възложители.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе изцяло в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки - СЕВОП - https://sevop.minfin.bg

II.2) Описание 1

Доставка на хартии за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за периода 01.01.2018г. -31.12.2019г. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199000      
22993200      
30199330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Обособената позиция обхваща доставка на различни видове хартии, картон, безконечна прнтерна хартия, хартиени ролки за печат и др.
Всички артикули са изброени в Образеца №4б.към техническо предложение по об.п.3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Реализиран конкретен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката общо за последните три приключили финансови години в размер на: 5 000000 лв. без ДДС за об.п.1; 1000000лв. без ДДС за об.п.2 и 200000 лв. без ДДС за об.п. 3.

Об.п.1: Участникът по об.п.1 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева без ДДС общо за последните три приключили финансови години.Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали.
Об.п.2: Участникът по об.п.2 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 (един милион) лева без ДДС общо за последните три приключили финансови години.Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри.
Об.п.3 Участникът по об.п. 3 следва да е реализирал минимален конкретен годишен оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС общо за последните три приключили финансови години.Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия, факс хартия, фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон; безконечна хартия за компютърни принтери и други подобни хартии, предназначени за офисна употреба.
Електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил следните изисквания:
По обособена позиция 1:
Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.
По обособена позиция 2:
Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.
По обособена позиция 3:
Изпълнени доставки сходни с предмета на поръчката.


Участникът по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 10 вида артикули.Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под дейности сходни/идентични предмета на поръчката да се разбира доставки на канцеларски материали сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.1.
Участникът по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 8 вида артикули.Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на пощенски пликове, бланки, формуляри и подобни артикули, сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.2.
Участникът по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 общо за последните три изминали години следва да е изпълнил поне пет дейности с предмет сходен с предмета на обособената позиция, като всяка доставка обхваща минимум 5 вида артикули.Участникът декларира това обстоятелство електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б).Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на третирана хартия и картон, безконечна принтерна хартия и пр. артикули сходни/идентични с тези, описани в образеца на техническо предложение по об.п.3.
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.
Изискванията за об. п. 1, 2 и 3 са формулирани с оглед броя на потенциалните потребители на централизираните доставки (над 60 администрации) - възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 от ПМС № 385/2015 г. Лицата, избрани за изпълнители по рамковите споразумения на ЦОП следва да имат капацитет да управляват и изпълняват много на брой едновременно действащи договори за доставка на канцеларски материали.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции са описани детайлно в образците на техническо предложение към Документацията за участие, налични и в СЕВОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  4
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2017 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG  ES

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП.

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, постъпили в Деловодството на МФ.На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай, че участникът е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност по съответната обособена позиция, офертата му ще бъде отстранена.
При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от стойността на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва