Деловодна информация
00164Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
 
не
00164-2017-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
инж. Милена Иванова/инж. Зорница Димитрова +359 29220703/+359 29220749
m.d.ivanova@mod.bg +359 29220704

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията“ в Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
45212000      
Строителство

Предвижда се да бъде изградена нова административна сграда за личен състав на авиацията, нова обслужваща улица и паркинг.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Военно формирование 26030, Авиобаза Безмер

Естеството и обема на строителството е съгласно инвестиционен проект и количествени сметки (приложения към документацията). Ще бъде изградена нова административна сграда - масивна едноетажна, монолитна със застроена площ 299,67 м? (полезна площ 263,88 м?), състояща се от брифинг зала, метеорологичен офис, стая за планиране на полети, оперативен център за въздушен транспорт, работни помещения, санитарни възли, главно ел. табло, техническо помещение, включително подвижно обзавеждане, нова обслужваща улица и паркинг около 120м? за 8 броя леки коли.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката-ОП    60%
Срок за изпълнение-СИ    10%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал. 1 от ЗОП, както следва:
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или в друг съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Вписването следва да бъде за изпълнение на строежи втора група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (издаден от председателя на Камарата на строителите в България, обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с притежание на валиден контролен талон.
Обстоятелствата се декларират в част IV, раздел „А“, т.1 на ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на копие на удостоверение/талон за регистрация.
Забележка: Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове СМР, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи. Ако подизпълнител ще извършва отделни части или видове СМР, той също трябва да бъде вписан в Регистъра за съответната категория и група строежи, съответно за изпълнение на отделни видове СМР съобразно декларираните работи, които ще извършва.
Относно чуждестранните участници: на етап подаване на оферта се допуска регистрация в еквивалентен регистър. Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за Камарата на строителите, чуждестранни юридически и физически лица - строители по смисъла на Закона за устройство на територията, на които е възложено изпълнението на инвестиционни проекти на територията на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, не се вписват в Централния професионален регистър на строителя. Строителят уведомява писмено председателя на комисията по чл. 26 от Закона за Камарата на строителите в 7-дневен срок след сключването на договора с възложителя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за строител за строежи първа категория съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Участникът попълва информацията за застрахователната си полица в част IV, раздел „Б“, т. 5 на ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на копие на застрахователна полица със застрахователна сума по полицата минимум 600 000 лв.
Забележка: Ако застраховката изтича преди декларирания срок за изпълнение на поръчката, преди сключване на договора, избраният за изпълнител представя такава, покриваща целия срок на договора. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).


Застрахователната сума по полицата да бъде минимум 600 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е извършил строителство за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата – идентично или сходно с предмета на поръчката.
Декларира се в част IV, раздел „В“, т. 1а на ЕЕДОП като се посочва електронен адрес на базите данни с достъп до документите, от които да е видно декларираното.
Под сходен предмет се разбира строително-монтажни работи, строителство на жилищни и/или смесени сгради с прилежащи паркинги, сгради и съоръжения за обществено обслужване, сгради и инфраструктура на летища, производствени сгради и съоръженията към тях.
Декларира се в част IV, раздел „В“, т. 1а на ЕЕДОП.
Посочва се електронен адрес на базите данни с достъп до цитираните документи, от които да е видно декларираното.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


Участникът да има изпълнени поне 3 броя дейности идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Проект 3AF31046 се финансира със 100% финансови средства от общите фондове на НАТО по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като не се начислява ДДС. Изпълнителят следва да поиска освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност на основание Споразумение относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители, ратифицирано със закон, обнародван в ДВ, бр. 83/24.09.2004 г. обн., ДВ, бр. 105/30.11.2004 г.
Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в рамките на одобрените финансови средства за изпълнение на проекта от органите на НАТО и не следва да бъде превишавана.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/10/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. София, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната". Забележка: При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час

Офертите и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, и представители на средствата за масово осведомяване. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

* Възложителят осигурява пълен достъп до целия пакет документи по процедурата на Профила на купувача на интернет-страницата на Министерството на отбраната: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro, където се публикуват и всички съобщения до участниците.
* Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти.
* Всички документи трябва да бъдат на български език. Ако са включени такива на чужд език, същите трябва да са придружени и с официален превод на български език.
* Условия за участие - кратко описание на обстоятелствата относно лично състояние, които биха могли да доведат до отстраняване (липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор се декларират в ЕЕДОП съгласно указанията за попълване и изискванията на Възложителя в документацията):
- Наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 (без т. 4, която е неприложима в случая), чл. 55, ал. 1, т. 1 (освен при доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП) и/или по чл. 107 от ЗОП.
- Ако представената оферта не обхваща или не съответства на всички видове и количества СМР, включени в количествената сметка (Приложение към документацията), при допуснати аритметични грешки или при посочване на цени в техническото предложение или при предлагане на срок за изпълнение, надвишаващ посоченият от Възложителя в Глава I, т. 3 от документацията или предлагането на срок на валидност на офертата, различен от посочения от Възложителя в Декларация – образец (Приложение към документацията).
- При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Отсъствието на обстоятелствата по чл.327б от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация по образец;
- Участници, за които са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона. (вж ГЛАВА II, т. 1.7 от документацията).
* Специални условия, свързани с икономически и социални аспекти на изпълнението, опазване на околната среда и със заетостта: съгласно Глава II, т. 5.12.6., буква "д" от документацията.
* Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
* Начина на плащане е посочен в проекта на договор (приложение към документацията) като е предвидена възможност за предоставяне на аванс не повече от 20 % от крайната предлагана цена.
* При подписване на договор, участникът, избран за Изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на същия (без ДДС), а в случай на поискан аванс - гаранция, която обезпечава 100 % авансово предоставените средства.
* Всички останали условия за участие, критерии за подбор, минимални изисквания и изискуема информация (декларации, оферта, гаранции и други), са описани подробно в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва