Деловодна информация
00164Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
20-26-589 18/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/09/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова +359 29220749/+359 29220703
m.d.ivanova@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26030-Авиобаза Безмер
71320000      
Услуги

1. Проект 3AF31020 – „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/ за AGSR авиация“:
Проектът цели изграждане на складов район за съхранение на гориво-смазочни материали /ГСМ/ за осигуряване на обща номинална вместимост от 1200 м3 с прилежащи съоръжения и системи за съхранение, транспортиране и раздаване на JET гориво, командна сграда, ограда и път за достъп.
2. Проект 3AF31025 – „Възстановяване на вътрешен път“:
Проектът предвижда възстановяване на съществуващ път с дължина 2 200 м и ширина 6 м за обслужване на съоръженията на НАТО, свързващ площадките за стратегически и тактически транспортни самолети, карго терминала , предвижданите за изграждане нови сграда за ЛС и склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
534000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Действащ войскови район на територията на Авиобаза Безмер, обл. Ямбол, военно формирование 26 030.

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 – Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), включващo следните дейности:
1. Изработване на отделни Сметки за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) за проекти 3AF31020 и 3AF31025 при спазване на Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти на летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds for Airfields Projects Technical Guidance) и на Критерии и стандарти на НАТО за летища Bi-MNCD 85-5 и Technical (Criteria and) Standards for POL facilities.
2. Изработване на отделни инвестиционни проекти за проект 3AF31020 и за проект 3AF31025 във фаза „работен проект” и подробни количествено-стойностни сметки, съгласно Задания за проектиране /Приложения към документацията/, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
3. Защита на Сметкaта за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) и инвестиционния проект при възникнали въпроси в това число и пред органите на НАТО.
4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) с два подпоказателя: ТП1 - Професионална компетентност на проектантите в екипа и ТП2 - Концепция за изпълнение на проектирането    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
534000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
50

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да бъде проектант застрахован за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на копие на валидна застрахователна полица. Ако застраховката на избраният за изпълнител изтича преди декларирания срок за изпълнение на поръчката, преди сключване на договора, същият представя такава, покриваща целия срок на договора. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).

Застраховката да се отнася за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума по полицата 300 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е извършил дейности по проектиране и авторски надзор за последните три години, считано от датата на подаване на офертата – с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, изискването се доказва чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.


Изисквано минимално ниво – Участникът да има изпълнени поне 3 броя дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „сходен предмет и обем“ се разбира проектиране и авторски надзор на складове/съоръжения за горива или складове/съоръжения за гориво–смазочни материали, с капацитет над 1200 куб.м.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/10/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Министерство на отбраната

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

* Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти.
* Всички документи трябва да бъдат на български език. Ако са включени такива на чужд език, същите трябва да са придружени и с официален превод на български език.
* Условия за участие - обстоятелствата относно лично състояние, които биха могли да доведат до отстраняване (липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор се декларират в ЕЕДОП съгласно указанията за попълване и изискванията на Възложителя в документацията):
- Наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-3, 5 и 7, чл. 55, ал. 1, т. 1 (освен при доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП), чл. 101, ал. 9 и ал.11 и/или по чл. 107 от ЗОП.
- Ако представената оферта не обхваща или не съответства на изискванията на възложителя и заданието за проектиране, при посочване на цени в техническото предложение или при предлагане на срок за изпълнение, надвишаващ посоченият от Възложителя.
- При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
- Участници, за които са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона.
* Всички останали условия за участие, критерии за подбор, минимални изисквания и друга изискуема информация са описани подробно в документацията за обществената поръчка.
* При сключване на писмен договор избраният за изпълнител учаснтник в процедурата представя необходимите документи за доказване на обстоятелствата относно личното състояние и представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от общата му стойност.
Прогнозната стойност е в рамките на одобрените финансови средства за изпълнение на проектите от органите на НАТО, както следва:
-за проект 3AF31020 - 490 000 лева и не може да бъде надвишавана;
-за проект 3AF31025 - 44 000 лева и не може да надвишавана.
За изготвяне на своята оферта участниците се водят от Заданията за проектиране.
С оглед на конфиденциалния характер на нормативните документи на НАТО, същите ще бъдат предоставени на изпълнителя по договора.
Въпреки това възложителят ще предостави възможност на участниците по желание да се запознаят с документите на НАТО по време на организирания оглед или на адреса на Възложителя (посочен в Раздел I на Обявлението).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва