Деловодна информация
00738
93 23/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/08/2017 (дд/мм/гггг)
00738-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на РБ,подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация"
48000000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“, като основните цели на настоящата поръчка са:
• Изграждане на електронен официален бюлетин на ведомството и съпътстващ инструментариум за поддържането му, интегриран с администриращата информационна система за обектите на индустриалната собственост IPAS;
• Изграждане на публично достъпен електронен регистър на Представителите по индустриална собственост (ПИС) и електронни услуги по вписвания и заличавания в него;
• Автоматизиране на работните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“ и интегрирането им с работните процеси в специализираната администрация по отношение на обектите на индустриалната собственост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б

Предметът на настоящата обществена поръчка е Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“:
• Изграждане на електронен официален бюлетин на ведомството и съпътстващ инструментариум за поддържането му, интегриран с администриращата информационна система за обектите на индустриалната собственост IPAS;
• Изграждане на публично достъпен електронен регистър на Представителите по индустриална собственост (ПИС) и електронни услуги по вписвания и заличавания в него;
• Автоматизиране на работните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“ и интегрирането им с работните процеси в специализираната администрация по отношение на обектите на индустриалната собственост.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по-малък от 500 000,00 лева.За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: Участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.
Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 250 000,00 лв. оборот от дейности, свързани с анализ и/или изготвяне на технически спецификации и/или разработване и внедряване на софтуер за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За участник - чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: попълват поле 1а) - за изискването, свързано с реализиран минимален общ годишен оборот за последните три приключили финансови години) и поле 2а) - за изискването, свързано с реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години) на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката. През последните 3години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: Да е изпълнил минимум 2услуги/дейности включващи анализ и/или изготвяне на системен проект/техническа спецификация за разработване на софтуер; разработка и внедряване на уеб–базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер, от които поне една от услугите/дейностите да включва предоставяне на електронни услуги.”При подаване на офертата, Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът,избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на:анализ,проектиране,разработване,внедряване и поддръжка на софтуерни решения в областта на информационните технологии.При подаване на офертата, Участникът следва да попълни раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Участникът следва да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001:2013 или еквивалентен с обхват в областта на: анализ,разработване,внедряване на софтуерни решения в областта на информационните технологии.При подаване на офертата,Участникът следва да попълни раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Не се допуска участникът да е в процес на сертифициране. Сертификатите следва да са валидни към датата на сключване на договор.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи:Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 27001:2013 или еквивалент;Сертификатите по т. 1.и т. 2, трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.Участниците следва да разполагат със следния персонал- Ръководител на проект-Висше образование:математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни,право,икономика,администрация и управление/еквив.Практически опит като ръководител/помощник ръководител на проект/екип в поне2 успешно приключени проекта в областта на ИТ- разработване и внедряване и поддръжка на уеб базирани информ. с-ми,от които поне 1 проект да е свързан с разработка и поддръжка на софтуер в...
продължава в доп. и-ция раздел VI. 3)


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия и на изискванията на чл.6,ал. 2 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% от цената на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в една от следните форми:Парична сума;Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Патентно ведомство:IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, приемна - етаж 1

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

областта на индустр. или интелект.обственост и мин. 1 проект свързан с разработка и поддръжка на софтуер за предоставяне на ел. админ. услуги;Да притежава сертификат по някоя от методологиите за управление на софтуерна разработка и/или предоставяне на ИТ услуги (RUP,SCRUM,ITIL/еквивалентни).Юрист-Висше образование „магистър"„Право“/еквивалентна;Общ проф. юридически опит- минимум 3 години.Специфичен опит като юрид. експерт в най-малко 2 приключили проекта/дейности,включващи анализ и проучване на админ. структури и процесите по предоставяне на ел. админ.услуги.Бизнес аналитик-Висше образование- математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни,право,икономика,администрация и управление/еквивалентно;Опит в бизнес анализа на поне 2приключили проекта в областта на информ.технологии,включващ разработване и внедряване на уеб базиран програмен продукт;Опит в анализа и моделирането на работните процеси във връзка със заявяването,експертизата и регистрацията на обектите на индустр.собственост;Да притежава сертификат за преминато обучение по моделиране на бизнес процеси.Системен архитект-Висше образование: математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни;Да е участвал в поне 2 приключили проекта/отделни дейности в областта на ИТ,включващи софтуерен анализ и/или анализ и спецификация на изискванията и разработване на уеб базиран програмен продукт,от които поне 1 да е свързан/а с предоставяне на ел.админ. услуги;Опит в изпълнението на най-малко 1 успешно приключил проект/дейност,свързан с разработка на софтуер в областта на индустр.или интел. собственост,включващ анализ и спецификация на изискванията и изграждане на системна архитектура.Специалист Бази данн-Висше образование:математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни;Познания и професионален опит в областта на проектиране,разработка,внедряване и поддръжка на бази данни със средствата на MS SQL Server 2008/еквив.Сертификати MCTS:SQL Server 2008,Database Development, MCITP: Database Developer 2008/еквив.;Участие в поне в 2 успешно приключили проекта/отделни дейности за разработване и внедряване на уеб базирана информ. с-ма/приложен софтуер.Софтуерен инженер- 2 бр.-Висше образование:математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика или еквивалентни;Професионален опит на всеки един от експертите в поне 2 успешно приключени проекта за разработване,внедряване и поддръжка на уеб базирани информационни системи и/или портали и/или приложен софтуер;Опит в изпълнението на поне проект/дейност,свързан с разработка на софтуер за предоставяне на ел. админ. услуги;Поне1 от експертите да притежава валиден сертификат за програмиране на Java:Sun Certified Java Associate/еквив./ Sun Certified Java Programme/еквив./ Sun Certified Java Developer/еквив./ Sun Certified Business Component Develope/еквив./Sun Certified Enterprise Architect/еквив./ Oracle Certified Associate/еквив.,Java SE Programmer/еквив./ Oracle Certified Professional/еквив., Java SE Programmer/еквив./Oracle Certified Master/еквив.,Java SE Developer/еквив./Oracle Certified Professional/еквив.,Java EE Business Component Developer/еквив./Oracle Certified Master/еквив.,Java EE Enterprise Architect/еквив;Професионален опит на всеки1 от експертите в проектиране,разработване,внедряване,поддръжка и/или приложно администриране на софтуер с използване на Java2 технологии/еквив.Ръководител по качество-Висше-математика;информатика и компютърни науки;комуникационна и компютърна техника;електротехника,електроника и автоматика/еквив.,право,икономика,администрация и управление/еквив.;Да е участвал в поне 2успешно изпълнени проекта/дейности в областта на информ.техн.,свързани с осигуряване на качеството на софтуерната разработка

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва