Деловодна информация
01262
ПО-03 21/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/08/2017 (дд/мм/гггг)
01262-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Район Лозенец Столична община 0006963270564
бул. Васил Левски № 2
София BG411 1242 България
Борислав Костов +359 28656672
b.kostov@lozenets-sofia.org +359 28656604

Интернет адрес/и

www.lozenets-sofia.org

www.lozenets-sofia.org


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.lozenets-sofia.org
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

СМР

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамил
45000000      
Строителство

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: Извършване на строително-монтажни дейности на Сгради, инвеститорски контрол по време на строителството, строителен надзор по време на строителството
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1294286      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Миджур" № 16,

Обособена позиция 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16. Обособена позиция 1.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16 (по обособена позиция 1) Обособена позиция 1.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16 (по обособена позиция 1)
Критериите по-долу
 
ДА най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
149507      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Лале" № 8

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8.Обособена позиция 2.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8 (по обособена позиция 2)Обособена позиция 2.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Лале“ № 8 (по обособена позиция 2)
Критериите по-долу
 
ДА да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
128731      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда са административен адрес: гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 27

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27.Обособена позиция 3.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27 (по обособена позиция 3) Обособена позиция 3.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 27 (по обособена позиция 3)
Критериите по-долу
 
ДА да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
203227      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Теодосии Търновски" № 26

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26.Обособена позиция 4.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26 (по обособена позиция 4) Обособена позиция 4.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Теодосий Търновски“ № 26 (по обособена позиция 4)
Критериите по-долу
 
ДА Да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
123055      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Димитър Димов" № 3

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3, Обособена позиция 5.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3 (по обособена позиция 5)Обособена позиция 5.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3 (по обособена позиция 5)
Критериите по-долу
 
ДА да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
191274      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Якубица" № 14

Обособена позиция 6 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14.Обособена позиция 6.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14 (по обособена позиция 6)Обособена позиция 6.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 14 (по обособена позиция 6)
Критериите по-долу
 
ДА Да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
243306      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Обособена позиция 7 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул. "Зелено дърво" № 7

Обособена позиция 7 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7.Обособена позиция 7.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7 (по обособена позиция 7)Обособена позиция 7.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ № 7 (по обособена позиция 7)
Критериите по-долу
 
ДА Да. най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
100656      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.

II.2) Описание 1

Обособена позиция 8 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сграда с административен адрес: гр. София, ул."Папа Йоан ПавелII" № 3

Обособена позиция 8 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3,Обособена позиция 8.2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3 (по обособена позиция 8) Обособена позиция 8.3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Папа Йоан Павел II“ № 3 (по обособена позиция 8)
Критериите по-долу
 
ДА да. Най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
154530      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка е открита при условията на чл. 114 ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране за възложените дейности. Договорът ще бъде сключен под отлагателно условие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискванията към участниците и изискуемите документи са посочени в документацията за участие публикувана в профила на купувача.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособени позиции - СМР минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от посочените суми по обособени позиции в документацията за участие.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на два обекта за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, включително да отговаря на посочените в документацията за участие технически и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала 7, ет. 7 гр. София, бул. Васил Левски № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителя предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 ЗОП. Договорът за обществена поръчка ще бъде сключен под условие - клауза за отложено изпълнение до получаване на уведомление, че е осигурено финансиране. В случай, че уведомлението не е получено до изтичането на тримесечен срок от сключването на договора, всяка от страните по него може да поиска прекратяването му без предизвестие на основание чл. 114 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10 дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва