Деловодна информация
00831
ОП-205 11/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
00831-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив 115214445
ул. Колхида - продължение
Пловдив BG421 4004 България
инж. Н. Василева +359 32277607
zop@mtb-plovdiv.com +359 32674659

Интернет адрес/и

www.mtb-plovdiv.com

http://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0002702.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0002702.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив
33696500      
Доставки

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив по 21 обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
11

II.2) Описание 1

СК – МВ /имуноинхибиране/ / реактив + калибратор+ контрол / 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

6.1 Реактив за СК – МВ /имуноинхибиране/ 50 мл мл. 500
6.2 Калибратор за СК – МВ /имуноинхибиране/ 1 х 3 мл мл. 6
6.3 Контрол за CK – MB – нормален 1 х 3 мл мл. 6
6.4 Контрол за CK – MB – патологичен 1 х 3 мл мл. 6
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
520      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Hb A 1c – турбидиметричен/ реактив+калибратор + контрол/ - директен метод 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

9.1 Реактив за Hb A1c – турбидиметричен- директен метод 20 мл мл. 300
9.2 Калибратор за HbA1c /турбидиметрия /- директен метод 5 х 1 мл мл. 10
9.3 Контрол за Hb A1c / турбидиметричен/- в референтната област 4 х 0,5 мл мл. 4
9.4 Контрол за Hba1c / турбидиметричен / - в патологичната област 4 х 0,5 мл мл. 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за високоспециализирани изследвания 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

12.1 Реактив за имуноглобулин Е / турбидиметрия/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.2 Реактив за имуноглобулин M/ турбидиметрия/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.3 Реактив за имуноглобулин G/ турбидиметрия//+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.4 Реактив за имуноглобулин A/ турбидиметрия//+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 100
12.5 Мултикалибратор за индивидуални белтъци /турбидиметрия / 5 х 1 мл мл. 10
12.6 Контрол нормален за индивидуални белтъци / турбидиметрия/- 1 ниво 2 х 3 мл мл. 6
12.7 Контрол патологичен за индивидуални белтъци /турбидиметрия /- 2 ниво 2 х 3 мл мл. 6
12.8 Реактив за фракции на комплемента -С3/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.9 Реактив за фракции на комплемента -С4/+ калибратор + контрол 1 х 50 мл мл. 50
12.10 Контроли нормален и патологичен за С3 и С4 5 х 1 мл мл. 5
12.11 Калибратор за С3 и С4 - нива 5 х 1 мл мл. 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Захари ампулирани 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ-Пловдив

14.1 Захароза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.2 Лактоза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.3 Малтоза 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.4 Манит 1% кутия по 100 бр бр. 100
14.5 Декстроза 1 % кутия по 100 бр бр. 100
14.6 Среда за определяне на декарбоксилаза и дехидролаза с L- аргинин –ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
14.7 Среда за определяне на декарбоксилаза с L- орнитин- ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
14.8 Среда за определяне на декарбоксилаза с L- лизин- ампули течни кутия по 50 бр бр. 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
615      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични аглутиниращи серуми за салмонела -стъкло 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ-Пловдив

15.1 -Поливалентен ОА-ОЕ 1мл мл. 3
15.2 -ОА(О2,12) 2мл мл. 3
15.3 -ОВ(04,5,12) 2мл мл. 3
15.4 -ОС(06,7,8) 2мл мл. 3
15.5 -ОД(09,12) 2мл мл. 3
15.6 -ОЕ(03,10,15) 2мл мл. 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
865      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Шигелни аглутиниращи серуми 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ-Пловдив

16.1 -Шигела дизентерия 1(Шига) мл. 3
16.2 -Шигела дизентерия 2(Шмитц) мл. 3
16.3 -Шигела дизентерия 3 мл. 3
16.4 -Шигела дизентерия 4 мл. 3
16.5 -Шигела дизентерия 11 мл. 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
780      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Шигелни групови 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ-Пловдив

17.1 - шигела флекснери(1-6,X,Y,Z) поливалентен мл. 3
17.2 - шигела бойдии поливалентен І (за тип 2,5,7,12,14) мл. 3
17.3 - шигела бойдии поливалентен ІІ (за тип 1,4,9,10,11) мл. 3
17.4 - шигела бойдии поливалентен ІІІ (за тип 3,6,8,13,15) мл. 3
17.5 - шигела зоней(S+R) мл. 3
17.6 - шигела флекснери 6(Нюкасъл) мл. 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
965      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични аглутиниращи серуми за E.coli-стъкло 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

18.1 E.coli –поливалентен тип 1 мл. 3
18.2 E.coli поливалентен тип 2 мл. 3
18.3 E.coli поливалентен тип 3 мл. 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
415      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Диагностични тестове за идентификация 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

19.1 Сем. Енеробактерицея кит бр 2
19.2 Стафилококи кит бр 2
19.3 Стрептококи кит бр 2
19.4 Гъби кит бр 2
19.5 Неферментативни гр(-) кит бр 2
19.6 Тест за диагностика на сифилис(бърз тест) кит бр 2
19.7 Тест за диагностика на хламидия(бърз тест) кит бр 2
19.8 Тест за диагностика на гонорея(бърз тест) кит бр 2
19.9 Тест за диагностика на микоплазма(бърз тест) кит бр 2
19.10 Тест за диагностика на хеликобактер(бърз тест) кит бр 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3240      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Антибиотични дискове 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

20.1 ампицилин 2 500 саше 500
20.2 ампицилин 10 500 саше 500
20.3 бацитрацин 2 500 саше 500
20.4 бацитрацин 10 500 саше 500
20.5 цефалотин 30 500 саше 500
20.6 хлорамфеникол 500 саше 500
20.7 клиндамицин 2 500 саше 500
20.8 клоксацилин cx -1 500 саше 500
20.9 колистин 10 500 саше 500
20.10 доксациклин30 500 саше 500
20.11 оксацилин1 500 саше 500
20.12 еритромицин15 500 саше 500
20.13 нитрофурантоин 100 500 саше 500
20.14 гентамицин 10 500 саше 500
20.15 гентамицин 120 50 саше 100
20.16 канамицин 30 500 саше 500
20.17 линкомицин 2 500 саше 500
20.18 налидиксова киселина30 500 саше 500
20.19 неомицин 30 500 саше 500
20.20 новобиоцин 5 500 саше 500
20.21 пеницилин 10 500 саше 500
20.22 полимиксин300 500 саше 500
20.23 тетрациклин 30 500 саше 500
20.24 ванкомицин 30 500 саше 500
20.25 Бисептол 500 саше 500
20.26 карбеницилин 100 500 саше 500
20.27 тобрамицин10 500 саше 500
20.28 цефокситин30 500 саше 1000
20.29 цефазолин30 500 саше 500
20.30 амикацин30 500 саше 1000
20.31 триметроприм5 500 саше 500
20.32 метронидазол80 500 саше 500
20.33 цефотаксим 30 500 саше 500
20.34 пиперацилин 100 500 саше 500
20.35 цефоперазон 75 500 саше 500
20.36 цефуроксим 30 500 саше 500
20.37 азлоцилин 75 500 саше 500
20.38 аугментин 30 500 саше 1000
20.39 цефтазидим 30 500 саше 1000
20.40 цефтриаксон 30 500 саше 1000
20.41 астреонам 30 500 саше 500
20.42 имипенем 10 500 саше 1000
20.43 норфлоксацин 10 500 саше 1000
20.44 цефаклор 30 500 саше 500
20.45 цефотетан 30 500 саше 500
20.46 ципрофлоксацин 5 500 саше 1000
20.47 меропенем 10 500 саше 1000
20.48 левофлоксацин 5 500 саше 1000
20.49 фосфомицин 200 50 саше 50
20.50 цефотаксим клавуланова киселина 50 саше 50
20.51 цефтазидим клавуланова киселина 50 саше 50
20.52 цефадроксил 30 50 саше 50
20.53 пефлоксацин 5 50 саше 100
20.54 тейкопланин 30 500 саше 500
20.55 цефаликсин 500 саше 500
20.56 Тигациклин 15 50 саше 250
20.57 Линезолид 30 50 саше 250
20.58 Цефоперазон сулбактам 50/50 500 саше 500
20.59 пирерацилин тазобактам 100/10 500 саше 1000
20.60 моксифлоксацин 500 саше 500
20.61 ампицилин -сулбактам 20 500 саше 500
20.62 цефиксим 5 500 саше 500
20.63 офлоксацин 5 500 саше 1000
20.64 кларитромицин 15 500 саше 500
20.65 азитромицин 15 500 саше 500
20.66 цефпрозил 30 500 саше 500
20.67 стрептомицин 300 50 саше 50
20.68 цефепим 30 500 саше 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предлаганите продукти от ОП 20, трябва да са съвместими за работа с наличния в Микробиологична лаборатория на Възложителя диспензер - BECTON DICKENSON!
Допуска се участник да предложи безвъзмездно на възложителя затворена система - диспенсзер съвместим със съответните предлагани дискови антибиотици за срока на договора и/или до изчерпване на количеството съгласно условията на поръчката!

II.2) Описание 1

Контактни плаки за контрол на дезинфекцията 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МТБ - Пловдив

21.1 Контактни плаки за контрол на дезинфекцията опаковка бр. 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Да притежават валидно разрешение, за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да притежават Декларация за произход и съответствие, издадена от производителя на оферираните лабораторни реактиви или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие, издаден от компетентен орган по смисъла на Закона за медицинските изделия.
Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства за доставка.
Участниците трябва да разполагат със собствена или наета складова база.


няма
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение, рапортна зала 1 етаж

Получените заявления или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.02.2018

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят дава възможност да се участва за една или няколко обособени позиции.
Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие и един ЕЕДОП, тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви.
Прогнозната стойност на поръчката, както и прогнозните стойности на отделните обособени позиции, е пределна и не може да бъде надвишавана.
Ценово предложение на участник, което надвишава прогнозните стойности, няма да бъде разглеждано.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3 % от стойността на договора без ДДС. Същата се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя за срока на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. чл. 197, ал.1 т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва