Деловодна информация
00087
 
да
да
01/08/2017 (дд/мм/гггг)
00087-2017-0100 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска №33
София BG411 1000 България
Диана Цекова +359 29377345
dtzekova@sofia.bg +359 29377504

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=67662&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево
45215000      
Строителство

Ремонтните дейности в дома за възрастни с деменция в кв. Княжево включват строително-ремонтни работи по следните части: Разрушаване, АС, Електро, Инфраструктура, ОВК, Противопожарна инсталация, ВиК и следва да бъдат извършени съгласно посоченото в количествено-стойностните сметки.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1245000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45215000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Столична община, гр.София, бул. „Цар Борис III” 202, Дом за възрастни с деменция

Участникът следва да извърши строително-ремонтни работи по следните части: Разрушаване, АС, Електро, Инфраструктура, ОВК, Противопожарна инсталация, ВиК , подробно описани в количествено-стойностните сметки.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение    20
Срок за изпълнение    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
1245000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
65

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи Първа група – Трета-Пета категория или да е вписан в съответния регистър на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Доказване на съответствието с горното изискване става по реда на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, с копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строеж.. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл.67, ал.5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл.112, ал.1, т от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството.
2. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда.


1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват, приложим към предмета на настоящата обществена поръчка, което обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.
2.Участникът следва да прилага система за управление на околната среда EN ISO 14001-2004/2015 или еквивалент, което обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.
Документи за доказване на изискванията по:
т.1 и т.2. - копия на сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки;
Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ул. Париж № 3 ет. 1 стая 109

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл.22 от ЗПУКИ. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на поръчката в посочения в договора размер и срок. При наличие на авансово плащане Изпълнителят представя банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс.
3. Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението и въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от Изпълнителя и проверен и съгласуван с инвеститорски контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор. Разплащането ще се извършва след предоставяне на фактура от Изпълнителя, в 30 (тридесет)- дневен срок. 4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).5. В съответствие с чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 6. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва