Деловодна информация
00233
ЖИ-23419 06/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
06/07/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж. Стоянка Тодорова +359 29322458
st.todorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPp%2bShU36GcXww%3d%3d
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
инж. Петко Тодоров +359 29326079
st.todorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 29326115
st.todorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември
45234100      
Строителство

Модернизацията на жп участък Костенец–Септември включва дейности:1.Проектиране:работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.2.Строителство:железен път, осигуряване на проектна скорост на железен път 160km/h за пътнически и 120km/h за товарни влакове, тип релси 60Е1, земно платно, нови съоръжения на контактната мрежа, външно електро-захранване и осветление, маршрутно-компютърни централизации в гарите Костенец нова и Белово и автоблокировка в прилежащите междугария, тунели, надлези, мостове, виадукти, подпорни стени, водостоци, пътища, шумозащитни съоръжения, отводнителни съоръжения, нов оптичен кабел, системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи, ограда.3.Авторски надзор за проекта за сигнализация и телекомуникации по смисъла на чл.162, ал.2 от ЗУТ.4.Пускане в експлоатация–изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
361482526.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45234100      
45221242      
71312000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Железопътната линия София – Пловдив, в железопътния участък Костенец – Септември.

Началото на жп участъка Костенец – Септември (съгласно изготвения технически проект) е нов км 73+598 по Път I и нов км 73+599 по Път ІІ, намиращи се преди входната гърловина на нова Гара Костенец. Краят на участъка е нов км 98+121 на Път I и съответно нов км 98+156 на Път II. Железопътната линия Костенец – Септември съгласно техническия проект е двойна, електрифицирана, с приблизителна дължина 24,5 км, с нормално железопътно междурелсие 1435 mm. Проектът включва нова гара Костенец, съществуваща гара Костенец, връзката между нова и стара гара Костенец и гара Белово. Извън обхвата на настоящата обществена поръчка е гара Септември. Изпълнението на договора за модернизация на жп участък Костенец – Септември включва следните дейности:
1. Проектиране:
• Изготвяне на Работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;
• Изготвяне на технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.
2. Строителство, включващо следните основни дейности:
• Железен път:
? Осигуряване на проектна скорост на железен път 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове;
? Габарит на натоварване GC, в междугарията и в гарите за главните и приемно-отправни коловози;
? Тип на релсите 60Е1;
? Земно платно, в съответствие с изискванията за проектна скорост, съгласно техническите изисквания на Наредба №55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.
• Нови съоръжения на контактната мрежа, системи и съоръжения на външно електро-захранване и външно осветление на гаровите райони;
• Дейности и взаимодействия по инсталиране, тестване и пускане в действие на маршрутно-компютърни централизации (МКЦ) в гарите Костенец нова и Белово и автоблокировка в прилежащите междугария, включително в съседните на проекта междугария гара Ихтиман – нова гара Костенец и гара Белово – гара Септември.
• Изграждане на:
? 3 броя тунели (3х1 за двойна жп линия) с приблизителна обща дължина 4568 м. и евакуационни площадки. Съгласно техническия проект изпълнението на тунелите се предвижда да се извърши по тунелен способ;
? 3 пътни надлеза над новата жп линия и 1 пътен подлез;
? 23 бр. мостове и виадукти с приблизителна дължина 2230 м;
? подпорни стени с обща дължина 3136 м и една полутунелна конструкция („плъзгач“) с дължина 117 м;
? 30 бр. водостоци и прокари;
? 18 бр. пътни водостоци;
? пътни подпорни стени с обща дължина 960 м;
? републикански пътища с дължина 1820 м;
? общински пътища с дължина 1836 м;
? служебни пътища (пътища за достъп до евакуационни площадки) с дължина 4517 м;
? селскостопански пътища с дължина 1040 м;
? шумозащитни съоръжения с обща дължина 4272 м;
? един пешеходен подлез и две пешеходни пасарелки;
? отводнителни съоръжения (отводнителни канали, предпазни канали, дренажни системи);
? изместване/реконструкция на 42 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура;
? тръбно канална мрежа за Системите за сигнализация и телекомуникация в гарите и междугарията, полагане на нов оптичен кабел и изместване на съществуващия оптичен кабел;
? изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи
• Ограда от двете страни на жп участъка за възпрепятстване преминаването през жп линията, в гарите и междугарията;
3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проекта за сигнализация и телекомуникации в обхвата и по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
4. Пускане в експлоатация – изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.
Възложителят организира организиран оглед, при условията, посочени в документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА (Т1) Изпълнение на дейностите по проектиране    4
(Т2 ) Продължителност на прекъсванията на влаковото движение    10
(Т3) Срок за изпълнение на Тунел № 11    8
(Т4) Срок за изпълнение на Виадукт на км 83+259    7
(Т5) Влагане в строежа на изкопаните земни маси и инертни материали от участъка    6
(Т6) Срок за експлоатация на гара Белово с пултове за временно управление    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
361482526.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за Свързване на Европа (МСЕ) – Сектор „Транспорт“

Комплексна оценка КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1–Цена;ПТ2–Техническа оценка. Т1=(Цmin/Цi)*60;ПT2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6, Т1=2 или 4, Т2=(Ппр,min/Ппр,i)*10, Т3=(Т3min/Т3i)*8, Т4=(Т4min/Т4i)*7, Т5=(Т5i/Т5max)*6, Т6=(Т6min/Т6i)*5
В прогнозната стойност са включени непредвидени работи в размер 10% от стойността или 32862047.86 лв. без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.
Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране и строителство, или еквивалент.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
–проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева;
–строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. За целите на настоящата поръчка дейност за строителство със сходен предмет е: ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент за скорост на пътническите влакове равна или по-голяма от 160 км/ч, за последните 5 г. считано от датата на подаване на офертата, като изпълнението включва:а) строителни дейности по железен път на 1 гара и прилежащо междугарие;б) поне 1 нов жп виадукт или жп естакада;в) нова маршрутно компютърна централизация на поне 1 гара с минимум 4 коловоза и автоблокировка на прилежащите междугария;г)нова контактна система и строителство на нов железопътен/пътен тунел с минимална дължина 1000м, за последните 10 г. считано от датата на подаване на офертата.2.Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност.3.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.4.Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 и 4 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При подаване на офертата, съответствието се посочва в раздел В и раздел Г на Част IV от ЕЕДОП.
Документи за доказване:1. Списък на строителството с предмет и обем, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, в който е посочена професионална компетентност на лицата;3.Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл.64, ал.7 от ЗОП.Документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Да е изпълнил успешно минимум 1 дейност за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката. Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на 1 или няколко договора/проекта по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътната инфраструктура, съответно пътна инфраструктура.
2. Да разполага с персонал и ръководен състав, с образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и професионален опит, както следва: 2.1.Ръководител на екипа-най-малко бакалавър, инженер и/или икономист; 2.2.Ключов експерт Контрол на качеството-най-малко бакалавър, инженер; 2.3.Ключов експерт Железен път-най-малко бакалавър, строителен инженер, специалност Транспортно строителство или еквивалент; 2.4.Ключов експерт Съоръжения-най-малко бакалавър, строителен инженер, специалност Транспортно строителство или Строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; 2.5.Ключов експерт Тунели-най-малко бакалавър, строителен инженер; 2.6.Ключов експерт Контактна мрежа-най-малко бакалавър, електроинженер, специалност Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент; 2.7.Ключов експерт Сигнализация и телекомуникации - най-малко бакалавър, инженер или електроинженер, специалност Осигурителна и комуникационна техника или еквивалент. Всички експерти от 2.1 до 2.7 да са изпълнявали функциите на съответния експерт в 1 завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент за скорост на пътническите влакове равна или по-голяма от 160 км/ч. За ръководителят на екипа се допуска да е изпълнявал функциите и на заместник ръководител на екип. За експерта по 2.5 се допуска да е изпълнявал и функциите на експерт Тунели в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на пътна инфраструктура. Под „завършен обект“ се разбира извършено ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция, за което към датата на подаване на офертата има документ, удостоверяващ доброто (без никакви забележки) изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението. Да има неключови експерти не по-малко от 17 бр., както следва: 1. Геология; 2. Геодезия; 3. Контрол на качеството; 4. Железен път; 5. Съоръжения; 6. Тунели; 7. Контактна мрежа; 8. Високоволтови съоръжения; 9. Нетягово електрозахранване; 10. Сигнализация и телекомуникации; 11. Безопасност и здраве при работа; 12. Пожарна безопасност; 13. Координация и докладване; 14. Интерфейс мениджър; 15. Екология; 16. Финанси; 17. Технологии и организация на влаковата работа. За тези неключови експерти се изисква най-малко “средно образование“. За чуждестранните лица, ключови и неключови експерти, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионални квалификации. Не се допуска ключов експерт да съвместява функциите на друг ключов експерт или на неключов експерт. Не се допуска даден неключов експерт да съвместява функциите на друг неключов експерт. Ключовите експерти и неключовите експерти трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на проекта.
3. Да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура).
4. Да има внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2005/БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на жп инфраструктура). Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащане:авансово до 10% от договорната цена без ДДС, обезпечено с гаранция за авансово плащане (безусловна и неотменяема банкова гаранция/парична сума/застраховка), покриваща 100% размера, със срок на валидност до окончателното му възстановяване, приспада се пропорционално от всяко от междинните плащания до пълно възстановяване.Междинни: въз основа на изцяло завършени дейности/поддейности по ключови събития от съответен работен център.Сумата за всяко е по-голяма или равна на 2,5 млн.лв., ако съдържа само доставки на материали, и/или оборудване и/или проектиране-1 млн.лв.Окончателно: последното междинно плащане се приема за окончателно и е на стойност не по-малка от 16 млн.лв.Плащанията се извършват по банков път, в срок до 30 дни след издаване на данъчна фактура в оригинал и документи при условията на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 039-070067
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
773287

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията.За заверен документ се счита този, върху копието на който е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис и печат.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (декларира се в ЕЕДОП). Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник,за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при подаване на офертата, за всеки член на обединението се представя и отделен ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители и трети лица, при подаване на офертата, за всеки от тях се представя отделен ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е юридическо лице, както и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки от Национална агенция за приходите, www.nap.bg/; с опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите, www.moew.government.bg/; с закрила на заетостта – Агенция по заетостта, https://www.az.government.bg/; с условията на труд в страната – Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, www.gli.government.bg/.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от договорната цена без ДДС. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер до 10 % от договорната цена без ДДС срещу гаранция за авансово плащане за обезпечаване на авансово предоставените средства, покриваща 100% размера на авансовото плащане и със срок на валидност до окончателното му възстановяване. Гаранциите, които обезпечават изпълнението на договора и авансово предоставените средства се представят в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП. Други гаранции, свързани с изпълнението на договора: 1. Гаранция за обезпечаване на задълженията в Срока за съобщаване на дефекти за сума в размер на 5% от договорната цена без ДДС, срок на валидност 12 месеца. Когато има реализирани непредвидени разходи, размерът е 5% от сумата, представляваща сбор от договорната цена и реализираните непредвидени разходи без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на валидна безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал. При удължаване на Срока за съобщаване на дефекти, срокът на валидност на тази гаранция трябва да бъде удължен. 2. Валидна застраховка, обезпечаваща изпълнените работи за уговорения гаранционен срок, и доколкото е приложимо доставените съоръжения. Размерът на застрахователното покритие е 3,5% от договорната цена без ДДС. Когато има реализирани непредвидени разходи, стойността е 3,5% от сумата, представляваща сбор от договорната цена и реализираните непредвидени разходи по договора без ДДС. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ДП Национална компания Железопътна инфраструкутра, отдел Правен
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София 1233 България
a.nikolov@rail-infra.bg +359 29323928
www.rail-infra.bg +359 29310663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва