Деловодна информация
00712
046 23/06/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/06/2017 (дд/мм/гггг)
00712-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
ул. Солна №5
Поморие BG341 8200 България
Мирослав Динолов +359 620044
mayor@pomorie.bg +359 625236

Интернет адрес/и

www.pomorie.bg

http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=327


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=327
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие
45315100      
Строителство

Oбществената поръчка включва изпълнението на всички дейности по изграждането, текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление в гр. Поморие и съставните селища на Община Поморие. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:
- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения.;
- Офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление;
- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление;
- Направа на съединителни муфи до 1 kV;
- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление;
- Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление;
- Ремонт на осветителни тела;
- Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление;
- Настройка на часовници за улично осветление;
- Доставка и монтаж на часовници за улично осветление;
- Въвеждане на иновации за часовници за улично осветление;
- Ремонт на комутационна апарат
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45315100      
34928500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на Община Поморие

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички дейности по изграждането, текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление в гр. Поморие и съставните селища на Община Поморие. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са:
- Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения.;
- Офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление;
- Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление;
- Направа на съединителни муфи до 1 kV;
- Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление;
- Доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление;
- Ремонт на осветителни тела;
- Подмяна на осветители и осветителни тела за улично осветление;
- Настройка на часовници за улично осветление;
- Доставка и монтаж на часовници за улично осветление;
- Въвеждане на иновации за часовници за улично осветление;
- Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично осветление;
- Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела;
- Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично осветление;
- Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни;
- Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление и във връзка с изграждането и изграждане на нови.
– Други видове дейности свързани с изграждането и поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи трета група, трета категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката трета група, трета категория строежи).
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е трета група, трета категория строежи).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидни застрахователни полици или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката трета група, трета категория строежи)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, поради което следва да имат изпълнено строителство с предмет , идентично или сходно с тези на поръчката, изпълнено в последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под "сходен предмет" следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или поддържане на улично осветление.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
-1 бр. технически ръководител с минимум пета квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи с информация за притежание на съответното удостоверение
- 1 бр. координатор ЗБУТ с информация за притежание на съответното удостоверение;;
-3 бр. машинисти на автовишка с минимум втора квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи и да притежават свидетелство/удостоверение за управление на такъв тип автомобил и оборудване с информация за притежание на съответното удостоверение / свидетелство
-20 бр. електромонтьори с минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП..
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съобразно декларираното в ЕЕДОП.
3. Участникът следва да разполага с минимум следните съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнение на обществената поръчка:
-3 бр. Автовишки, две от които с минимална работна височина 14 м. и една с работна височина минимум 18м.
-1 бр. Електроагрегат подвижен мин 5kW .
-2 бр. Автомобил лекотоварен с минимална товароносимост 1,0 тон.
-1 бр. Автокран с минимална работна височина 10 метра и товароподемност минимум 16 тона
-1бр. товарен автомобил - самосвал
Участникът да разполага с материално – техническа база за престой и гариране на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
Участникът да има на свое разположение обособено самостоятелно работно място, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните работи.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, с посочване на вид автомобил/съоръжение/оборудване, марка, модел, регистрационен номер и основание за ползване; местонахождение на материално-техническа база, основание за ползване.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - с посочване на вид автомобил/съоръжение/оборудване, марка, модел, регистрационен номер и основание за ползване; местонахождение на материално-техническа база, основание за ползване, съобразно декларираното в ЕЕДОП.


1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, поради което следва да имат изпълнено строителство с предмет , идентично или сходно с тези на поръчката, изпълнено в последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под "сходен предмет" следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или поддържане на улично осветление.
2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
-1 бр. технически ръководител с минимум пета квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи с информация за притежание на съответното удостоверение
- 1 бр. координатор ЗБУТ с информация за притежание на съответното удостоверение;;
-3 бр. машинисти на автовишка с минимум втора квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи и да притежават свидетелство/удостоверение за управление на такъв тип автомобил и оборудване с информация за притежание на съответното удостоверение / свидетелство
-20 бр. електромонтьори с минимум четвърта квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи
3. Участникът следва да разполага с минимум следните съоръжения и техническо оборудване необходими за изпълнение на обществената поръчка:
-3 бр. Автовишки, две от които с минимална работна височина 14 м. и една с работна височина минимум 18м.
-1 бр. Електроагрегат подвижен мин 5kW .
-2 бр. Автомобил лекотоварен с минимална товароносимост 1,0 тон.
-1 бр. Автокран с минимална работна височина 10 метра и товароподемност минимум 16 тона
-1бр. товарен автомобил - самосвал
Участникът да разполага с материално – техническа база за престой и гариране на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
Участникът да има на свое разположение обособено самостоятелно работно място, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не поставя изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора за общeствена поръчка. По отношение на Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/08/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация - Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. Солна №5

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1,3, 4 и 5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.
3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва