Деловодна информация
00043
3964 21/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00043-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дулово 000565416
ул. Васил Левски №18
Дулово BG325 7650 България
д-р Юксел Ахмед +359 86423000
dulovokmet@abv.bg +359 86423020

Интернет адрес/и

www.dulovo.bg

http://sop.bg/dulovo-145/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/dulovo-145/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“
45332200      
Строителство

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Руйно; община Дулово”
В проекта се дава решение за разширение и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа.
Разширение на водопроводната мрежа
Разширението на водоснабдителната мрежа предвижда изграждането на нови водопроводни клонове, както и свързване на съществуващи водопроводни участъци в регулацията на селището с цел цялостно покритие и задоволяване на населението с качествена водоснабдителна услуга. Новите водопроводни участъци ще бъдат изграждани в рамките на утвърдената регулация на населеното място.
Реконструкция на водопроводната мрежа
Реконструкцията на водоснабдителната мрежа предвижда подмяна на остарели, неотговарящи на нормативините изисквания за минимален диаметър, както и компрометирани участъци от водопроводната мрежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1611880.77      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

с.Руйно, Община Дулово, Област Силистра

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Руйно; община Дулово”
В проекта се дава решение за разширение и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа.
Разширение на водопроводната мрежа
Разширението на водоснабдителната мрежа предвижда изграждането на нови водопроводни клонове, както и свързване на съществуващи водопроводни участъци в регулацията на селището с цел цялостно покритие и задоволяване на населението с качествена водоснабдителна услуга. Новите водопроводни участъци ще бъдат изграждани в рамките на утвърдената регулация на населеното място.
Реконструкция на водопроводната мрежа
Реконструкцията на водоснабдителната мрежа предвижда подмяна на остарели, неотговарящи на нормативините изисквания за минимален диаметър, както и компрометирани участъци от водопроводната мрежа.
Критериите по-долу
 
ДА „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1611880.77      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е регистриран за IV група, II категория в Централния професионален регистър на строителя. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, т.1);
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП – Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
а) да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 1 600 000 лв. (един милион и шестстотин хиляди лева);
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, т.1а);
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 3 от ЗОП – Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
б) Участникът трябва да притежава застраховка "Професионална отговорност" с покритие съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, т.5);
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност", когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
а) да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 1 600 000 лв. (един милион и шестстотин хиляди лева);
б)Участникът трябва да притежава застраховка "Професионална отговорност" с покритие съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката с обща дължина мин. 5800 м.
. Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, свързано с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т.1а); Преди сключване на договор за ОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството (Образец 11);
2. Участникът трябва да разполага персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
Ръководител на обекта- висше образование с образователна степен „магистър” и специалност „водоснабдяване и канализация” или еквивалентна инженерна квалификация; да има професионален опит не по-малко от 5 год.;Технически ръководител – да притежава квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/; минимум 5 години професионален опит и да има опит като технически ръководител най-малко на един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка;Геодезист – да има диплома за завършено висше образование, степен „магистър” специалност „Геодезия” или еквивалент и стаж по специалността не по-малко от 5 години;Експерт - контрол върху качеството: диплома от завършено висше образование, квалификация строителен инженер или еквивалентна специалност; да притежава сертификат/удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - да притежава не по-малко от 3 (три) години опит на такава позиция и валиден сертификат за КБЗ;Доказване: Участникът попълва поле т.6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП . Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала Образец № 12
2.3 Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация:
Багер 2 броя
Самосвал 2 броя
Челен товарач 1 брой
Валяк 1 броя
Трамбовки 1 брой
Мини багер 1 брой
Асфалтополагаща машина 1 брой
Доказване:
Участникът попълва поле т.9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП . Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП - Декларация - Образец № 13.
2.4. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на на строителството:- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно – за управление на качеството;- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; Доказване: Участникът попълва от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП . Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП .


1. 1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката с обща дължина мин. 5800 м.. Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, свързано с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения.
2. Участникът трябва да разполага персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
Ръководител на обекта- висше образование с образователна степен „магистър” и специалност „водоснабдяване и канализация” или еквивалентна инженерна квалификация; да има професионален опит не по-малко от 5 год.;Технически ръководител – да притежава квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/; минимум 5 години професионален опит и да има опит като технически ръководител най-малко на един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка;Геодезист – да има диплома за завършено висше образование, степен „магистър” специалност „Геодезия” или еквивалент и стаж по специалността не по-малко от 5 години;Експерт - контрол върху качеството: диплома от завършено висше образование, квалификация строителен инженер или еквивалентна специалност; да притежава сертификат/удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - да притежава не по-малко от 3 (три) години опит на такава позиция и валиден сертификат за КБЗ;
3 Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация:
Багер 2 броя
Самосвал 2 броя
Челен товарач 1 брой
Валяк 1 броя
Трамбовки 1 брой
Мини багер 1 брой
Асфалтополагаща машина 1 брой
4. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на на строителството:- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно – за управление на качеството;- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Дулово, ул.Васил Левски №18, ст.13

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва