Деловодна информация
00621ДВЕ МОГИЛИ
1975 15/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00621-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 000530529
7150
ДВЕ МОГИЛИ BG323 7150 България
ЙОАНА ДИМИТРОВА- ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ +359 8141-2254
dvemogili@mbox.digsys.bg +359 8141-2254

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

http://sop.bg/dvemogili-681/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/dvemogili-681/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe»
15800000      
Доставки

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”
ПО 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини
4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
5. Обособена позиция №5: Яйца
6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
Обособените позиции и включените в тях хранителни продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
182138.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

ФРАНКО СКЛАДОВЕТЕ НА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка на хранителни продукти от група "Месо и месни продукти", съгласно Закона за храните. Количеството на хранителните продукти е подробно описано в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48607.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

МЛЯКО И МЛЕЧНИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

ФРАНКО СКЛАДОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ- град Две могили, село Баниска, село Кацелово и село Бъзовец.

Доставка на хранителни продукти от група "Мляко и млечни ", съгласно Закона за храните. Количеството на хранителните продукти е подробно описано в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27698.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възлижителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска, село Бъзвец и село Кацелово.

Доставка на хранителни продукти от група "Масла и мазнини", съгласно Закона за храните. Прогнозните количества на хранителните продукти са описани в Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8031.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти и други морски храни 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска, село Кацелово и село Бъзвоец.

Доставка на хранителни продукти от група "Риба, рибни продукти и други моркси храни', съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9573.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, с. Баниска, с. Бъзовец и с. Кацелово

Доставка на хранителни продукти от група "Яйца', съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4423.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възлижителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, с. Кацелво, с. Баниска и село Бъзовец

Доставка на хранителни продукти от група "Зърнени храни и храни на зърнена основа, съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18087.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Картофи, кореноплодни и варива 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, с. Баниска, с. Бъзовец и с. Кацелово

Доставка на хранителни продукти от група "Картоди, коренплодни и варива', съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11903.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възлижтеля на територията на Община Две могили - гр. Две могили, с. Баниска, с. Кацелово, с. Бъзовец

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове, зеленчуци и продукти от тях', съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24306.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15830000      
15870000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, с. Бъзовец, с. Баниска и с. Кацелово

Доставка на хранителни продукти от група "Други хранителни продукти', съгласно Закона за храните. Прогнозните количества хранителни продукти са описани подробно в Техническа спецификация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29507.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:
- За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти"
- За обособена позиция №2 - за група "Мляко и млечни продукти"
- За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини“
- За обособена позиция №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“
- За обособена позиция №5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘
- За обособена позиция №6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
- За обособена позиция №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива"
- За обособена позиция №8 – Продове, зеленчуци и групи от твх” - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
- За обособена позиция №9 – „Друга хранителни продукти” - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни", за група "Плодове - консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"
Документи за доказване извискването по т. 2.3 : Копие от Удостоверение за регострация на обект по Закона за храните, което се рпедставя в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва.
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, като всяко едно от лицата, коеот изпълнява доставка на хранителни продукти трябва да е вписано в Регистърана обектите за производство и търговия с храни за съответния вид продукти.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответното обстоятелство в ЕЕДОП – образец 2
Документи за доказване извискването : Копие от Удостоверение за регострация на обект по Закона за храните, което се рпедставя в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и иконоомически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва и 1 брой транспортно средство , регистрирано в ОБДХ за обособена позиция 3,6,7,8, и 9. При подаване на оферта за повече от 1 ОП, изискването се прилага кумулативно.
Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълните доставки и предмет , идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция за която участва.


Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва. Изискването по т.2.5.2. се отнася само за Обособена позиция №1 - Месо и месни продукти, Обособена позиция №2 - Мляко и млечни продукти, Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни и Обособена позиция №5 „Яйца“Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две, за три от позициите или и за четирите, е достатъчно да разполага с минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий за подбор в т.2.5.2.Документи за доказване извискването по т. 2.5.2 : Декларация за техническото оборудване, което ще бъде изполвано за изпълнение на поръчката , която се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. 2.5.1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълните доставки и предмет , идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както следва: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти". За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти".За ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ №3:Масла и мазнини – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива"
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, замразени, изсушени, ферментирали, "За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти – минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" , минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни" , на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове –пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове".Документи за доказване изискването по т. 2.5.1 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (конкретната обособена позиция). С посочване на стойностите, датите, получатлите за съответната ОП заедно с доказателство за тяхното извършване. Док. се представ. в случ. по чл. 67,ал. 5 и 6 ЗОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащанията ще се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя, на база реално извършени и фактурирани доставки след одобрение от Възложителя и при спазване на всички изисквания и условия на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора.Същата може да се предостави в една от следните форми:1Парична сума;2.Банкова гаранция;3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнениеКогато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да бъде представена под формата на парична сума, тя може да бъде предоставена в касата на общината или да бъде внесена по банков път по сметката на Възложителя, както следва: банкова сметка в ОББ АД, клон Две могили, IBAN BG25UBBS80023300343910, BIC UBBSBGSF.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Две могили, бул. България 84, Административната сграда на Община Две могили, етаж 2, Конферентна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъсътват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1,т.1 и т.2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. ? Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.? Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Други основания за отстраняване
Освен на основанията по чл.54 и 55 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

стгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва